Tämän sivun alkukielistä versiota portugali on muutettu äskettäin. Päivitystä suomennetaan parhaillaan.
Seuraavat kielet ovat jo saatavilla.
Swipe to change

Vähäiset vaatimukset

Portugali
Sisällön tuottaja:
European Judicial Network
Siviili- ja kauppaoikeuden alan Euroopan oikeudellinen verkosto

1 Vähäisiä vaatimuksia koskevan menettelyn olemassaolo

Portugalissa on käytössä erityinen yksinkertaistettu menettely, jota sovelletaan vähäisiin vaatimuksiin.

1.1 Soveltamisala, vaatimuksen määrällinen katto

Tätä erityistä menettelyä sovelletaan rahamääräiseltä arvoltaan vähäisiksi katsottavien maksuvelvoitteiden tai liiketoimista johtuvien maksuvelvoitteiden täytäntöönpanoon. Vähäisiksi katsotaan enintään 15 000 euron vaatimukset.

1.2 Menettelyn aloittaminen

Tämän menettelyn käyttö on täysin vapaaehtoista.

1.3 Lomakkeet

Portugalin oikeusjärjestelmässä ei ole erillisiä lomakkeita vähäisiä vaatimuksia koskevia vahvistuskanteita varten.

1.4 Neuvonta

Oikeusapujärjestelmää sovelletaan kaikissa tuomioistuimissa menettelytyypistä riippumatta.

Jos vaatimuksen arvo on enintään 5 000 euroa ja jos osapuolet eivät ole nimenneet oikeudenkäyntiedustajia tai jos edustaja ei ole läsnä asian käsittelyssä, tuomari kuulustelee todistajia.

1.5 Todisteiden vastaanottamista koskevat säännöt

Tässä menettelyssä todisteiden vastaanottamista koskevat säännöt ovat yksinkertaisempia ja joustavampia kuin tavanomaisessa oikeudenkäynnissä.

Pyrkimys yksinkertaistamiseen ja joustavuuden lisäämiseen ilmenee seuraavista menettelysäännöistä:

a)      Näyttö esitetään oikeuden istunnossa. Osapuolet saavat kutsua kolme todistajaa, jos vaatimuksen arvo on enintään 5 000 euroa, muutoin viisi. Osapuolilla saa olla enintään kolme todistajaa kustakin seikasta, josta halutaan esittää näyttöä (lukuun ottamatta todistajia, joilla ei lausuntonsa mukaan ole tietoa kyseisestä seikasta).

b)      Asiaa käsitellään 30 päivän kuluessa. Jos vaatimuksen arvo on alle 5 000 euroa, käsittelypäivää ei tarvitse vahvistaa nimitettyjen oikeudenkäyntiedustajien kanssa.

c)      Jos joku osapuolista ei tule paikalle, se ei riitä perusteeksi asian käsittelyn lykkäämiseen, vaikka poisjäännin syy olisi perusteltu. Vastaavasti oikeudenkäyntiedustajien poissaolo, vaikka perusteltukin, ei riitä perusteeksi lykkäämiseen, jos käsiteltävänä olevan vaatimuksen arvo on alle 5 000 euroa.

d)     Jos vaatimuksen arvo on suurempi ja asian käsittelyä lykätään, käsittely aloitetaan 30 päivän kuluessa, eikä toista lykkäämistä sallita.

e)      Jos tuomari katsoo, että asianmukaiseen ratkaisuun pääseminen edellyttää tietyn toimenpiteen toteuttamista, asian käsittely on keskeytettävä sopivimmaksi katsotulla hetkellä. Päivämäärä, jolloin asian käsittelyä jatketaan, on vahvistettava välittömästi. Lopullinen päätös on tehtävä 30 päivän kuluessa.

f)       Asiantuntijalausunnon antaa aina yksi asiantuntija.

g)      Kun todisteet on esitetty, oikeudenkäyntiedustajat saavat esittää lyhyen suullisen lausunnon.

1.6 Kirjallinen menettely

Muiden menettelyjen tavoin kyseessä on suullinen menettely.

1.7 Tuomion sisältö

Tuomion sisältöä koskevat säännöt ovat joustavampia, sillä perustelut on esitettävä lyhyesti.

