Tämän sivun alkukielistä versiota hollanti on muutettu äskettäin. Päivitystä suomennetaan parhaillaan.
Seuraavat kielet ovat jo saatavilla.
Swipe to change

Vähäiset vaatimukset

Alankomaat
Sisällön tuottaja:
European Judicial Network
Siviili- ja kauppaoikeuden alan Euroopan oikeudellinen verkosto

1 Vähäisiä vaatimuksia koskevan menettelyn olemassaolo

Vähäiset vaatimukset käsitellään yleensä haastemenettelyssä alimpaan oikeusasteeseen kuuluvassa ns. kantonioikeudessa (sector kanton van de rechtbank). Haaste käsitellään muutoin tavalliseen tapaan, mutta menettelyä on yksinkertaistettu. Alankomaiden siviiliprosessilaissa (Het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering) ei ole tätä menettelyä koskevia erillisiä säännöksiä.

Rajat ylittävissä asioissa EU:n sisällä voidaan lisäksi soveltaa vähäisiä vaatimuksia koskevaa eurooppalaista menettelyä.

Alankomaiden lainsäädäntöön sisältyy 29. toukokuuta 2009 annettu laki eurooppalaisesta vähäisiin vaatimuksiin sovellettavasta menettelystä 11 päivänä heinäkuuta 2007 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 861/2007 täytäntöönpanosta.

1.1 Soveltamisala, vaatimuksen määrällinen katto

Kantonioikeudessa käsitellään

 • vaateet, joiden arvo on enintään 25 000 euroa
 • vaateet, joiden arvoa ei ole määritelty, mutta joiden arvon oletetaan olevan enintään 25 000 euroa.

Lisäksi kantonioikeudessa käsitellään työoikeutta, vuokrasopimuksia, kauppaedustusta, ostovuokrausta ja kuluttajasopimuksia koskevat asiat sekä liikennesakkoja ja järjestysrikkomuksia koskevat muutoksenhaut.

Kantonioikeudessa käsitellään myös eurooppalaiseen vähäisiä vaatimuksia koskevaan menettelyyn liittyvät asiat. Eurooppalaista vähäisiä vaatimuksia koskevaa menettelyä voidaan soveltaa, kun vaatimuksen arvo on enintään 2 000 euroa.

1.2 Menettelyn aloittaminen

Kantonioikeudessa ei sovelleta mitään erityismenettelyä. Haastemenettely on käytössä sekä kantonioikeudessa että alioikeudessa (rechtbank). Olennainen ero näiden kahden tuomioistuimen välillä on se, että kantonioikeudessa osapuolet voivat esiintyä itse, kun taas alioikeudessa on käytettävä asianajajaa. Ks. jäljempänä vastaus kysymykseen 1.4. Lisäksi kantonioikeus käsittelee asiat yhden tuomarin kokoonpanossa.

Asioihin, jotka liittyvät eurooppalaiseen vähäisiä vaatimuksia koskevaan menettelyyn, sovelletaan hakemusmenettelyä (verzoekschriftprocedure).

1.3 Lomakkeet

Kantonioikeudessa asiaa pannaan vireille haasteella. Haastemenettely on samanlainen sekä alioikeudessa että kantonioikeudessa. Haasteen tärkeimmät osat ovat vaatimus ja sen perustelut (oikeudelliset ja tosiseikat, joihin vaatimus perustuu).

Kantonioikeuteen liittyviä erityispiirteitä ovat seuraavat:

 1. vastaaja saa kutsun alioikeuteen A, mutta käytännössä istunto pidetään kantonioikeudessa, joka toimii kyseisen alioikeuden päätoimipaikassa tai muussa ilmoitetussa paikassa.
 2. kun kantaja toimii valtuutetun edustajan välityksellä, haasteessa on mainittava edustajan nimi ja asuinpaikka.

Eurooppalaiseen vähäisiä vaatimuksia koskevaan menettelyyn liittyvä haaste tehdään lomakkeella A, joka on saatavilla Euroopan oikeusportaalissa.

Haaste on toimitettava tuomioistuimeen, joka on asiassa toimivaltainen tuomioistuimen toimivallasta sekä tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta siviili- ja kauppaoikeuden alalla annetun asetuksen (EY) N:o 44/2001 säännösten mukaisesti.

1.4 Neuvonta

Kantonioikeudessa osapuolet voivat esiintyä itse. Heidän ei siis tarvitse välttämättä käyttää oikeudellisena edustajana asianajajaa. Avustajan käyttö on sallittua, mutta tämän ei tarvitse olla asianajaja. Asianajajan käytöstä aiheutuvien kustannusten korvaamisesta kerrotaan jäljempänä vastauksessa kysymykseen 1.8.

Myöskään eurooppalaisessa vähäisiä vaatimuksia koskevassa menettelyssä osapuolilta ei edellytetä asianajajan tai muun oikeudellisen avustajan käyttöä.

