Vähäiset vaatimukset

Liettua
Sisällön tuottaja:
European Judicial Network
Siviili- ja kauppaoikeuden alan Euroopan oikeudellinen verkosto

1 Vähäisiä vaatimuksia koskevan menettelyn olemassaolo

Kansallisesta vähäisiin vaatimuksiin sovellettavasta menettelystä säädetään Liettuan siviiliprosessilain (Civilinio proceso kodeksas) IV osan XXIV luvussa.

Eurooppalaisiin vähäisiin vaatimuksiin sovelletaan asiasta annettua eurooppalaista asetusta (Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 861/2007, annettu 11 päivänä heinäkuuta 2007, eurooppalaisesta vähäisiin vaatimuksiin sovellettavasta menettelystä). Eurooppalaiset vähäiset vaatimukset käsitellään siviiliprosessissa sovellettavien yleisten riidanratkaisusääntöjen mukaisesti, paitsi jos Liettuan laissa, jolla on pantu täytäntöön siviiliprosessia koskevaa Euroopan unionin lainsäädäntöä tai kansainvälistä oikeutta, säädetään jonkin asian osalta toisin.

1.1 Soveltamisala, vaatimuksen määrällinen katto

Sekä kansallista että eurooppalaista vähäisiä vaatimuksia koskevaa menettelyä sovelletaan rahavaateisiin, joiden arvo on enintään 2 000 euroa.

Eurooppalaista vähäisiä vaatimuksia koskevaa menettelyä sovelletaan siviilioikeudellisiin vaateisiin, joiden arvo on enintään 2 000 euroa. Menettelyä ei sovelleta seuraavissa asioissa: luonnollisten henkilöiden oikeudellinen asema, oikeuskelpoisuus ja oikeustoimikelpoisuus; omistusoikeudet, jotka perustuvat avioliittoon, elatusvelvollisuuteen, testamenttiin tai perintöön; konkurssi, maksukyvyttömien yhtiöiden tai muiden oikeushenkilöiden selvitystilamenettely, sosiaalivakuutukset, välimiesmenettely, työlainsäädäntöön liittyvät asiat, kiinteän omaisuuden vuokraus (lukuun ottamatta rahavaateita) ja yksityisyyden suojan tai muiden henkilöoikeuksien loukkaukset, kunnianloukkaukset mukaan lukien.

1.2 Menettelyn aloittaminen

Menettelyä on sovellettu 1. tammikuuta 2009 lähtien. Eurooppalaiset vähäiset vaatimukset käsitellään (kaupunkien tai alueiden) alueellisissa tuomioistuimissa, joiden alueellinen toimivalta määräytyy Liettuan siviiliprosessilain mukaisesti.

Asetuksen (EY) N:o 861/2007 4 artiklan 3 kohdan ja 5 artiklan 7 kohdan tarkoittamissa tapauksissa tuomioistuimen on ilmoitettava kantajalla tai vastaajalle, että tällä on oikeus nostaa kanne tai vastakanne Liettuan siviiliprosessilain vaatimusten mukaisesti 14 päivässä tuomioistuimen ilmoituksen vastaanottamisesta. Jos kantaja tai vastaaja ei toimita asianmukaista kannetta tai vastakannetta tuomioistuimelle laissa säädetyn määräajan kuluessa, katsotaan, että hakemusta ei ole lainkaan tehty ja se palautetaan tuomioistuimen määräyksellä kantajalle tai vastaajalle. Tällaisesta määräyksestä on mahdollista valittaa erikseen.

1.3 Lomakkeet

Hakemuslomakkeita saa tuomioistuimista, tai ne voi ladata Liettuan tuomioistuinpalvelujen verkkosivulta.

1.4 Neuvonta

Lainopillista avustajaa tai edustajaa ei edellytetä. Tuomioistuin auttaa lomakkeiden täyttämisessä, mutta ei anna vaatimuksen perusteluihin liittyvää neuvontaa. Asetuksen (EY) N:o 861/2007 11 artiklan 1 kohdassa säädetään, että asianosaisten on voitava saada käytännön apua ja yleistä tietoa elimiltä, jotka vastaavat valtion varoista maksettavasta oikeusavusta.

1.5 Todisteiden vastaanottamista koskevat säännöt

Todistusaineiston esittämisestä säädetään siviiliprosessilain II osan XIII luvussa.

1.6 Kirjallinen menettely

Kansallisessa vähäisiä vaatimuksia koskevassa menettelyssä asiaa käsittelevä tuomioistuin voi itse päättää, missä muodossa ja mitä menettelyä noudattaen se käsittelee asian. Suullinen käsittely voidaan järjestää, jos ainakin yksi asianosainen on esittänyt tätä koskevan pyynnön. Kirjallisessa menettelyssä asianosaisia ei kutsuta eivätkä he osallistu oikeudenistuntoon. Asianosaiset saavat ilmoituksen kirjallisesta menettelystä siviiliprosessilain 133 §:n 3 momentin mukaisesti. Jos asia tutkitaan kirjallisessa menettelyssä, oikeudenistunnon päivämäärä, aika ja paikka sekä tuomioistuimen kokoonpano ilmoitetaan erityisellä verkkosivulla vähintään seitsemän päivää ennen istuntopäivää. Laissa on säädetty tietyistä poikkeuksista, joissa asianosaisille toimitetaan ilmoitukset muuta menettelyä noudattaen. Myös tuomioistuimen kanslia antaa edellä mainittuja tietoja.

1.7 Tuomion sisältö

Kansallisessa vähäisiä vaatimuksia koskevassa menettelyssä tuomioistuimen päätöksiin on sisällytettävä johdanto, tuomiolauselma ja lyhyet perustelut.

1.8 Kulujen korvaaminen

Vähäisiä vaatimuksia koskevissa asioissa peritään oikeudenkäyntimaksu (žyminis mokestis), jonka määrä on Liettuan siviiliprosessilain 80 §:n 1 momentin 6 kohdan mukaisesti 1/4 vaateen arvosta, mutta kuitenkin vähintään 10 euroa.

1.9 Muutoksenhakumahdollisuus

Laissa säädetään, että Liettuan tuomioistuinten päätöksistä, jotka on annettu eurooppalaisessa vähäisiä vaatimuksia koskevassa menettelyssä, voidaan valittaa. Valitusmenettelystä säädetään Liettuan siviiliprosessilain 301–333 §:ssä. Kun valitusperusteet ovat olemassa, valitus voidaan lain 307 §:n 1 momentin mukaan jättää 30 päivän kuluessa tuomioistuimen päätöksen antamispäivästä.

Päivitetty viimeksi: 22/03/2022

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät Euroopan oikeudellisen verkoston kansalliset yhteysviranomaiset. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä. Komissio tai Euroopan oikeudellinen verkosto eivät ole vastuussa tiedoista, joita esitetään tai joihin viitataan tällä sivustolla. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.