Vähäiset vaatimukset

Tšekki
Sisällön tuottaja:
European Judicial Network
Siviili- ja kauppaoikeuden alan Euroopan oikeudellinen verkosto

1 Vähäisiä vaatimuksia koskevan menettelyn olemassaolo

1.1 Soveltamisala, vaatimuksen määrällinen katto

Tšekissä ei sovelleta erityistä menettelyä vähäisiin vaatimuksiin. Rahasaatavan suuruuden mukaan määräytyvä vähäisten vaateiden luokka otetaan huomioon vain muutoksenhakumenettelyissä.

1.2 Menettelyn aloittaminen

Siviiliprosessilain 202 §:n 2 momentin mukaan muutoksenhaku (odvolání) ei ole mahdollinen, jos päätös koskee enintään 10 000 Tšekin korunan suuruista rahasaatavaa, jolloin ei oteta huomioon saatavaan liittyviä sivukuluja; tämä ei koske riitauttamattomia vaateita koskevia tuomioita eikä yksipuolisia tuomioita.

Riitauttamattomia vaateita koskeviin tuomioihin ja yksipuolisiin tuomioihin voi näin ollen hakea muutosta, vaikka ne koskisivat alle 10 000 Tšekin korunan suuruista rahasaatavaa.

Siviiliprosessilain 238 §:n 1 momentin c alakohdan mukaan ylimääräinen muutoksenhaku (dovolání) ei ole mahdollinen tapauksissa, joissa tuomion tai päätöksen valituksenalainen tuomiolauselma koskee enintään 50 000 Tšekin korunan suuruista rahasaatavaa (jolloin ei oteta huomioon saatavaan liittyviä sivukuluja), ellei ole kyse kuluttajasopimuksiin perustuvista suhteista tai työoikeudellisista suhteista.

1.3 Lomakkeet

Vähäisiä vaateita koskevaan menettelyyn ei liity erityisiä lomakkeita.

1.4 Neuvonta

Siviiliprosessilaki velvoittaa tuomioistuimet ilmoittamaan osapuolille näiden menettelyllisistä oikeuksista ja velvollisuuksista. Laissa säädetään, mitkä tiedot osapuolella on oikeus saada tuomioistuimelta kulloisessakin menettelyllisessä tilanteessa.

1.5 Todisteiden vastaanottamista koskevat säännöt

Todisteiden esittämiseen, arvioimiseen ja vastaanottamiseen sovelletaan siviilioikeudellisissa riita-asioissa samoja sääntöjä rahasaatavan suuruudesta riippumatta.

1.6 Kirjallinen menettely

Vähäisiin vaatimuksiin sovellettavaa menettelyä koskevassa laissa ei säädetä menettelyn toteuttamistapaan liittyvistä poikkeuksista.

1.7 Tuomion sisältö

Tuomio ei vähäisiä vaateita koskevissa asioissa eroa sisällöltään muista tuomiosta.

1.8 Kulujen korvaaminen

Kulujen korvaamiseen sovelletaan yleisiä siviiliprosessin sääntöjä.

1.9 Muutoksenhakumahdollisuus

Kuten edellä mainitaan, muutosta ei voida hakea päätökseen, joka koskee enintään 10 000 Tšekin korunan suuruista rahasaatavaa, jolloin ei oteta huomioon saatavaan liittyviä sivukuluja; tämä ei koske riitauttamattomia vaateita koskevia tuomioita eikä yksipuolisia tuomioita.

Päivitetty viimeksi: 31/03/2021

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät Euroopan oikeudellisen verkoston kansalliset yhteysviranomaiset. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä. Komissio tai Euroopan oikeudellinen verkosto eivät ole vastuussa tiedoista, joita esitetään tai joihin viitataan tällä sivustolla. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.