Vähäiset vaatimukset

Kreikka
Sisällön tuottaja:
European Judicial Network
Siviili- ja kauppaoikeuden alan Euroopan oikeudellinen verkosto

1 Vähäisiä vaatimuksia koskevan menettelyn olemassaolo

Onko käytössä vähäisiä vaatimuksia koskeva menettely (toisin sanoen tavanomaiseen menettelyyn verrattuna yksinkertaistettu menettely, jota sovelletaan tietyn rahamääräisen kynnysarvon alittaviin vaatimuksiin tai tietyntyyppisiin riita-asioihin rahamääräisen vaatimuksen suuruudesta riippumatta)?

Vähäisiin vaatimuksiin sovellettavista erityissäännöistä säädetään siviiliprosessilain II luvun 466–469 §:ssä.

1.1 Soveltamisala, vaatimuksen määrällinen katto

Vähäisiin vaatimuksiin sovelletaan seuraavia erityissääntöjä:

  1. jos riidan kohde kuuluu rauhantuomioistuimen (eirinodikio) toimivaltaan ja kyseessä ovat saatavat ja oikeudet, jotka koskevat enintään 5 000 euron arvoista irtainta omaisuutta tai sen hallussapitoa, ja
  2. kun riidan kohteen arvo on suurempi kuin 5 000 euroa, jos kantaja ilmoittaa hyväksyvänsä enintään 5 000 euron suuruisen korvauksen asiassa esitetyn vaatimuksen sijaan. Tällöin vastaaja velvoitetaan vaihtoehtoisesti joko maksamaan asiassa pyydetty määrä tai rauhantuomioistuimen päätöksessä esitetyn arvion mukainen määrä.

1.2 Menettelyn aloittaminen

Menettely on pakollinen.

Tuomioistuin tai osapuolet eivät voi käyttää tavallista menettelyä vähäisiä vaatimuksia koskevan menettelyn sijaan.

1.3 Lomakkeet

Vireillä on presidentin asetus vakioasiakirjojen aktivoinnista vähäisiä vaateita varten.

1.4 Neuvonta

Jos kantajalla ei ole asianajajaa, voiko hän saada menettelyihin liittyvää neuvontaa (esim. tuomioistuimen virkailijalta tai tuomarilta)? Jos voi, missä laajuudessa?

Asianosainen voi saapua tuomioistuimeen yksin tai asianajajansa edustamana.

1.5 Todisteiden vastaanottamista koskevat säännöt

Sovelletaanko todisteiden vastaanottamiseen joustavampia sääntöjä kuin tavallisessa menettelyssä? Jos sovelletaan, mitkä nämä säännöt ovat ja missä laajuudessa niitä sovelletaan?

Vähäisiä vaatimuksia koskevien menettelysäännösten mukaisesti asiaa käsittelevä rauhantuomari (eirinodikis) voi poiketa menettelysäännöistä ja ottaa huomioon myös todisteita, jotka eivät täytä oikeudellisia vaatimuksia.

1.6 Kirjallinen menettely

Vaatimus on toimitettava rauhantuomioistuimen kirjaamoon. Vaatimuksen on sisällettävä

  1. selkeä esitys tosiseikoista, joihin vaatimus lain mukaisesti perustuu ja jotka oikeuttavat sen, että kantaja nostaa vaatimuksen vastaajaa vastaan,
  2. täsmällinen kuvaus riidan kohteesta ja
  3. vaatimukset.

1.7 Tuomion sisältö

 

1.8 Kulujen korvaaminen

Kuluja ei korvata.

1.9 Muutoksenhakumahdollisuus

Vähäisiä vaatimuksia koskeviin tuomioihin ei voi hakea muutosta.

Päivitetty viimeksi: 08/05/2024

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät Euroopan oikeudellisen verkoston kansalliset yhteysviranomaiset. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä. Komissio tai Euroopan oikeudellinen verkosto eivät ole vastuussa tiedoista, joita esitetään tai joihin viitataan tällä sivustolla. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.