Tämän sivun alkukielistä versiota englanti on muutettu äskettäin. Päivitystä suomennetaan parhaillaan.
Swipe to change

Vähäiset vaatimukset

Irlanti
Sisällön tuottaja:
European Judicial Network
Siviili- ja kauppaoikeuden alan Euroopan oikeudellinen verkosto

1 Vähäisiä vaatimuksia koskevan menettelyn olemassaolo

Irlannin lainsäädännössä säädetään tällaisesta menettelystä vaihtoehtona yksityisoikeudelliselle vaatimukselle. [Ks. lisätietoja District Court (Small Claims Procedure) Rules 1997 and 1999)]. Palvelua tarjoavat alemman oikeusasteen tuomioistuimen kansliat, ja tarkoituksena on käsitellä kuluttajavalituksia edullisesti ilman lakimiehen palveluja. Vähäisiä (enintään 2 000 euron suuruisia) vaatimuksia koskeva menettely voidaan käynnistää myös internetin kautta.

1.1 Soveltamisala, vaatimuksen määrällinen katto

Vähäisiä vaatimuksia koskevan menettelyn soveltamisalaan kuuluvat seuraavat vaatimukset:

i) vaatimus, joka koskee tavaroita tai palveluja, jotka on ostettu yksityiskäyttöön niitä liiketoimintansa yhteydessä myyvältä henkilöltä (kuluttajariita-asioita koskevat vaatimukset)

ii) vähäisiä omaisuusvahinkoja koskeva vaatimus (pois lukien henkilövahingot)

iii) tietyntyyppisistä vuokrakiinteistöistä maksetun vuokratakuun palauttamatta jättämistä koskeva vaatimus. Esimerkkinä voidaan mainita vapaa-ajan asunto, huone tai asunto samassa kiinteistössä, jossa omistaja asuu, kun vaatimus on enintään 2 000 euroa.

Vaatimukset, jotka koskevat vuokranantajan tai vuokralaisen vaatimuksia taikka vähäisiä vaatimuksia koskevan menettelyn ulkopuolelle jäävää vuokra-asuntoa, käsittelee lautakunta (Private Residential Tenancies Board, osoite: 2nd Floor, O’Connell Bridge House, D’Olier Street, Dublin 2). Verkkosivut: https://www.rtb.ie

Vähäisiä vaatimuksia koskevan menettelyn ulkopuolelle jäävät seuraavista johtuvat vaatimukset:

i) lunastusoikeuden käsittävät vuokrasopimukset

ii) leasing-sopimuksen rikkominen

iii) velat.

1.2 Menettelyn aloittaminen

Jotta menettelyn käyttämistä koskevat edellytykset täyttyisivät, kuluttajan on täytynyt ostaa tavarat tai palvelut yksityiskäyttöön niitä liiketoimintansa yhteydessä myyvältä henkilöltä. Tammikuusta 2010 myös liiketoiminnan harjoittaja on voinut käyttää menettelyä toiseen liiketoiminnan harjoittajaan kohdistuvissa vaatimuksissa. Alemman oikeusasteen tuomioistuimen kirjaaja (Small Claims Registrar) käsittelee vähäiset vaatimukset. Kirjaaja pyrkii mahdollisuuksien mukaan neuvotteluratkaisuun ilman tuomioistuinkäsittelyä. Jos asiaa ei saada ratkaistua, kirjaaja vie vaatimuksen alemman oikeusasteen tuomioistuimen käsiteltäväksi.

Kantajan on oltava varma sen henkilön tai yrityksen nimestä ja osoitteesta, jolle hän haluaa esittää vaatimuksensa. Jos kyseessä on yritys, on käytettävä sen täsmällistä oikeudellista nimeä. Näiden tietojen on oltava oikein, jotta haastemies (Sheriff) voi panna tuomioistuimen määräyksen täytäntöön.

Jos vähäisiä vaatimuksia käsittelevä kirjaaja vastaanottaa ilmoituksen, jossa vastaaja kiistää kanteen tai esittää vastakanteen, rekisterinpitäjä ottaa yhteyttä kantajaan ja antaa jäljennöksen vastaajan vastauksesta korvausvaatimukseen. Kirjaaja voi kuulla molempia osapuolia ja neuvotella heidän kanssaan sovinnon aikaansaamiseksi.

