Tämän sivun alkukielistä versiota saksa on muutettu äskettäin. Päivitystä suomennetaan parhaillaan.
Seuraavat kielet ovat jo saatavilla.
Swipe to change

Vähäiset vaatimukset

Itävalta
Sisällön tuottaja:
European Judicial Network
Siviili- ja kauppaoikeuden alan Euroopan oikeudellinen verkosto

1 Vähäisiä vaatimuksia koskevan menettelyn olemassaolo

1.1 Soveltamisala, vaatimuksen määrällinen katto

Itävallan lainsäädännössä ei ole varsinaista vähäisiä vaatimuksia koskevaa menettelyä. Siviiliprosessilaissa säädetään vain tiettyjen menettelyjen yksinkertaistamisesta Bezirksgericht-tuomioistuimissa. Yleensä nämä erityiset menettelysäännöt tai yksinkertaistettu menettely koskevat Bezirksgericht-tuomioistuinten toimivaltaan kuuluvia puhtaasti varallisuusoikeudellisia riitoja (rahallinen arvo enintään 15 000 euroa, 1.1.2016 alkaen 25 000 euroa). Työ- ja sosiaalioikeudellisia asioita koskevia menettelyjä voidaan niiden rahallisesta arvosta riippumatta yksinkertaistaa ja helpottaa.

Yksinkertaistaminen koskee periaatteessa vähäisiä vaatimuksia, joiden arvo on enintään 1 000 euroa (ks. kohta 1.5) tai 2 700 euroa (ks. kohta 1.9).

1.2 Menettelyn aloittaminen

Vähäisiin vaatimuksiin sovellettavia menettelyjä koskevat säännökset ovat velvoittavia eivätkä asianosaiset voi vaikuttaa niihin.

Siirtyminen ”tavalliseen” menettelyyn tuomioistuimen tai asianosaisten aloitteesta ei siis ole mahdollista.

1.3 Lomakkeet

Koska Itävallassa ei ole erityistä vähäisiä vaatimuksia koskevaa menettelyä, ei tällaista menettelyä varten ole myöskään lomakkeita.

1.4 Neuvonta

Jos riidan rahallinen arvo on enintään 5 000 euroa, asianosaisten ei tarvitse käyttää asianajajaa. Tuomarin on opastettava perusteellisesti asianosaisia, joilla ei ole asianajajaa edustajanaan, ja kerrottava heille heidän oikeuksistaan ja velvollisuuksistaan sekä oikeudellisista seurauksista, joita asianosaisten teoilla ja tekemättä jättämisillä on. Asianosaisilla on myös mahdollisuus esittää kanne toimivaltaisessa Bezirksgericht-tuomioistuimessa tai asuinpaikkansa tuomioistuimessa suullisesti pöytäkirjaan merkittäväksi. Jos asianosainen, jolla ei ole asianajajaa edustajanaan, esittää puutteellisen kirjallisen kanteen, tuomarin on annettava asianosaiselle opastusta. Tämä ei saa vaarantaa tuomarin puolueettomuutta.

1.5 Todisteiden vastaanottamista koskevat säännöt

Kun kyseessä on enintään 1 000 euron vaatimus, tuomioistuin voi jättää asianosaisen esittämät todisteet huomiotta, jos kaikkien asiaan vaikuttavien olosuhteiden täydellinen selvittäminen on kohtuuttoman vaikeaa. Myös tässä tapauksessa tuomarin on kuitenkin ratkaistava asia menettelyn tulosten perusteella puolueettomasti parhaan tietonsa mukaan. Ratkaisuun voi hakea muutosta valitusteitse.

1.6 Kirjallinen menettely

Kokonaan kirjallinen menettely ei ole Itävallan lainsäädännössä sallittu. Koska todistelua ei ole Itävallassa rajoitettu, on kuitenkin mahdollista esittää todistajanlausunto kirjallisesti. Sitä ei tosin pidetä todisteena vaan asiakirjana.

1.7 Tuomion sisältö

Itävallan siviiliprosessilain mukaan suullisesti annetun tuomion esittämistä kirjallisessa muodossa on yksinkertaistettu vaatimuksen rahallisesta arvosta riippumatta. Jos tuomio on annettu suullisesti kummankin asianosaisen läsnä ollessa eikä kumpikaan asianosainen ole ilmoittanut riitauttavansa tuomiota, tuomioistuin voi antaa niin sanotun lyhennetyn tuomioselostuksen (gekürzte Urteilsausfertigung), joka rajoittuu oleellisimpiin ratkaisun perusteisiin.

1.8 Kulujen korvaaminen

Itävallan lainsäädännön mukaan siviilioikeudenkäynnin kulut määräytyvät periaatteessa sen mukaan, kumpi on voittanut. Sekä tuomioistuinmaksut että asianajokulut riippuvat suoraan vaatimuksen rahallisesta arvosta, joten vähäisiin vaatimuksiin liittyvät tuomioistuin- ja asianajokulut ovat yleensä vähäiset. Vähäisiin vaatimuksiin liittyvät kustannukset pidetään alhaalla määrittämällä kustannukset tariffissa (laeilla ja asetuksilla). Vähäisille vaatimuksille ei ole kuitenkaan omia kustannussäännöksiään.

1.9 Muutoksenhakumahdollisuus

Itävallan lainsäädännössä on rajoitettu vähäisiä vaatimuksia koskevaa muutoksenhakua. Enintään 2 700 euron vaatimusten ollessa kyseessä muutoksenhaku on mahdollista ainoastaan oikeudellisista syihin ja ratkaisun pätemättömyyteen (vakava menettelyvirhe) vedoten. Muutoksenhaku ei ole mahdollista muiden menettelyvirheiden vuoksi eikä ensimmäisen oikeusasteen toteamia tosiseikkoja tai todistusharkintaa voi riitauttaa. Muilta osin sovelletaan ”tavallisen” menettelyn säännöksiä.

Päivitetty viimeksi: 11/03/2021

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät Euroopan oikeudellisen verkoston kansalliset yhteysviranomaiset. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä. Komissio tai Euroopan oikeudellinen verkosto eivät ole vastuussa tiedoista, joita esitetään tai joihin viitataan tällä sivustolla. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.