Juhime tähelepanu sellele, et käesoleva lehekülje hispaania keel originaalkeelset versiooni on hiljuti muudetud. Valitud keeleversiooni meie töötajad parajasti tõlgivad.
Swipe to change

Väiksemad kohtuvaidlused

Hispaania
Sisu koostaja:
European Judicial Network
Euroopa õigusalase koostöö võrgustik (tsiviil- ja kaubandusasjades)

1 ¿Existe un procedimiento específico para las demandas de escasa cuantía?

Jah, kuni 6000 euro suurused nõuded tuleb lahendada suulises menetluses, ilma et see piiraks Euroopa väiksemate nõuete menetluse kohaldamist vastavalt määrusele (EÜ) nr 861/2007, millega luuakse Euroopa väiksemate nõuete menetlus, juhul kui eeldused selle kohaldamiseks on täidetud.

1.1 Ámbito del procedimiento, cuantía máxima

Suulises menetluses tuleb lahendada kuni 6000 euro suurused nõuded.

1.2 Inicio del procedimiento

Kirjaliku avalduse alusel.

1.3 Formularios

Kohustuslik tüüpvorm puudub. Kohaliku kohtu kantseleist (Decanatos) on siiski võimalik saada tüüpvorm kuni 2000 euro suuruste nõuete esitamiseks, et hageja saaks esitada avalduse ja kostja sellele vastata.

Vormi saab alla laadida Hispaania kohtute üldnõukogu (Consejo General del Poder Judicial) veebisaidilt.

Kui nõude summa ületab 2000 eurot, on advokaadi (abogado) ja kohtuesindaja (procurador) kaasamine kohustuslik. Nõuet ega vastust sellele ei arvestata, kui sellele ei ole alla kirjutanud vastav õigusesindaja.

Kui kostja jätab vastuse esitamata, ei tähenda see nõude tunnustamist, vaid seda, et kostja on jätnud oma kohustuse täitmata, ja menetlus jätkub.

1.4 Asistencia

Hageja võib osaleda suulises menetluses isiklikult, kuid kui nõude summa on suurem kui 2000 eurot, on advokaadi ja procuradori kaasamine kohustuslik.

Juhul kui hageja ei osale kohtuistungil (esindatuna kas advokaadi ja procuradori poolt või isiklikult, juhul kui õigusliku esindaja kaasamine ei ole kohustuslik), loetakse nõue tagasivõetuks, välja arvatud juhul, kui kostjal on seoses nõudega õigustatud huvi ja ta taotleb menetluse jätkamist, kuni tehakse lõplik kohtuotsus.

Menetlus jätkub ka siis, kui kostja ei ilmu isiklikult kohtusse.

1.5 Reglas relativas a la obtención de pruebas

Tõendeid käsitlevad üldnormid: kõik tõendid võetakse vastu ning tõendeid on võimalik taotleda ja esitada ka enne kohtuistungit.

1.6 Procedimiento escrito

Nii hagiavaldus kui ka vastus hagiavaldusele tuleb esitada kirjalikult. Menetlusküsimused lahendatakse kohtuistungil. Tõendid esitatakse suuliselt ja enamasti kohtuistungil.

1.7 Contenido de la decisión

Kohtuotsus sisaldab põhjendusi ja esitatakse nagu mis tahes muu menetluse puhul kirjalikult.

1.8 Reembolso de gastos

Kui advokaadi ja procuradori osalemine on kohustuslik ja otsusega mõistetakse välja kohtukulud, võidakse poolele, kelle kasuks otsus tehti, hüvitada tema menetluskulud pärast nende hindamist ja tingimusel, et need ei ületa kolmandikku iga sellise poole menetluskuludest, kelle kasuks otsus tehti.

Kui kohtuvaidluse pool, kelle kasuks kohtukulud välja mõisteti, ei ela kohtuistungi toimumise kohas, võidakse talle hüvitada procuradori kaasamise kulud isegi siis, kui tema osalemine ei ole kohustuslik.

1.9 Posibilidades de recurso

Kohtuotsuse saab edasi kaevata, kui nõude summa on suurem kui 3000 eurot. Kaebus tuleb esitada kirjalikult samale kohtule kuni 20 päeva jooksul.

Kaebusi arutab provintsikohus (Audiencia Provincial), kus otsuse teeb üks kohtunik, kelle otsust ei ole võimalik edasi kaevata. Küll on aga mõnes autonoomses piirkonnas, kus kehtib oma tsiviilõigus, võimalik esitada kassatsioonkaebus.

Viimati uuendatud: 10/03/2023

Käesoleva veebilehe omakeelset versiooni haldab Euroopa õigusalase koostöö võrgustiku vastav riiklik kontaktpunkt. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Komisjon ja Euroopa õigusalase koostöö võrgustik ei võta mingit vastutust ega kohustusi seoses käesolevas dokumendis esitatud või viidatud teabe ega andmetega. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.