Jos vastaaja myöntää vaatimuksen oikeaksi, hän on velvollinen toimittamaan ilmoituksen kirjaamoon asianmukaisella lomakkeella (Notice of Acceptance of Liability). Jos vastaaja ei vastaa, pyyntö käsitellään automaattisesti riidattomana. Alemman oikeusasteen tuomioistuin ratkaisee silloin asian kantajan hyväksi, eikä tämän tarvitse olla paikalla oikeuden istunnossa. Tuomioistuin määrää, että vaadittu rahamäärä maksetaan kantajalle lyhyessä määräajassa.

1.3 Lomakkeet

Vähäisiä vaatimuksia käsittelevä kirjaaja antaa kantajalle hakulomakkeen. Sen voi myös ladata tuomioistuinlaitoksen verkkosivuilta https://www.courts.ie

1.4 Neuvonta

Koska vähäisiä vaatimuksia koskevan menettelyn tarkoitus on käsitellä kuluttajavalituksia edullisesti ilman asianajajan palveluja, oikeudellista apua tai neuvontaa ei yleensä tarvita tämäntyyppisissä vaatimuksissa.

1.5 Todisteiden vastaanottamista koskevat säännöt

Jos asia menee tuomioistuinkäsittelyyn, osapuolten on saavuttava alemman oikeusasteen tuomioistuimen istuntoon. Asia käsitellään julkisesti osana tuomioistuimen tavanomaista istuntoa. Kun asian käsittely alkaa, tuomioistuimen kirjaaja pyytää kantajan todistajanaitioon esittämään todisteita. Kantajan on vannottava todistajanvala tai annettava vakuutus. Vastaaja voi kuulustella kantajaa vaatimukseen liittyvissä asioissa. Myös vastaajalle annetaan mahdollisuus esittää todisteita. Vastapuoli tai tämän mahdollinen laillinen edustaja voi kuulustella kutakin todistajaa. Osapuolilla on myös oikeus kutsua todistajia tai toimittaa todistajien kertomuksia. He joutuvat kuitenkin maksamaan itse kulunsa, koska menettelyä ei ole suunniteltu kattamaan niitä vaan helpottamaan vähäisten vaatimusten käsittelyä kohtuuhintaisessa oikeuspaikassa.

1.6 Kirjallinen menettely

Jos vähäisiä vaatimuksia käsittelevä kirjaaja ei pysty ratkaisemaan asiaa, kantajan on istuntopäivänä esitettävä asiakirjatodisteet, kuten kirjeet, kuitit tai laskut. Tämän lisäksi molemmille osapuolille annetaan tilaisuus esittää todisteita suullisesti, ja heitä voidaan ristikuulustella.

1.7 Tuomion sisältö

Jos asia ratkaistaan kantajan hyväksi, alemman oikeusasteen tuomioistuin antaa määräyksen, että vaadittu rahamäärä on maksettava kantajalle lyhyessä määräajassa.

1.8 Kulujen korvaaminen

Osapuolet voivat käyttää oikeudellisen neuvonantajan palveluja, mutta heillä ei ole oikeutta periä kulujaan toiselta osapuolelta vaikka asia ratkaistaisiin heidän hyväkseen. Vähäisiä vaatimuksia koskeva menettely on otettu käyttöön nimenomaan sen vuoksi, että vaatimuksia voidaan esittää palkkaamatta asianajajaa.

1.9 Muutoksenhakumahdollisuus

Sekä kantajalla että vastaajalla on oikeus hakea alemman oikeusasteen tuomioistuimen määräykseen muutosta ylemmässä oikeusasteessa (Circuit Court). Circuit Court voi myöntää korvauksia kuluista, mutta asia riippuu yksittäisen tuomarin harkinnasta.

Linkkejä

https://www.courts.ie

https://www.courts.ie/small-claims

http://www.citizensinformation.ie/en/justice/courts_system/small_claims_court.html

https://www.courts.ie/small-claims

Päivitetty viimeksi: 16/04/2024

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät Euroopan oikeudellisen verkoston kansalliset yhteysviranomaiset. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä. Komissio tai Euroopan oikeudellinen verkosto eivät ole vastuussa tiedoista, joita esitetään tai joihin viitataan tällä sivustolla. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.