Vähäiset vaatimukset

Alankomaat
Sisällön tuottaja:
European Judicial Network
Siviili- ja kauppaoikeuden alan Euroopan oikeudellinen verkosto

1 Vähäisiä vaatimuksia koskevan menettelyn olemassaolo

Vähäiset vaatimukset käsitellään yleensä haastemenettelyssä alioikeuden kantonijaostossa (sector kanton van de rechtbank). Haaste käsitellään muutoin tavalliseen tapaan, mutta menettelyä on yksinkertaistettu. Kantonijaostossa ei tarvitse käyttää asianajajaa, joten asianosainen voi edustaa itse itseään.

Valtioiden rajat ylittävissä asioissa EU:n sisällä voidaan lisäksi soveltaa eurooppalaista vähäisiä vaatimuksia koskevaa menettelyä. EU:n jäsenvaltioissa toimivat yritykset voivat käyttää eurooppalaista vähäisiä vaatimuksia koskevaa menettelyä, jos niillä on saatavia toisessa jäsenvaltiossa sijaitsevalta

 • yritykseltä
 • organisaatiolta
 • asiakkaalta.

Alankomaissa on annettu 29. toukokuuta 2009 laki eurooppalaisesta vähäisiin vaatimuksiin sovellettavasta menettelystä 11 päivänä heinäkuuta 2007 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 861/2007 täytäntöönpanosta (Wet van 29 mei 2009 tot uitvoering van Verordening (EG) nr. 861/2007 van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 11 juli 2007 tot vaststelling van een Europese procedure voor geringe vorderingen).

1.1 Soveltamisala, vaatimuksen määrällinen katto

Kantonijaostossa käsitellään

 • vaatimukset, joiden arvo on enintään 25 000 euroa
 • vaatimukset, joiden arvoa ei ole määritelty, mutta joiden arvon oletetaan olevan enintään 25 000 euroa.

Lisäksi kantonijaostossa käsitellään työoikeutta, vuokrasopimuksia, kuluttajakauppaa ja kuluttajaluottoa koskevat asiat sekä liikennesakkoja ja järjestysrikkomuksia koskevat muutoksenhaut. Kantonijaostossa käsitellään myös oikeudellista valvontaa, vajaavaltaiseksi julistamista ja edunvalvontaa sekä perinnön vastaanottamista tai siitä luopumista koskevat asiat. Lisätietoa haastemenettelystä kantonijaostossa on täällä.

Kantonijaostossa käsitellään myös eurooppalaiseen vähäisiä vaatimuksia koskevaan menettelyyn liittyvät asiat. Eurooppalaista vähäisiä vaatimuksia koskevaa menettelyä voidaan soveltaa asetuksen (EY) N:o 861/2007 nojalla silloin kun vaatimuksen arvo on enintään 5 000 euroa.

1.2 Menettelyn aloittaminen

Kantonijaostossa ei sovelleta mitään erityismenettelyä. Haastemenettely on käytössä sekä kantonijaostossa että alioikeudessa (rechtbank). Olennainen ero näiden kahden välillä on se, että kantonijaostossa osapuolet voivat esiintyä itse, kun taas alioikeudessa on käytettävä asianajajaa. Ks. vastaus kysymykseen 1.4. Lisäksi kantonijaosto käsittelee asiat yhden tuomarin kokoonpanossa.

Asioihin, jotka liittyvät eurooppalaiseen vähäisiä vaatimuksia koskevaan menettelyyn, sovelletaan hakemusmenettelyä (verzoekschriftprocedure).

1.3 Lomakkeet

Kantonijaostossa asia pannaan yleensä vireille haasteella. Haasteen tärkeimmät osat ovat vaatimus ja sen perustelut (oikeudelliset ja tosiseikat, joihin vaatimus perustuu).

Kantonijaostoon liittyviä erityispiirteitä ovat seuraavat:

 1. vastaaja saa kutsun alioikeuteen A, mutta käytännössä istunto pidetään kantonijaostossa, joka toimii kyseisen alioikeuden päätoimipaikassa tai muussa ilmoitetussa paikassa
 2. kun kantaja toimii valtuutetun edustajan välityksellä, haasteessa on mainittava edustajan nimi ja asuinpaikka.

Eurooppalaiseen vähäisiä vaatimuksia koskevaan menettelyyn liittyvä vaatimus esitetään lomakkeella A. Hakemus on toimitettava tuomioistuimeen, joka on asiassa toimivaltainen.

1.4 Neuvonta

Kantonijaostossa osapuolet voivat esiintyä itse. Heidän ei siis tarvitse välttämättä käyttää asianajajaa. Avustajan käyttö on sallittua, mutta tämän ei tarvitse olla asianajaja. Asianajajan käytöstä aiheutuvien kustannusten korvaamisesta kerrotaan jäljempänä vastauksessa kysymykseen 1.8.

