Yksityisoikeuden alalla ennen siirtymäkauden päättymistä meneillään olevat menettelyt ja vireille pannut oikeudenkäynnit jatkuvat EU:n lainsäädännön mukaisesti. Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa yhteisesti sovitun mukaisesti Yhdistynyttä kuningaskuntaa koskevat tiedot säilytetään Euroopan oikeusportaalissa vuoden 2024 loppuun.

Vähäiset vaatimukset

Skotlanti
Sisällön tuottaja:
European Judicial Network
Siviili- ja kauppaoikeuden alan Euroopan oikeudellinen verkosto

1 Vähäisiä vaatimuksia koskevan menettelyn olemassaolo

Skotlannissa sheriff court -tuomioistuimissa sovellettiin ennen marraskuun 28. päivää 2016 vähäisiin vaateisiin sovellettavana menettelynä yksinkertaistettua menettelyä, joka koski arvoltaan enintään 3 000 punnan rahamääräisiä vaatimuksia.

Uusi vaateen muoto eli yksinkertainen menettely (simple procedure) otettiin käyttöön 28. marraskuuta 2016.

Seuraavaa eli nopeutettua menettelyä (summary cause) voidaan soveltaa vaatimuksiin, joiden arvo on enintään 5 000 puntaa. Tämä menettely on hieman edellistä monimutkaisempi.

Yksinkertainen menettely

Rahalliselta arvoltaan enintään 5 000 punnan vaateisiin, joissa haetaan irtaimen omaisuuden maksamista, luovutusta tai sen hallinnan palauttamista, tai määräyksiin, joissa tietty henkilö velvoitetaan tekemään jotakin, on ollut 28. marraskuuta 2016 alkaen suotavaa käyttää yksinkertaista menettelyä.

Yksinkertainen menettely on tuomioistuinmenettely, joka on suunniteltu nopeaksi, edulliseksi ja vapaamuotoiseksi tavaksi ratkaista rahalliselta arvoltaan enintään 5 000 punnan riita-asioita.

Kantaja esittää vaateen sheriff court -tuomioistuimelle. Vastaaja on osapuoli, jolle vaade esitetään. Lopullisen päätöksen asiassa tekee sheriff tai summary sheriff. Yksinkertaisessa menettelyssä voi käyttää asianajajaa, mutta se ei ole pakollista.

Lisätietoja yksinkertaisesta menettelystä on saatavilla seuraavalla verkkosivustolla: Scottish Courts and Tribunals Service.

1.1 Soveltamisala, vaatimuksen määrällinen katto

Yksinkertainen menettely korvaa aikaisemman vähäisiä vaateita koskevan menettelyn. Se korvaa myös nopeutetun menettelyn mutta ainoastaan silloin, kun vaade liittyy irtaimen omaisuuden maksamiseen, luovutukseen tai palauttamiseen tai jonkin henkilön määräämiseen tekemään jotakin.

Nopeutetussa menettelyssä voidaan käsitellä kanteet, jotka koskevat maksamismääräystä (action of forthcoming), velallisen varoista annettavaa selvitystä ja maksamista (count reckoning and payment), perintöomaisuuden takaisin saamista, luovutusta ja väliaikaista elatusta. Jos kantaja esittää vaihtoehtoisen rahallisen vaatimuksen, sen arvon on oltava alle 5 000 puntaa.

1.2 Menettelyn aloittaminen

Joko yksinkertaisessa menettelyssä tai nopeutetussa menettelyssä vireille pannun asian käsittelyssä on noudatettava oikeudenkäyntisääntöjä Oikeudenkäyntisäännöt ovat saatavilla seuraavalla verkkosivustolla: Scottish Courts and Tribunals Service.

1.3 Lomakkeet

Kaikkia yksinkertaisen menettelyn ja nopeutetun menettelyn vaiheita varten on erilliset lomakkeet: esimerkiksi haastehakemus asian vireillepanoa varten ja lomake täytäntöönpanomääräystä (extract decree) varten. Lomakkeiden käyttö on pakollista, ja ne on esitetty Simple Procedure Rules -säädöksessä vuodelta 2016 ja Summary Cause Rules -säädöksessä vuodelta 2002. Lomakkeet ovat saatavilla seuraavalla verkkosivustolla: Scottish Courts and Tribunals Service.

1.4 Neuvonta

Kirjurin toimisto (sheriff clerk’s office) auttaa haastehakemuksen täyttämisessä (3A-lomake). Neuvoja saa myös erilaisilta neuvoa-antavilta toimistoilta, joita ovat esimerkiksi Citizens’ Advice Bureau. Yksinkertaisesta menettelystä saa lisätietoa ottamalla yhteyttä kantajan paikalliseen sheriff court -tuomioistuimeen.

Tietoa Skotlannin sheriff court -tuomioistuimista on saatavilla seuraavalla verkkosivustolla: Scottish Courts and Tribunals Service.

