Yksityisoikeuden alalla ennen siirtymäkauden päättymistä meneillään olevat menettelyt ja vireille pannut oikeudenkäynnit jatkuvat EU:n lainsäädännön mukaisesti. Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa yhteisesti sovitun mukaisesti Yhdistynyttä kuningaskuntaa koskevat tiedot säilytetään Euroopan oikeusportaalissa vuoden 2024 loppuun.

Vähäiset vaatimukset

Pohjois-Irlanti
Sisällön tuottaja:
European Judicial Network
Siviili- ja kauppaoikeuden alan Euroopan oikeudellinen verkosto

1 Vähäisiä vaatimuksia koskevan menettelyn olemassaolo

Pohjois-Irlannissa on oma vähäisiä vaatimuksia koskeva menettely. Small claims courts -tuomioistuimet ovat tuomioistuimia, joissa tietynlaisia vähäisiä vaatimuksia voidaan käsitellä epämuodollisesti county court -tuomioistuimen yhteydessä, yleensä ilman oikeudellista edustajaa.

1.1 Soveltamisala, vaatimuksen määrällinen katto

Yleensä vähäisiä vaatimuksia koskevaa menettelyä voidaan käyttää, jos kyse on enintään 3 000 punnan arvoisista tavaroista tai rahasummasta. Tietyntyyppisiin vaatimuksiin sitä ei voida kuitenkaan soveltaa, kuten asioihin, joihin liittyy henkilövahinko, kunnianloukkaus taikka perintöä tai elinkorkoa, maanomistusta tai aviovarallisuutta koskevia kysymyksiä tai liikenneonnettomuus.

1.2 Menettelyn aloittaminen

Menettely on vaihtoehtoinen, ja tuomarilla on valtuudet ohjata asia tietyissä olosuhteissa county court -tuomioistuimeen.

1.3 Lomakkeet

Asiakirja County Court Rules (Northern Ireland) 1981 [S.R.1981 No.225] sisältää lomakkeet, joita on käytettävä vähäisiä vaatimuksia koskevissa menettelyissä. Asiakirjassa on lomake menettelyn aloittamista, vaatimuksen kiistämistä ja velvoitteen hyväksymistä varten. Asiakirjassa on myös lomake yksipuolisen tuomion sekä tuomion kumoamisen hakemista varten.

1.4 Neuvonta

Vähäisiä vaatimuksia koskevan menettelyn on tarkoitus olla vapaamuotoinen. Tuomioistuimen henkilökunta voi auttaa tarvittavien lomakkeiden täyttämisessä ja antaa selittävää tietoa menettelystä. Se ei kuitenkaan voi antaa oikeudellista neuvontaa.

Myös Citizens’ Advice Bureau tai kuluttajaneuvontakeskukset saattavat pystyä auttamaan asianosaisia.

Jos asianosaisella on vamma, joka vaikeuttaa tuomioistuimeen saapumista tai kommunikointia, hänen kannattaa ottaa yhteyttä kyseisen tuomioistuimen asiakaspalveluvirkailijaan, jolta voi mahdollisesti saada lisäapua.

1.5 Todisteiden vastaanottamista koskevat säännöt

Small claims court -tuomioistuin on vapaamuotoinen tuomioistuin, jossa ei sovelleta tavanomaisia ankaria todistelusääntöjä. Tuomioistuin voi sen vuoksi käyttää oikeudenkäynnissä mitä tahansa oikeudenmukaiseksi katsomaansa menettelytapaa. Kaikkien asianosaisten on hyväksyttävä se, että tuomari kuulee heitä valan nojalla, jollei tälle ole oikeudellista estettä.

1.6 Kirjallinen menettely

Jos vaadetta ei riitauteta ja kyseessä on ennalta määritetty rahasumma, asia voidaan käsitellä ilman oikeuden istuntoa pelkän kirjallisen näytön perusteella. Tällöin on kyseessä yksipuolinen tuomio (default judgment).