Tuomarin ei tarvitse kirjoittaa tuomiota, vaan hän sanelee sen suoraan viralliseen pöytäkirjaan.

Sellaisissa asioissa annettava ratkaisu, joissa vastaajalle on toimitettu henkilökohtainen haaste ja joissa vaatimusta ei vastusteta, on myös rakenteeltaan hyvin yksinkertainen. Tällöin tuomarin on vain vahvistettava hakemuksen täytäntöönpanokelpoisuus, jos asiaan ei liity ilmeisiä viivästyksiä aiheuttavia poikkeuksia tai jos hakemus ei ole selvästi perusteeton.

Tuomiossa mainitaan viivästyksiä aiheuttavat poikkeukset (merkittävät menettelyvirheet, joiden perusteella tuomari ei voi arvioida hakemusta ja vastaaja vapautetaan) tai hakijan vaatimuksen hylkääminen ilmeisen perusteettomana vain silloin, kun kyse on aivan selvistä asioista.

1.8 Kulujen korvaaminen

Kulujen korvaamista ei ole rajoitettu.

Niiden osapuolten, joilla on oikeus saada korvausta kuluihinsa, on toimitettava tuomioistuimen välityksellä viimeistään viiden päivän kuluttua lopullisen ratkaisun antamisesta hävinneelle osapuolelle perusteltu kuluselvitys.

Kuluselvityksen on sisällettävä seuraavat tiedot:

a)      osapuolen nimi, asian viitenumero ja oikeudenkäyntiedustaja tai ulosottomies;

b)      erillisen otsakkeen alla osapuolen maksamat tuomioistuinmaksut;

c)      erillisen otsakkeen alla osapuolen maksamat oikeudenkäyntikulut;

d)     erillisen otsakkeen alla osapuolen oikeudenkäyntiedustajalleen maksamat palkkiot, paitsi silloin kun kyseiset määrät ovat 50 prosenttia suuremmat kuin hävinneen osapuolen ja voittaneen osapuolen maksamat tuomioistuinmaksut yhteensä;

e)      korvausvaatimuksen määrä.

Hävinnyt osapuoli maksaa kulut suoraan velkovalle osapuolelle, ellei Portugalin siviiliprosessilain (Código de Processo Civil) 540 §:ssä toisin säädetä.

Hävinnyt osapuoli tuomitaan siviiliprosessilain säännösten mukaisesti maksamaan seuraavat määrät korvauksina kuluista:

a)      voittaneen osapuolen maksamat tuomioistuinmaksut, suhteessa palkkaansa;

b)      voittaneen osapuolen maksamat kulut;

c)      50 prosenttia voittaneen ja hävinneen osapuolen yhteensä maksamista tuomioistuinmaksuista; tämä on korvausta voittaneen osapuolen oikeudenkäyntiedustajan palkkioista aiheutuneista kuluista, jos edellä mainittu kuluselvitys on laadittu.

1.9 Muutoksenhakumahdollisuus

Koska tässä menettelyssä ei sovelleta erillisiä muutoksenhakusääntöjä, muutoksenhakumahdollisuuteen ei ole myöskään poikkeuksia tai erityisiä rajoituksia. Muutoksenhaku hyväksytään (tai hylätään) yleisin perustein.

Ligações úteis

Lisätietoja on saatavilla seuraavilla verkkosivustoilla:

  • https://dre.pt/web/guest/home – Lainsäädäntö verkossa
  • http://www.itij.mj.pt/ – Oikeudellinen tietokanta
  • http://www.dgaj.mj.pt/ – Direcção-Geral da Administração da Justiça (oikeushallinnon keskusvirasto; antaa tietoja mm. yhteydenotoista tuomioistuimiin, niiden alueellisesta toimivallasta ja antaa käyttäjätunnukset Oficiais de Justiça -kotisivulle).
Päivitetty viimeksi: 14/01/2020

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät Euroopan oikeudellisen verkoston kansalliset yhteysviranomaiset. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä. Komissio tai Euroopan oikeudellinen verkosto eivät ole vastuussa tiedoista, joita esitetään tai joihin viitataan tällä sivustolla. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.