Vähäiset vaatimukset

Suomi
Sisällön tuottaja:
European Judicial Network
Siviili- ja kauppaoikeuden alan Euroopan oikeudellinen verkosto

1 Vähäisiä vaatimuksia koskevan menettelyn olemassaolo

Suomen voimassa olevaan lainsäädäntöön ei sisälly kantajan vaatimuksen rahamäärän suuruudesta riippuvia menettelysäännöksiä. Sen sijaan jutun laadun perusteella jutulle voidaan määrätä sille sopiva menettelymuoto. Juttu käy läpi täysimittaisen oikeudenkäynnin kaikki eri vaiheet vain siinä tapauksessa, että tähän on aihetta ja asianosaiset sitä toivovat. Juttu voidaan esimerkiksi ratkaista yhden tuomarin kokoonpanossa, ilman suullista valmisteluistuntoa tai kokonaan kirjallisessa menettelyssä. Hakemusasioita varten on lisäksi oma menettelynsä. Riidattomien saatavavien käsittelystä ks. ”Maksamismääräysmenettelyt- Suomi” ja "Sähköinen asiointi - Suomi".

1.1 Soveltamisala, vaatimuksen määrällinen katto

Kuten edellä on todettu, vaatimuksen rahamäärällä ei ole vaikutusta. Eri menettelymuodot ratkeavat asian laadullisen sisällön perusteella.

1.2 Menettelyn aloittaminen

Riita-asia tulee vireille käräjäoikeudelle osoitetulla kirjallisella haastehakemuksella. Riidatonta saatavaa koskeva velkomus voidaan saattaa vireille myös sähköisellä haastehakemuksella (ks. ”Maksamismääräysmenettelyt – Suomi”).

1.3 Lomakkeet

Valtakunnallisella tasolla ei ole laadittu muita lomakkeita kuin ilmoitus tyytymättömyydestä käräjäoikeuden ratkaisuun. Eräissä käräjäoikeuksissa on käytössä tiettyjä asioita varten laadittuja lomakkeita; yleensä on kysymys hakemuslomakkeesta tai vastinelomakkeesta. Lomakkeita ei ole pakko käyttää.

Riidattomia saatavia varten on käytössä sähköinen haastehakemus, joka tehdään sähköiselle lomakkeelle (ks. ”Maksamismääräysmenettelyt – Suomi”).

1.4 Neuvonta

Tuomioistuimen kansliat neuvovat menettelyyn liittyvissä asioissa tarvittaessa.

1.5 Todisteiden vastaanottamista koskevat säännöt

Jos asiaa ei riitauteta, todisteita ei tarvita lainkaan. Jos käytetään yksinomaan kirjallista menettelyä, kysymykseen tulevat vain kirjalliset todisteet. Mitään erityissäännöksiä siitä, että laadultaan vähäisiin saataviin sovellettaisiin erityisiä todistelunormeja, ei ole.

1.6 Kirjallinen menettely

On mahdollista, että asia ratkaistaan ilman suullista käsittelyä vain kirjallisen aineiston pohjalta. Riidattomat asiat ratkaistaan aina näin. Riitainen asia voidaan ratkaista yksin kirjallisen valmistelun perusteella, jos asia on laadultaan sellainen, ettei sen ratkaiseminen edellytä pääkäsittelyn toimittamista eikä kukaan asianosaisista vastusta asian ratkaisemista kirjallisessa menettelyssä.

1.7 Tuomion sisältö

Vähäisiä vaatimuksia koskevien tuomioiden sisällöstä ei ole erityissäännöksiä.

1.8 Kulujen korvaaminen

Pääsäännön mukaan asianosainen, joka häviää asian, on velvollinen korvaamaan kaikki vastapuolensa tarpeellisista toimenpiteistä johtuvat kohtuulliset oikeudenkäyntikulut. Riidattomia saatavia koskevia asioita ja asuinhuoneiston vuokraa koskevia asioita varten on kuitenkin olemassa asetuksella määrätäyt enimmäiskulutaksat. Näissä asioissa pääsääntö on, että asian hävinnyt vastaaja voidaan velvoittaa korvaamaan kantajalle enintään asetuksen mukaisesta kulutaulukosta ilmenevän määrän oikeudenkäyntikuluja.

1.9 Muutoksenhakumahdollisuus

Asian laatu ei ratkaise muutoksenhakuoikeutta. Muutoksenhakumenettely on näissä asioissa samanlainen kuin muissakin asioissa. Käräjäoikeuden ratkaisuun on ilmoitettava määräajassa tyytymättömyyttä ja valitus tehdään hovioikeudelle.

Päivitetty viimeksi: 07/06/2021

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät Euroopan oikeudellisen verkoston kansalliset yhteysviranomaiset. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä. Komissio tai Euroopan oikeudellinen verkosto eivät ole vastuussa tiedoista, joita esitetään tai joihin viitataan tällä sivustolla. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.