Juhime tähelepanu sellele, et käesoleva lehekülje hispaania keel originaalkeelset versiooni on hiljuti muudetud. Valitud keeleversiooni meie töötajad parajasti tõlgivad.
Järgmised keeleversioonidon juba tõlgitud.
Swipe to change

Väiksemad kohtuvaidlused

Hispaania
Sisu koostaja:
European Judicial Network
Euroopa õigusalase koostöö võrgustik (tsiviil- ja kaubandusasjades)

1 Väiksemate kohtuvaidluste menetluse olemasolu

Jah, kuni 6000 euro suuruste nõuete jaoks on kehtestatud suuline menetlus.

1.1 Menetluse kohaldamisala, künnishind

Suulises menetluses võib lahendada kuni 6000 euro suuruseid nõudeid.

1.2 Menetluse kohaldamine

Kirjaliku avalduse alusel.

1.3 Vormid

Kohustuslik tüüpvorm puudub. Kohaliku kohtu kantseleist on siiski võimalik saada kuni 2000 euro suuruste nõuete esitamiseks tüüpvormi või blanketti.

Seda vormi kasutatakse ainult hagiavalduse esitamiseks ning selle kasutamine on vabatahtlik. Vormi saab alla laadida veebisaidilt Consejo General del Poder Judicial.

1.4 Õigusabi

Hageja võib osaleda suulises menetluses isiklikult, kuid kui nõude summa on suurem kui 2000 eurot, on advokaadi (abogado) ja menetlusagendi (procurador) kaasamine kohustuslik.

1.5 Tõendite kogumise eeskirjad

Tõendeid käsitlevad üldeeskirjad: kõik tõendid võetakse vastu ning tõendeid on võimalik nõuda ja esitada enne kohtuistungit.

1.6 Kirjalik menetlus

Menetluse kirjalike formaalsuste hulka kuuluvad hagiavaldus ja vastus hagiavaldusele. Menetlusküsimused lahendatakse kohtuistungil. Tõendid esitatakse suuliselt ja peamiselt kohtus.

1.7 Kohtuotsuse sisu

Kohtuotsus sisaldab põhjendusi, on kirjalik ning samas vormis nagu mis tahes muu menetluse puhul.

1.8 Kulude hüvitamine

Kui advokaadi ja menetlusagendi osalemine on kohustuslik ja otsusega mõistetakse välja kohtukulud, võidakse poolele, kelle kasuks kulud välja mõisteti, hüvitada tema menetluskulud pärast nende hindamist ja tingimusel, et need ei ületa kolmandikku selle poole nõude summast, kelle kasuks kulud välja mõisteti.

Kui kohtuvaidluse pool, kelle kasuks kohtukulud välja mõisteti, ei ela kohtuistungi toimumise kohas, võidakse talle hüvitada menetlusagendi kaasamise kulud, isegi kui menetlusagendi kaasamine ei ole kohustuslik.

1.9 Edasikaebamise võimalus

Kohtuotsuse saab edasi kaevata, kui nõude summa on suurem kui 3000 eurot. Edasikaebus tuleb esitada kirjalikult samale kohtule kuni 20 päeva jooksul. Edasikaebuse lahendamise pädevus on provintsikohtul (Audiencias Provinciales) ja seda lahendit enam edasi kaevata ei saa.

Viimati uuendatud: 26/07/2017

Käesoleva veebilehe omakeelset versiooni haldab Euroopa õigusalase koostöö võrgustiku vastav riiklik kontaktpunkt. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Komisjon ja Euroopa õigusalase koostöö võrgustik ei võta mingit vastutust ega kohustusi seoses käesolevas dokumendis esitatud või viidatud teabe ega andmetega. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.