1.7 Tuomion sisältö

Tuomari antaa yleensä suullisen päätöksen ja esittää sille perustelut. Hän voi kuitenkin valita kirjallisen tuomion antamisen.

1.8 Kulujen korvaaminen

Kulujen korvaamiselle on asetettu rajoituksia. Tällä hetkellä tuomari voi määrätä seuraavat kulut maksettaviksi:

  • oikeudenkäyntikulut ja
  • asiantuntijatodistajan kulut.

Jos jompikumpi osapuoli on syyllistynyt häiriökäyttäytymiseen, tuomari voi määrätä kulut tämän korvattaviksi. Jos menettely on aloitettu asianmukaisesti county court -tuomioistuimessa, tuomari voi määrätä asiaan liittyvät kulut korvattaviksi.

1.9 Muutoksenhakumahdollisuus

Jos hävinnyt osapuoli on ollut läsnä tai edustettuna käsittelyssä, muutoksenhaku on mahdollista ainoastaan pyytämällä tuomaria perustelemaan päätös ja hakemalla High court -tuomioistuimelta päätöstä siitä, onko tuomarin päätös lainmukainen.

Jos hävinnyt osapuoli ei ollut läsnä eikä edustettuna käsittelyssä ja hän ottaa päätöksen antamisen jälkeen yhteyttä vähäisiä vaatimuksia käsittelevään toimistoon (small claims office) ilmoittaen, ettei saanut kantajan alkuperäistä hakemusta tai ei saanut sitä riittävän ajoissa vastatakseen tai muusta syystä ei vastannut ajoissa, häntä neuvotaan tekemään hakemus päätöksen kumoamiseksi. Voittaneelle osapuolelle lähetetään jäljennös kumoamishakemuksesta, ja häntä kehotetaan vastaamaan siihen kirjallisesti 14 päivän kuluessa. Tutkittuaan hakemuksen ja vastineen tuomari voi joko

  • päättää, että vastaamatta jättämiseen oli pätevä syy, ja kumota tuomion ilman istuntokäsittelyä sekä päättää asian jatkokäsittelystä. Vähäisiä vaatimuksia käsittelevä toimisto ilmoittaa osapuolille tuomarin päätöksestä; tai
  • vahvistaa ajankohdan kumoamishakemuksen istuntokäsittelylle. Ajankohta ilmoitetaan osapuolille ja heidät kutsutaan käsittelyyn. Vähäisiä vaatimuksia käsittelevä toimisto lähettää myös osapuolille jäljennöksen kaikista päätöksistä, jotka tuomari tekee tämän tyyppisen hakemuksen käsittelyn jälkeen.

Vastaavasti, jos posti palauttaa hävinneen osapuolet asiakirjat vähäisiä vaatimuksia käsittelevään toimistoon ja on selvää, että hävinnyt osapuoli ei tiennyt vaatimuksesta, tuomioistuimen kanslia pyytää tuomaria kumoamaan mahdollisen päätöksen ja ottaa voittaneeseen osapuoleen yhteyttä pyytääkseen lisätietoja (esim. vastaajan uuden osoitteen).

Linkkejä

Lisätietoja menettelyistä on saatavilla seuraavalla verkkosivustolla: Northern Ireland Courts and Tribunals Service.

Apua vammaisille asianosaisille

Joissakin tuomioistuinten toimistoissa on asiakaspalveluvirkailijoita, jotka voivat auttaa. Jos tällaista apua ei ole saatavissa, vammainen asianosainen voi ottaa yhteyttä Court Service Information Centre -keskukseen, puh. +44 300 200 7812.

Päivitetty viimeksi: 23/11/2021

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät Euroopan oikeudellisen verkoston kansalliset yhteysviranomaiset. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä. Komissio tai Euroopan oikeudellinen verkosto eivät ole vastuussa tiedoista, joita esitetään tai joihin viitataan tällä sivustolla. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.