Vähäiset vaatimukset

Unkari
Sisällön tuottaja:
European Judicial Network
Siviili- ja kauppaoikeuden alan Euroopan oikeudellinen verkosto

1 Vähäisiä vaatimuksia koskevan menettelyn olemassaolo

Unkarin voimassa olevassa lainsäädännössä ei 1. tammikuuta 2018 alkaen säädetä erityisestä vähäisiä vaatimuksia koskevasta menettelystä, lukuun ottamatta eurooppalaisesta vähäisiin vaatimuksiin sovellettavasta menettelystä 11 päivänä heinäkuuta 2007 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 861/2007 säädettyä menettelyä (johon liittyvistä, asetuksen ulkopuolelle jäävistä seikoista säädetään siviiliprosessista annetun vuoden 2016 lain CXXX 598–602 §:ssä). Aiemmin tällaisesta menettelystä säädettiin siviiliprosessista annetussa vuoden 1952 laissa III, joka korvattiin 1. tammikuuta 2018 alkaen edellä mainitulla vuoden 2016 lailla CXXX. Tämä tarkoittaa sitä, että Unkarin siviiliprosessilaissa ei 1. tammikuuta 2018 alkaen enää säädetä erikseen vähäisistä vaatimuksista, vaan tällaisten vaatimusten esittämiseen sovelletaan yleisiä sääntöjä. Sen sijaan asioihin, jotka on käynnistetty ennen 1. tammikuuta 2018, sovelletaan edelleen siviiliprosessista annettua vuoden 1952 lakia III. Seuraavassa esitetyt tiedot koskevat siis pelkästään vireillä olevia asioita, jotka on käynnistetty ennen 1. tammikuuta 2018.

1.1 Soveltamisala, vaatimuksen määrällinen katto

Menettelyä voidaan soveltaa oikeudenkäynneissä, jotka koskevat yksinomaan rahallisia vaatimuksia, joiden arvo on enintään 1 miljoona Unkarin forinttia, kun oikeudenkäynti johtuu siitä, että velallinen on riitauttanut maksamismääräyksen, tai kun muutoin noudatetaan maksamismääräysmenettelyä, eli silloin kun

a) notaari hylkää maksamismääräystä koskevan hakemuksen viran puolesta, ja velkoja vie sen jälkeen vaatimuksensa tuomioistuimen ratkaistavaksi;

b) notaari antaa määräyksen maksamismääräysmenettelyn lopettamisesta, ja velkoja vie sen jälkeen vaatimuksensa tuomioistuimen ratkaistavaksi.

1.2 Menettelyn aloittaminen

Menettelyä sovelletaan piirioikeuksissa (járásbíróság).

1.3 Lomakkeet

Menettelyn aloittamista varten ei ole olemassa erillistä lomaketta. Sen sijaan maksamismääräysmenettelyä varten, joka kuuluu notaarien toimivaltaan ja edeltää vähäisiä vaatimuksia koskevaa menettelyä, on saatavilla lomake Unkarin valtakunnallisen notaariliiton verkkosivustolla sekä notaarien toimistoissa.

1.4 Neuvonta

Oikeudellista neuvontaa on saatavilla. Luonnolliset henkilöt, jotka eivät alhaisten tulojensa tai taloudellisen tilanteensa takia pysty maksamaan oikeudenkäynnin kustannuksia, voidaan pyynnöstä vapauttaa kustannuksista joko osittain tai kokonaan, jotta edistetään heidän oikeuksiensa toteutumista. Veroista ja maksuista annetun lain mukaisesti asianosaiset voivat saada huojennusta oikeudenkäyntikuluista (vapautus kuluista tai oikeus lykätä kulujen maksamista). Oikeusavusta annetun lain säännösten mukaisesti vähävaraisilla henkilöillä on myös oikeus saada oikeusavustaja tai asianajaja, jos tämä on tarpeen heidän oikeuksiensa täytäntöönpanemiseksi.

1.5 Todisteiden vastaanottamista koskevat säännöt

Kun kanne koskee maksamismääräyksen riitauttamista, tuomioistuin ilmoittaa vastaajalle kantajan esittämistä tosiseikoista ja todisteista viimeistään kutsussa saapua käsittelyyn. Asianosainen voi toimittaa todisteita viimeistään ensimmäisenä käsittelypäivänä. Poiketen tästä säännöstä asianosainen voi toimittaa todisteita milloin tahansa oikeudenkäynnin aikana, jos vastapuoli antaa tähän suostumuksensa tai jos asianosainen vetoaa tosiseikkoihin tai todisteisiin tai tuomioistuimen tai muiden viranomaisten lainvoimaisiin päätöksiin, jotka ovat asianosaisesta riippumattomista syistä tulleet hänen tietoonsa todisteiden esittämiselle asetetun määräajan jälkeen tai joiden voimaantulosta on ilmoitettu asianosaiselle hänestä riippumattomista syistä vasta kyseisen määräajan jälkeen, ja asianosainen voi todistaa tämän.

Jos kanteeseen tehdään muutoksia tai asiassa esitetään vastakanne, asianosainen voi esittää asiaan liittyviä todisteita samassa yhteydessä kun kannetta muutetaan (tai vastakanne jätetään). Jos taas on kyse kuittauspyynnön vastustamisesta, kuittauspyyntöä koskevat todisteet voidaan esittää yhtä aikaa kuittauksen vastustamiseksi esitetyn hakemuksen kanssa. Tuomioistuimen on hylättävä todisteet, jotka on esitetty vastoin näitä säännöksiä. Muuten sovelletaan todistelua koskevia yleisiä sääntöjä.

1.6 Kirjallinen menettely

Tuomioistuin järjestää myös suullisen käsittelyn.

1.7 Tuomion sisältö

Tuomioiden sisältöön sovelletaan yleisiä sääntöjä. Lisäksi asianosaisille on annettava tuomiolauselman jälkeen tietoa siitä, mitä seikkoja on mainittava muutoksenhaussa, sekä niiden pois jättämisen oikeudellisista seuraamuksista.

1.8 Kulujen korvaaminen

Yleensä hävinnyt asianosainen maksaa kustannukset.

1.9 Muutoksenhakumahdollisuus

Muutoksenhakumahdollisuutta on rajoitettu monella tavalla. Merkittävin rajoitus on se, että muutosta voi hakea ainoastaan ensimmäisen oikeusasteen menettelysääntöjen vakavan rikkomisen tai asian aineellisen sisällön arvioinnissa sovellettavan lainsäädännön virheellisen soveltamisen perusteella. Muutoksenhakuun ja sitä koskevaan määräaikaan sovelletaan yleisiä sääntöjä: muutosta on haettava tuomion antaneelta ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimelta 15 päivän kuluessa tuomion tiedoksiantamisesta, ja muutoksenhaun käsittelee toimivaltainen aluetuomioistuin (törvényszék).

Päivitetty viimeksi: 15/01/2024

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät Euroopan oikeudellisen verkoston kansalliset yhteysviranomaiset. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä. Komissio tai Euroopan oikeudellinen verkosto eivät ole vastuussa tiedoista, joita esitetään tai joihin viitataan tällä sivustolla. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.