Vähäiset vaatimukset

Ranska
Sisällön tuottaja:
European Judicial Network
Siviili- ja kauppaoikeuden alan Euroopan oikeudellinen verkosto

1 Vähäisiä vaatimuksia koskevan menettelyn olemassaolo

Vähäisiä vaatimuksia koskevat kanteet käsitellään yleisten tuomioistuinten paikallistoimipisteissä (chambre de proximité) tai niiden käsittelyyn toimivaltaisen tuomarin (juge des contentieux de la protection) edessä siviiliprosessilain 756 §:n ja sitä seuraavien pykälien mukaisesti.

Menettely on suullinen, mutta asianosaiset voivat halutessaan esittää huomautuksia myös kirjallisesti.

Kanteessa voidaan mainita, että kantaja suostuu menettelyyn, jossa asia ratkaistaan ilman kuulemisistuntoa (siviiliprosessilain 757 §). Siviiliprosessilain 828 §:n nojalla asianosaiset voivat myös missä tahansa menettelyvaiheessa antaa nimenomaisen suostumuksensa siihen, että asia ratkaistaan tällä tavoin. Ilman asianosaisten kuulemista tapahtuva menettely otettiin käyttöön 1. tammikuuta 2020 eurooppalaisen vähäisiä vaatimuksia koskevan menettelyn mallin mukaisesti.

Jos istunto järjestetään, kirjaamo kutsuu asianosaiset paikalle saantitodistuskirjeellä. Jos vastaaja ei ole saanut kutsua, tuomari voi pyytää kantajaa toimittamaan kutsun vastaajalle haastemiehen (huissier) välityksellä.

Ennen kanteen (demande en justice) nostamista asianosaisten on yritettävä ratkaista asia sovittelussa, joka voidaan suorittaa niiden valinnan mukaan joko tuomioistuimessa tai tuomioistuimen ulkopuolella tai erityisessä sovintomenettelyssä (procédure participative). Jos osapuolet eivät suostu sovitteluun, tuomioistuin voi viran puolesta todeta, ettei kannetta oteta käsiteltäväksi.

Osapuolten ei tarvitse käyttää edustajanaan asianajajaa. Sen sijaan heitä voi edustaa esimerkiksi avio- tai avopuoliso tai rekisteröidyn parisuhteen toinen osapuoli, vanhempi tai sukulainen suoraan ylenevässä polvessa tai sivusukulainen tai heidän palveluksessaan oleva henkilö.

1.1 Soveltamisala, vaatimuksen määrällinen katto

Vähäisen vaateen arvo voi olla enintään 5 000 euroa, ja käsiteltävän asian on kuuluttava edellä mainitun tuomioistuimen tai tuomarin toimivallan piiriin.

1.2 Menettelyn aloittaminen

1.3 Lomakkeet

Menettelyn käynnistämistä varten on olemassa lomake (CERFA n°11764*08).

Lomake on saatavilla Ranskan oikeushallinnon verkkosivuilla (Légifrance), kansalaisille tarkoitetuissa oikeuspalvelupisteissä (Services d’Accueil Unique du Justiciable) ja sivustolla Justice.fr.

1.4 Neuvonta

Lainsäädännössä ei säädetä oikeudellisesta neuvonnasta, koska kyseessä on yksinkertainen menettely, jossa käsiteltävien asioiden arvo on enintään 5 000 euroa ja jossa tuomari kuulee asianosaisia suoraan, paitsi jos he ovat suostuneet siihen, että asia ratkaistaan ilman kuulemisistuntoa. Asianosaiset voivat toki pyytää asianajajan joko avustamaan tai edustamaan itseään, myös oikeusapua haettuaan.

1.5 Todisteiden vastaanottamista koskevat säännöt

Todisteita koskevat säännöt ovat samat kuin tavanomaisessa oikeudenkäyntimenettelyssä.

1.6 Kirjallinen menettely

Asia ratkaistaan kirjallisessa menettelyssä vain jos asianosaiset suostuvat siihen, ettei kuulemisistuntoa järjestetä.

1.7 Tuomion sisältö

Tuomioon sovelletaan samoja sääntöjä kuin tavanomaisessa oikeudenkäyntimenettelyssä.

1.8 Kulujen korvaaminen

Säännöt ovat samat kuin muissa menettelyissä. Kuluja kertyy kuitenkin vähemmän, koska menettelyssä ei periaatteessa tarvita tiedoksiantamista eikä asianajajaa.

1.9 Muutoksenhakumahdollisuus

Koska riita-asian arvo on vähäinen, muutoksenhakumahdollisuutta ei ole. Tuomioon voidaan ainoastaan hakea takaisinsaantia (opposition), jos vastaaja ei ole saanut kutsua saapua oikeudenkäyntiin, tai siitä voidaan tehdä kassaatiovalitus (pourvoi en cassation), siinä tapauksessa, että vastaaja on saanut kutsun.

Linkkejä

Oikeusministeriön verkkosivut

Legifrance

Päivitetty viimeksi: 12/01/2022

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät Euroopan oikeudellisen verkoston kansalliset yhteysviranomaiset. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä. Komissio tai Euroopan oikeudellinen verkosto eivät ole vastuussa tiedoista, joita esitetään tai joihin viitataan tällä sivustolla. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.