1.5 Todisteiden vastaanottamista koskevat säännöt

Sovelletaan tavanomaisia todistelusääntöjä. Alankomaiden lainsäädännön mukaan tuomarilla on todisteiden arvioinnin suhteen täysi harkintavalta. Ks. myös ”Todisteiden vastaanottaminen ja todistuskeinot”. Todisteiden vastaanottamisesta eurooppalaisessa vähäisiä vaatimuksia koskevassa menettelyssä säädetään em. asetuksen (EY) N:o 861/2007 9 artiklassa.

1.6 Kirjallinen menettely

Kantonioikeuksien menettelysäännöt siviiliasioissa on vahvistettu kansallisella tasolla. Kirjallisia dokumentteja voidaan toimittaa tuomioistuimen kirjaamoon (henkilökohtaisesti tai postin tai faksin välityksellä) joko ennen käsittelypäivää tai varsinaisessa käsittelyssä. Lausumia ja vastauksia on mahdollista esittää kantonioikeudessa myös suullisesti. Eurooppalainen vähäisiä vaatimuksia koskeva menettely toteutetaan kirjallisesti, mutta myös suullinen käsittely on mahdollinen, jos tuomari tai jompikumpi osapuolista sitä vaatii.

1.7 Tuomion sisältö

Tuomiossa on mainittava seuraavat:

 • osapuolten ja heidän valtuutettujen edustajiensa tai asianajajiensa nimet ja osoitteet
 • menettelyn vaiheet
 • haasteen sisältö ja osapuolten vastaukset
 • päätöksen perustelut sekä asiaan liittyvät tosiseikat ja tuomarin pohdinta
 • tuomarin lopullinen päätös
 • tuomarin nimi
 • tuomion julistamispäivä.

Tuomarin on allekirjoitettava tuomio.

1.8 Kulujen korvaaminen

Asian käsittelystä kantonioikeudessa voi aiheutua seuraavanlaisia kustannuksia: oikeudenkäyntimaksu, oikeudenkäyntikulujen korvaaminen sekä oikeusavusta aiheutuvat kustannukset.

Kantajan on maksettava oikeudenkäyntimaksu asian vireillepanon yhteydessä. Maksun suuruus riippuu asiasta. Käytännössä asianajaja suorittaa maksun ja veloittaa sen kantajalta palkkionsa yhteydessä. Tuomioistuin voi määrätä hävinneen osapuolen korvaamaan vastapuolen oikeudenkäyntikulut. Jos kumpikaan osapuoli ei voita asiaa kokonaan, kumpikin vastaa omista kuluistaan. Tuomioistuin voi määrätä osapuolet korvaamaan myös oikeusavusta sekä todistajien ja asiantuntijoiden käytöstä aiheutuvat kustannukset, matka- ja oleskelukustannukset, asiakirjojen toimittamisesta aiheutuvat kustannukset ja muut tuomioistuimen ulkopuoliset kustannukset (http://www.rechtspraak.nl/).

Alankomaiden lainsäädännön mukaan vähävarainen osapuoli voi saada avustusta oikeudenkäyntikulujen kattamiseen. Tällaista oikeusapua ei kuitenkaan ole mahdollista saada kaikkien kantonioikeudessa käsiteltävien asioiden yhteydessä. Jos oikeusapua myönnetään, osapuoli maksaa oman osuutensa kustannuksista taloudellisen tilanteensa sallimissa rajoissa. Asianajaja tekee oikeusapuhakemuksen oikeusapulautakunnalle. Asia ratkaistaan oikeusapulain (Wet op de Rechtsbijstand) mukaan. Sen III A luvussa säädetään oikeusavusta rajat ylittävissä asioissa Euroopan unionissa. Kyseisillä säännöksillä pannaan täytäntöön 27 päivänä tammikuuta 2003 annettu neuvoston direktiivi 2002/8/EY oikeussuojakeinojen parantamisesta rajat ylittävissä riita-asioissa vahvistamalla oikeusapuun kyseisissä riita-asioissa liittyvät yhteiset vähimmäisvaatimukset (http://www.rvr.org./).

1.9 Muutoksenhakumahdollisuus

Kantonioikeuden päätöksiin voi hakea muutosta muutoksenhakutuomioistuimesta (gerechtshof). Muutoksenhaku on mahdollinen vain jos vaateen arvo on yli 1 750 euroa. Muutoksenhaku on tehtävä kolmen kuukauden kuluessa tuomion julistamisesta. Eurooppalaisessa vähäisiä vaatimuksia koskevassa menettelyssä ei ole mahdollista hakea muutosta kantonioikeuden päätöksiin.

Päivitetty viimeksi: 17/11/2021

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät Euroopan oikeudellisen verkoston kansalliset yhteysviranomaiset. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä. Komissio tai Euroopan oikeudellinen verkosto eivät ole vastuussa tiedoista, joita esitetään tai joihin viitataan tällä sivustolla. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.