Vähäiset vaatimukset

Portugali
Sisällön tuottaja:
European Judicial Network
Siviili- ja kauppaoikeuden alan Euroopan oikeudellinen verkosto

1 Vähäisiä vaatimuksia koskevan menettelyn olemassaolo

Portugalin lainsäädännössä on kaksi vähäisiin vaatimuksiin sovellettavaa erityismenettelyä (joista säädetään 1.9.1998 annetussa asetuksessa nro 268/98):

 • sopimuksiin perustuvien rahamääräisten velvoitteiden täyttämistä koskeva erityiskanne, jota käsitellään kiireellisessä ja yksinkertaistetussa oikeudenkäyntimenettelyssä (asetuksen 269/98 liitteenä olevien prosessisääntöjen (Regime dos Procedimentos) 1–5 §);
 • maksamismääräysmenettely, jossa vahvistetaan maksamatta olevaa vähäistä velkaa koskeva vaatimus täytäntöönpanoperusteeksi (asetuksen 269/98 liitteenä olevien prosessisääntöjen (Regime dos Procedimentos) 7–22 §).

1.1 Soveltamisala, vaatimuksen määrällinen katto

Edellä mainittuja kahta erityismenettelyä sovelletaan seuraavien edellytysten täyttyessä:

 • kyseessä on rahamääräinen velvoite
 • kyseinen velvoite perustuu sopimukseen
 • velvoitteen arvo on enintään 15 000 euroa.

1.2 Menettelyn aloittaminen

Kantaja voi valita jommankumman edellä kohdassa 1 mainituista menettelyistä.

1.3 Lomakkeet

Sopimukseen perustuvien rahamääräisten velvoitteiden täyttämistä koskevassa erityiskanteessa haastehakemusta ja vastinetta ei tarvitse esittää virallisessa muodossa. Väitteitä ei siis tarvitse esittää numeroituina kohtina. Kun haastehakemuksen tai vastineen laatii oikeudellinen edustaja, se on toimitettava sähköisesti. Tällöin käytetään tuomioistuinten välisessä tietojärjestelmässä tähän tarkoitukseen varattuja lomakkeita. Sähköistä toimitustapaa käytetään, ellei oikeudellinen edustaja ole perustellusti estynyt käyttämästä sitä. Kun haastehakemuksen tai vastineen laatii asianosainen, ei tarvita tiettyä lomaketta, vaan hakemus voidaan käydä jättämässä tuomioistuimeen tai lähettää kirjattuna kirjeenä tai faksilla.

Maksamismääräysmenettely on pantava vireille tähän tarkoitetulla lomakkeella, joka on saatavana osoitteessa Maksamismääräysmenettely – Citius-portaali (citius.mj.pt). Lomakkeen käyttö on pakollista riippumatta siitä, laatiiko hakemuksen asianosainen vai tämän asianajaja.

Maksamismääräyslomake on lähetettävä sähköisesti tuomioistuinten välisen tietojärjestelmän kautta, jos sen on täyttänyt asianajaja (eikä tämä ole perustellusti estynyt käyttämästä tietojärjestelmää). Kun maksamismääräyslomakkeen on täyttänyt asianosainen, se toimitetaan paperisena.

1.4 Neuvonta

Oikeusapua koskevia yleisiä oikeussääntöjä sovelletaan näihin menettelyihin (esim. asianajajan nimeäminen, asianajajan palkkioiden maksaminen, tuomioistuinmaksun maksaminen ja muut oikeudenkäynnin kuluessa syntyvät kustannukset) (oikeussuojan saatavuutta koskeva laki (Lei de acesso aos tribunais) nro 34/2004, annettu 29.7.2004).

Tarkempia tietoja asiasta on ” Oikeusapu”-sivulla.

1.5 Todisteiden vastaanottamista koskevat säännöt

Sopimuksiin perustuvien rahamääräisten velvoitteiden täyttämistä koskevan erityiskanteen yhteydessä sovelletaan seuraavia todisteiden vastaanottamista koskevia sääntöjä:

 • Todistelu tapahtuu istunnossa.
 • Kukin asianosainen voi kutsua enintään kolme todistajaa, jos kanteen rahamääräinen arvo on enintään 5 000 euroa, muutoin enintään viisi. Asianosainen voi joka tapauksessa kutsua enintään kolme todistajaa kustakin seikasta, jonka haluaa näyttää toteen.
 • Kun kanteen rahamääräinen arvo on enintään 5 000 euroa eikä asianosaisilla ole oikeudenkäyntiasianajajaa tai tämä ei tule käsittelyyn, todistajat kuulee tuomari.
 • Asiantuntijalausunnon antaa aina vain yksi asiantuntija.
 • Tuomari voi määrätä esitettäväksi muita todisteita, jotka vaikuttavat tuomarista välttämättömiltä vaatimuksen ratkaisemiseksi asianmukaisesti. Tällöin tuomari voi keskeyttää istunnon siinä vaiheessa, kun katsoo tämän parhaaksi. Istunnon jatkamiseksi sovitaan uusi päivä. Tuomio on annettava 30 päivän kuluessa.