Myöskään eurooppalaisessa vähäisiä vaatimuksia koskevassa menettelyssä osapuolilta ei edellytetä asianajajan tai muun oikeudellisen avustajan käyttöä.

1.5 Todisteiden vastaanottamista koskevat säännöt

Sovelletaan tavanomaisia todistelusääntöjä. Alankomaiden lainsäädännön mukaan tuomarilla on todisteiden arvioinnin suhteen periaatteessa täysi harkintavalta. Todisteiden vastaanottamisesta eurooppalaisessa vähäisiä vaatimuksia koskevassa menettelyssä säädetään asetuksen (EY) N:o 861/2007 9 artiklassa.

1.6 Kirjallinen menettely

Kantonijaostojen menettelysäännöt siviiliasioissa on vahvistettu kansallisella tasolla. Kirjallisia dokumentteja voidaan toimittaa tuomioistuimen kirjaamoon joko ennen käsittelypäivää tai varsinaisessa käsittelyssä. Lausumia ja vastauksia on mahdollista esittää kantonijaostossa myös suullisesti. Eurooppalainen vähäisiä vaatimuksia koskeva menettely toteutetaan kirjallisesti, mutta myös suullinen käsittely on mahdollinen, jos tuomari tai jompikumpi osapuolista sitä vaatii.

1.7 Tuomion sisältö

Tuomiossa on mainittava seuraavat:

 • osapuolten ja heidän valtuutettujen edustajiensa tai asianajajiensa nimet ja asuinpaikat
 • osapuolten kannanotot
 • menettelyn vaiheet
 • haasteen sisältö ja osapuolten vastaukset
 • päätöksen perustelut sekä asiaan liittyvät tosiseikat ja tuomioistuimen perustelut
 • tuomarin lopullinen päätös
 • tuomarin nimi
 • kustannusten jakaminen
 • tuomion julistamispäivä.

Tuomarin on allekirjoitettava tuomio.

1.8 Kulujen korvaaminen

Asian käsittelystä kantonijaostossa voi aiheutua seuraavanlaisia kustannuksia: oikeudenkäyntimaksu, oikeudenkäyntikulujen korvaaminen sekä oikeusavusta aiheutuvat kustannukset.

Kantajan on maksettava oikeudenkäyntimaksu asian vireillepanon yhteydessä. Maksun suuruus riippuu asiasta. Käytännössä asianajaja suorittaa maksun ja veloittaa sen kantajalta palkkionsa yhteydessä. Tuomioistuin voi määrätä hävinneen osapuolen korvaamaan vastapuolen oikeudenkäyntikulut. Jos kumpikaan osapuoli ei voita asiaa kokonaan, kumpikin vastaa omista kuluistaan. Tuomioistuin voi antaa kuluja koskevan päätöksen, jossa se määrää osapuolet korvaamaan myös oikeusavusta sekä todistajien ja asiantuntijoiden käytöstä aiheutuneet kustannukset, matka- ja oleskelukustannukset, asiakirjaotteiden toimittamisesta aiheutuneet kustannukset ja muut tuomioistuimen ulkopuoliset kustannukset.

Alankomaiden lainsäädännön mukaan vähävarainen osapuoli voi saada avustusta oikeudenkäyntikulujen kattamiseen. Tällaista oikeusapua ei kuitenkaan ole mahdollista saada kaikkien kantonijaostossa käsiteltävien asioiden yhteydessä. Jos oikeusapua myönnetään, osapuoli maksaa oman osuutensa kustannuksista taloudellisen tilanteensa sallimissa rajoissa. Asianajaja tekee oikeusapuhakemuksen oikeusapulautakunnalle (Raad voor Rechtsbijstand). Asia ratkaistaan oikeusapulain (Wet op de Rechtsbijstand) mukaan. Sen III A luvussa säädetään oikeusavusta rajat ylittävissä asioissa Euroopan unionissa.

1.9 Muutoksenhakumahdollisuus

Kantonijaoston päätöksiin voi hakea muutosta muutoksenhakutuomioistuimesta (gerechtshof). Muutoksenhaku on mahdollinen vain, jos vaatimuksen arvo on yli 1 750 euroa. Muutoksenhaku on tehtävä kolmen kuukauden kuluessa tuomion julistamisesta. Eurooppalaisessa vähäisiä vaatimuksia koskevassa menettelyssä ei ole mahdollista hakea muutosta kantonijaoston päätöksiin.

Päivitetty viimeksi: 10/05/2024

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät Euroopan oikeudellisen verkoston kansalliset yhteysviranomaiset. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä. Komissio tai Euroopan oikeudellinen verkosto eivät ole vastuussa tiedoista, joita esitetään tai joihin viitataan tällä sivustolla. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.