1.5 Todisteiden vastaanottamista koskevat säännöt

Yksinkertaisessa menettelyssä vaateet käsitellään mahdollisimman vapaamuotoisesti. Tuomari (sheriff tai summary sheriff) selittää kaikki käytetyt oikeudelliset termit ja ilmaisut. Tuomioistuimeen voi jättää asiakirjoja ja muita todisteita, ja yksinkertaisissa säännöissä määrätään tähän liittyvistä menettelyistä, jotka koskevat muun muassa sitä, mitä asiakirjoja on lähetettävä niin kantajalle kuin vastaajalle, ja asiakirjojen tai muiden todisteiden jättämiseen sovellettavia mahdollisia määräaikoja.

1.6 Kirjallinen menettely

Jos vastaaja ei kiistä vaatimusta, menettely tapahtuu pelkästään kirjallisesti. Jos sen sijaan vastaaja riitauttaa asian, se joko käsitellään oikeudessa tai tuomari voi tehdä päätöksen ilman käsittelyä.

Tuomari voi myös päättää käydä asianhallintaa koskevan keskustelun (case management discussion). Asianhallintaa koskeva keskustelu käydään tuomioistuinsalissa tai jossakin muussa tuomarin päättämässä paikassa. Tuomari päättää myös, missä muodossa keskustelua käydään, kuten videoneuvottelun, neuvottelupuhelun tai jossakin muussa tuomarin päättämässä muodossa.

1.7 Tuomion sisältö

Käsittelyn päätteeksi tuomari voi joko tehdä päätöksen saman tien tai käyttää pohdinta-aikaa ennen päätöksen tekemistä. Jos tuomari käyttää pohdinta-aikaa, päätös on tehtävä neljän viikon kuluessa käsittelystä.

Jos päätös tehdään osapuolten läsnä ollessa, tuomarin on esitettävä sille perustelut. Jos päätöksenteossa käytetään pohdinta-aikaa, on laadittava muistio, jossa esitetään päätöksen perustelut.

1.8 Kulujen korvaaminen

Yksinkertaisessa menettelyssä ei yleensä korvata kuluja silloin, kun vaatimuksen arvo on enintään 300 puntaa.

Jos vaatimuksen arvo ylittää 300 puntaa mutta on enintään 1 500 puntaa, tuomioistuin voi tavanomaisesti määrätä voittaneelle osapuolelle maksettavaksi korvauksina enintään 150 puntaa.

Jos vaatimuksen arvo ylittää 1 500 puntaa mutta on enintään 3 000 puntaa, tuomioistuin voi tavanomaisesti määrätä voittaneelle osapuolelle maksettavaksi korvauksina enintään 10 prosenttia vaatimuksen arvosta.

Sellaisiin vaatimuksiin, joiden arvo on 3 001–5 000 puntaa, sovelletaan yleissääntöä, jonka mukaan hävinnyt osapuoli maksaa voittaneen osapuolen kulut. Jos jokin osapuoli on käyttänyt asianajajaa, kulut saattavat olla suuremmat. Lisätietoja kuluista on saatavilla seuraavalla verkkosivustolla: Scottish Courts and Tribunals Service.

Nopeutetussa menettelyssä käsiteltäviin kanteisiin ei sovelleta samoja rajoituksia. Kulujen korvaamisesta päättää yleensä tuomioistuimen kirjuri (sheriff clerk), ja tuomari (sheriff tai summary sheriff) hyväksyy ne.

1.9 Muutoksenhakumahdollisuus

Yksinkertaisella menettelyllä tehtyyn päätökseen voi hakea muutosta. Valitus on tehtävä muutoksenhakutuomioistuimelle (sheriff’s appeal court) jättämällä yksinkertaisella menettelyllä vaatimuksen käsitelleeseen tuomioistuimeen muutoksenhakuilmoitus 16A-lomakkeella neljän viikon kuluessa siitä, kun tuomioistuimen kirjuri toimitti päätöslomakkeen voittaneelle osapuolelle. Nopeutettua menettelyä varten on annettu erillisiä muutoksenhakua koskevia määräyksiä, ja lisätietoa on saatavilla seuraavalla verkkosivustolla: Scottish Courts and Tribunals Service.

Jos vaadetta, johon sovelletaan yksinkertaista menettelyä, ei ole riitautettu, tuomioistuimelle voidaan kuitenkin esittää hakemus tuomarin (sheriff tai summary sheriff) antaman tuomion takaisinsaannista. Tämä voidaan tehdä tiettyjen edellytysten täyttyessä, ja hakemus on tehtävä 13B-lomakkeella. Lisätietoja tuomion takaisinsaannista on saatavilla seuraavalla verkkosivustolla: Scottish Courts and Tribunals Service.

Linkkejä

Skotlannin oikeusviraston verkkosivustolla Scottish Courts and Tribunals Service selvitetään tavanomaista menettelyä, nopeutettua menettelyä ja yksinkertaista menettelyä koskevat oikeudenkäyntisäännöt.

Summary sheriff -tuomari

Summary sheriff -tuomarin virka perustettiin Courts Reform (Scotland) Act -säädöksellä vuodelta 2014. Lisätietoja on saatavilla seuraavalla verkkosivustolla: Judiciary of Scotland.

Päivitetty viimeksi: 24/11/2021

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät Euroopan oikeudellisen verkoston kansalliset yhteysviranomaiset. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä. Komissio tai Euroopan oikeudellinen verkosto eivät ole vastuussa tiedoista, joita esitetään tai joihin viitataan tällä sivustolla. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.