Tämän sivun alkukielistä versiota ranska on muutettu äskettäin. Päivitystä suomennetaan parhaillaan.
Swipe to change

Vähäiset vaatimukset

Luxemburg
Sisällön tuottaja:
European Judicial Network
Siviili- ja kauppaoikeuden alan Euroopan oikeudellinen verkosto

1 Vähäisiä vaatimuksia koskevan menettelyn olemassaolo

Sen lisäksi, että Luxemburgissa on käytössä eurooppalainen vähäisiin vaatimuksiin sovellettava menettely (11 päivänä heinäkuuta 2007 annettu asetus (EY) N:o 861/2007), enintään 15 000 euron suuruisten vaateiden (ilman korkoja ja kuluja) perinnässä voidaan soveltaa kansalliseen lainsäädäntöön perustuvaa yksinkertaistettua menettelyä ns. maksusuoritusmääräyksen (ordonnance de paiement) perusteella.

1.1 Soveltamisala, vaatimuksen määrällinen katto

Rahamääräisten saatavien periminen maksusuoritusmääräysmenettelyn kautta on mahdollista, jos vaateen arvo on enintään 15 000 euroa ja jos vastaajan kotipaikka on Luxemburgin suurherttuakunnassa.

1.2 Menettelyn aloittaminen

Maksusuoritusmääräysmenettelyn käyttäminen on velkojalle vapaaehtoista, ja hän voi sen sijaan kääntyä rauhantuomarin puoleen toimittamalla haastehakemuksen.

Rauhantuomarin luona käytävä maksusuoritusmääräysmenettely eroaa piirituomioistuimessa käytävästä menettelystä muun muassa siten, että rauhantuomarin menettely (ordonnance de paiement) voi johtaa tuomion antamiseen, kun piirituomioistuimen menettely (ordonnance sur requête) voi johtaa vain määräykseen.

1.3 Lomakkeet

Maksusuoritusmääräystä koskeva hakemus jätetään rauhantuomarin kirjaamoon joko suullisesti tai kirjallisesti.

Hakemuksessa on mitätöinnin uhalla ilmoitettava hakijan ja vastaajan suku- ja etunimet, ammatit ja koti- tai asuinpaikat, vaatimuksen perusteet ja sen määrä. Siinä on myös pyydettävä ehdollista määräystä maksaa velka.

Velkojan on esitettävä kaikki mahdolliset asiakirjat, joilla voidaan todistaa vaatimuksen peruste ja määrä ja niiden oikeutus.

Lainkohtia vertaamalla käy ilmi, että perustelujen tarve on vähäisempi rauhantuomarin luona käytävässä menettelyssä, koska siinä riittää velan määrän ja perusteen ilmoittaminen.

1.4 Neuvonta

Laissa ei aseteta haastemiehille tai tuomioistuimille mitään velvollisuutta auttaa osapuolia.

1.5 Todisteiden vastaanottamista koskevat säännöt

Todistelua koskevia yleisiä säännöksiä sovelletaan. Ks. ”Todistelu – Luxemburg”.

1.6 Kirjallinen menettely

Jos velallinen vastustaa hakemusta ja velkoja haluaa jatkaa menettelyä, on järjestettävä julkinen istunto, jossa asiaa käsitellään suullisesti.

1.7 Tuomion sisältö

Maksusuoritusmääräysmenettelyssä annettuihin tuomioihin sovelletaan samoja sääntöjä ja periaatteita kuin tavallisessa oikeudenkäynnissä annettuihin tuomioihin.

1.8 Kulujen korvaaminen

Luxemburgin oikeuden mukaan oikeudenkäynnin hävinnyt osapuoli velvoitetaan tavallisesti korvaamaan kulut. Hävinnyt osapuoli velvoitetaan korvaamaan kulut, mutta tuomioistuin voi myös tehdä erityisen ja perustellun päätöksen, jossa se velvoittaa toisen osapuolen korvaamaan kulut kokonaan tai osittain. Jos voittaneelle osapuolelle on kertynyt oikeudenkäyntikuluja, se voi vaatia toista osapuolta korvaamaan ne.

Asianajajan palkkion korvaaminen ei ole järjestelmällistä, toisin kuin muissa maissa voimassa olevien säännösten mukaan. Luxemburgin uuden siviilioikeudenkäyntilain 238 §:ssä tarkoitettuja kuluja ovat mm. haastemiehen maksut, asiantuntijapalkkiot, todistajille maksetut palkkiot ja käännöskulut, mutta ei asianajajan palkkio.

Tuomioistuin voi määrätä voittaneelle osapuolelle suoritettavaksi korvauksen, jonka tarkoituksena on kattaa oikeudenkäynnistä aiheutuneet kulut asianajajan palkkio mukaan luettuna. Erityisesti silloin, kun se, että osapuoli joutuu vastaamaan oikeudenkäyntikuluihin sisältymättömistä kuluista, vaikuttaa epäoikeudenmukaiselta, tuomioistuin voi määrätä toisen osapuolen korvaamaan tälle tuomioistuimen sopivaksi katsoman summan.

On huomattava, että oikeudenkäyntikorvauksen määrääminen ja sen suuruus on jätetty tuomioistuimen harkinnan varaan.

1.9 Muutoksenhakumahdollisuus

Maksusuoritusmääräysmenettelyyn sovelletaan yleisiä oikeussäännöksiä. Rauhantuomarin antamista tuomioista voi valittaa, jos kyseessä on yli 2 000 euron vaade.

Linkkejä

LEGILUX

https://justice.public.lu/fr.html

Päivitetty viimeksi: 06/04/2022

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät Euroopan oikeudellisen verkoston kansalliset yhteysviranomaiset. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä. Komissio tai Euroopan oikeudellinen verkosto eivät ole vastuussa tiedoista, joita esitetään tai joihin viitataan tällä sivustolla. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.