Vähäiset vaatimukset

Malta
Sisällön tuottaja:
European Judicial Network
Siviili- ja kauppaoikeuden alan Euroopan oikeudellinen verkosto

1 Vähäisiä vaatimuksia koskevan menettelyn olemassaolo

Vähäisiä vaatimuksia koskevasta menettelystä säädetään vähäisiä vaatimuksia käsittelevästä tuomioistuimesta annetussa laissa (Small Claims Tribunal Act, Maltan lain 380 luku) sekä toissijaisissa säädöksissä 380.01, 380.02 ja 380.03.

1.1 Soveltamisala, vaatimuksen määrällinen katto

Tribunal għal Talbiet Żgħar -tuomioistuin on toimivaltainen käsittelemään vaatimuksia, jotka ovat suuruudeltaan enintään 5 000 euroa.

1.2 Menettelyn aloittaminen

Menettely alkaa sillä, että vaatimuksen esittäjä täyttää asianmukaisen lomakkeen, toimittaa vaatimuksensa tuomioistuimen kirjaamoon, suorittaa maksun ja pyytää tuomioistuinta antamaan vaatimuksen tiedoksi vastaajalle. Vastaajan on toimitettava vastauksensa 18 päivän kuluessa siitä, kun vaatimus on annettu hänelle tiedoksi. Hän voi myös esittää vastavaatimuksen. Jos vastaaja katsoo, että jonkun muun henkilön pitäisi maksaa kantajan vaatimus, hänen on nimettävä kyseinen henkilö. Tämän jälkeen tuomioistuimen kirjaaja ilmoittaa asianosaisille kuulemisen päivämäärän ja kellonajan. Tuomari hallinnoi menettelyä tuomioistuimessa parhaaksi katsomallaan tavalla oikeudenmukaisuuden perusperiaatteiden mukaisesti. Tuomarin on mahdollisuuksien mukaan varmistettava, että asia ratkaistaan nopeasti samana päivänä, jona istunto asianomaisten kuulemiseksi pidetään, ja ettei kuuleminen kestä yhtä istuntoa pidempään. Hänen on kerättävä tietoja kaikilla sopiviksi katsomillaan tavoilla, eivätkä säännöt parhaasta saatavilla olevasta näytöstä tai kuulopuhetodistelusta sido häntä, jos hän on vakuuttunut siitä, että esitetyt todisteet ovat riittävän luotettavia asian ratkaisemiseksi. Hänen on pidättäydyttävä mahdollisuuksien mukaan pyytämästä asiantuntijalausuntoja. Hänellä on sama toimivalta kuin rauhantuomioistuimen (Court of Magistrates) tuomareilla siviiliasioissa ja erityisesti oikeus kutsua todistajia ja edellyttää heiltä valan vannomista.

1.3 Lomakkeet

Vaatimuksen esittävän osapuolen on täytettävä toissijaisen säädöksen 380.01 (vähäisiä vaatimuksia käsittelevän tuomioistuimen säännöt) ensimmäisessä luettelossa esitetty lomake. Vastaajan on vastattava täyttämällä lomake, joka myös löytyy edellä mainitun toissijaisen säädöksen ensimmäisestä luettelosta.

1.4 Neuvonta

Kuka tahansa henkilö saa avustaa asianosaisia. Hänen ei tarvitse olla asianajaja tai oikeudellinen asiamies.

1.5 Todisteiden vastaanottamista koskevat säännöt

Asianosaiset voivat esittää todisteita suullisesti, asiakirjojen muodossa tai molempina yhdessä. Tuomioistuimen kuultavaksi voidaan kutsua (viimeistään kolme päivää ennen todistamispäivää) todistaja tiettynä päivänä ja tiettyyn kellonaikaan todistamaan tai esittämään asiakirjoja. Jos asianmukaisesti kutsuttu todistaja ei saavu paikalle istunnon aikana, tuomioistuin voi määrätä, että todistaja pidätetään ja tuodaan istuntoon jonakin toisena päivänä.

1.6 Kirjallinen menettely

Vaatimus sekä vastaus siihen esitetään kirjallisesti. Todisteet voivat olla asiakirjojen muodossa. Tuomioistuimen istuntoihin saapuminen on kuitenkin pakollista niille määrättyinä päivinä.

1.7 Tuomion sisältö

Tuomarin on lueteltava päätöksessään tärkeimmät asiat, joihin päätös perustuu. Hänen on myös tehtävä päätös kustannuksista.

1.8 Kulujen korvaaminen

Tuomari määrittää kulut, jotka asianosaisten on maksettava. Muissa kuin eritystapauksissa, hävinnyt osapuoli velvoitetaan korvaamaan sen asianosaisen oikeudenkäyntikulut, jonka hyväksi päätös tehdään. Korvausten on rajoituttava todellisiin kustannuksiin, jotka liittyvät suoraan korvauksen saajan asiaan. Jos vaatimus on aiheeton ja tehty haitantekotarkoituksessa, tuomioistuin voi määrätä kantajan maksamaan vastaajalle vähintään 250 euron ja enintään 1 250 euron suuruisen rangaistusmaksun, jota käsitellään siviilioikeudellisena saatavana.

1.9 Muutoksenhakumahdollisuus

Tuomioistuimen päätökseen voi hakea muutosta jättämällä tuomioistuimen kirjaamoon alemman oikeusasteen muutoksenhakutuomioistuimelle osoitetun hakemuksen 20 päivän kuluessa siitä, kun tuomari on antanut päätöksensä.

Päivitetty viimeksi: 14/12/2021

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät Euroopan oikeudellisen verkoston kansalliset yhteysviranomaiset. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä. Komissio tai Euroopan oikeudellinen verkosto eivät ole vastuussa tiedoista, joita esitetään tai joihin viitataan tällä sivustolla. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.