Maksamismääräysmenettelyssä

 • kun velallinen ei vastusta vaatimusta, joka on annettu velalliselle tiedoksi, todisteita ei esitetä; tällöin toimivaltainen tuomioistuimen virkamies lisää maksamismääräykseen täytäntöönpanokelpoisuutta koskevan lausekkeen (Este documento tem força executiva);
 • kun velallinen vastustaa vaatimusta, käydään maksamismääräysmenettely samalla tavalla kuin sopimukseen perustuvien velvoitteiden täyttämistä koskevan erityiskanteen tapauksessa; tällöin sovelletaan edellä mainittuja todisteiden vastaanottamista koskevia sääntöjä;
 • ellei vaatimusta ole voitu antaa vastaajalle tiedoksi, käsitellään maksamismääräys tavanomaisessa menettelyssä, jos hakija on ilmaissut tahtovansa näin; muussa tapauksessa maksamismääräys palautetaan hakijalle.

1.6 Kirjallinen menettely

Maksamismääräysmenettely käydään pelkästään kirjallisesti, jos tiedoksianto velalliselle on toteutunut eikä velallinen vastusta maksamismääräystä.

Sopimukseen perustuvien rahamääräisten velvoitteiden täyttämistä koskevan erityiskanteen yhteydessä menettelyyn kutsuttu todistaja voi antaa lausuntonsa kirjallisesti, jos on saanut tosiseikat tietoonsa tehtäviensä hoidon yhteydessä.

Tällöin todistajan lausunto annetaan kirjallisesti. Todistaja merkitsee lausuntoon päiväyksen ja allekirjoituksen sekä mainitsee kyseessä olevan kanteen, tiedossaan olevat tosiseikat ja syyt, joiden vuoksi on saanut kyseiset tosiseikat tietoonsa.

1.7 Tuomion sisältö

Sopimukseen perustuvien rahamääräisten velvoitteiden täyttämistä koskevasta erityiskanteesta tuomio annetaan istunnossa suullisesti. Tuomio sanellaan pöytäkirjaan ja perustellaan lyhyesti.

Maksamismääräyksen hyväksymisen yhteydessä ei tehdä varsinaista päätöstä, vaan tuomioistuimen virkamies ainoastaan lisää edellä mainitun täytäntöönpanokelpoisuuden vahvistavan lausekkeen.

1.8 Kulujen korvaaminen

Voittaneen osapuolet kulut maksaa hävinnyt osapuoli suhteutettuna hävittyihin vaateisiin. Voittanut osapuoli voi siis saada seuraavat kulut korvattua kokonaan tai osittain: maksetut tuomioistuinmaksut; asianosaiselle todistelusta aiheutuneet kustannukset, kun asianosainen ei ole vaatinut kyseistä todistelukeinoa tai todistelukeinosta ei ole ollut hänelle hyötyä; täytäntöönpanoviranomaiselle maksetut palkkiot ja tälle aiheutuneet kulut (esimerkiksi kun täytäntöönpanoviranomainen on haastanut vastaajan) sekä asianajajan palkkiot ja tälle aiheutuneet kulut.

Korvattavat määrät on merkittävä kuluselvitykseen. Asianosaisen, jolla on oikeus saada korvaus, on lähetettävä kuluselvitys tuomioistuimelle, hävinneelle osapuolelle ja täytäntöönpanoviranomaiselle, jos tämä on osallistunut menettelyyn. Kuluselvitys on lähetettävä viiden päivän kuluessa lopullisen ratkaisun antamisesta.

Kuluselvityksen on sisällettävä seuraavat tiedot:

 • asianosaisen nimi, asian viitenumero ja asianajaja tai täytäntöönpanoviranomainen;
 • asianosaisen tuomioistuinmaksuna suorittamat määrät;
 • asianosaisen oikeudenkäynnin kuluessa aiheutuneista kustannuksista tai täytäntöönpanoviranomaiselle edeltävästi aiheutuneista kuluista suorittamat määrät;
 • asianajajalle tai täytäntöönpanoviranomaiselle maksetut palkkiot;
 • korvausvaatimuksen määrä.

Hävinnyt osapuoli maksaa asianosaiskulut pääsääntöisesti suoraan voittaneelle osapuolelle, ellei laissa toisin säädetä.

1.9 Muutoksenhakumahdollisuus

Sopimukseen perustuvien rahamääräisten velvoitteiden täyttämistä koskevasta erityiskanteesta tuomioistuimessa annettuihin ratkaisuihin voidaan hakea muutosta toisen oikeusasteen tuomioistuimelta, jos vaatimuksen rahamääräinen arvo on yli 5 000 euroa ja valituksenalaisesta ratkaisusta aiheutuu valittajalle yli 2 500 euron menetys.

Tällöin kyseessä on tavanomainen muutoksenhaku. Tämän lisäksi Portugalin lainsäädännössä on ylimääräistä muutoksenhakua koskevia säännöksiä, joita voidaan niin ikään soveltaa.

Maksamismääräysmenettelyssä muutosta päätökseen voi hakea tuomarilta, jos tuomioistuimen virkamies on hylännyt maksamismääräyshakemuksen tai kieltäytynyt lisäämästä täytäntöönpanokelpoisuuden vahvistavan lausekkeen.

Hyödyllisiä linkkejä

Huomautus

Näillä tietosivuilla esitetyt tiedot eivät sido siviili- ja kauppaoikeuden alan Euroopan oikeudellisen verkoston yhteyspisteitä, tuomioistuimia eivätkä muita viranomaisyksiköitä. Voimassa olevaan lainsäädäntöön on syytä perehtyä erikseen, sillä siihen on voitu tehdä muutoksia, jotka eivät vielä näy tällä tietosivulla.

Päivitetty viimeksi: 10/05/2024

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät Euroopan oikeudellisen verkoston kansalliset yhteysviranomaiset. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä. Komissio tai Euroopan oikeudellinen verkosto eivät ole vastuussa tiedoista, joita esitetään tai joihin viitataan tällä sivustolla. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.