Vähäiset vaatimukset

Slovakia
Sisällön tuottaja:
European Judicial Network
Siviili- ja kauppaoikeuden alan Euroopan oikeudellinen verkosto

1 Vähäisiä vaatimuksia koskevan menettelyn olemassaolo

Vähäisistä vaatimuksista ei säädetä erikseen. Menettelyyn sovelletaan siviilioikeudellisten menettelyjen yleisiä sääntöjä. Jos saatava on suuruudeltaan enintään 2 000 euroa, asiaa ei käsitellä oikeudenistunnossa tapauksissa, joissa riittää yksinkertainen arviointi.

1.1 Soveltamisala, vaatimuksen määrällinen katto

Menettelyyn sovelletaan siviilioikeudellisten menettelyjen yleisiä sääntöjä.

1.2 Menettelyn aloittaminen

Menettely käynnistyy kanteesta, joka tehdään samalla tavoin kuin oikeudenkäyntimenettelyn käynnistämiseksi yleensä.

1.3 Lomakkeet

Erityisiä lomakkeita ei käytetä.

1.4 Neuvonta

Osapuolille tarjotaan apua tuomioistuinten yleisen tiedonantovelvoitteen puitteissa. Tuomioistuimella on velvollisuus ilmoittaa osapuolille näiden menettelyllisistä oikeuksista ja velvollisuuksista sekä mahdollisuudesta pyytää asianajajan nimeämistä tai kääntyä oikeusapukeskuksen (Centrum právnej pomoci) puoleen.

https://www.centrumpravnejpomoci.sk

1.5 Todisteiden vastaanottamista koskevat säännöt

Menettelyyn sovelletaan siviilioikeudellisten menettelyjen yleisiä sääntöjä.

1.6 Kirjallinen menettely

Yleensä samoin säännöin kuin muissa siviilioikeudellisissa menettelyissä.

1.7 Tuomion sisältö

Yleensä samoin säännöin kuin muissa siviilioikeudellisissa menettelyissä.

1.8 Kulujen korvaaminen

Yleensä samoin säännöin kuin muissa siviilioikeudellisissa menettelyissä.

Tuomioistuin myöntää osapuolelle korvauksen menettelyn kuluista riippuen siitä, missä laajuudessa asia ratkaistaan osapuolen eduksi. Jos asia ratkaistaan osapuolen eduksi vain osittain, tuomioistuin jakaa menettelyn kulut vastaavassa suhteessa tai vaihtoehtoisesti määrää, ettei kummallakaan osapuolella ole oikeutta korvauksiin kuluista. Jos osapuoli on menettelyn mukaisesti vastuussa menettelyn lopettamisesta, tuomioistuin määrää kulut korvattavaksi vastapuolelle. Jos osapuoli on menettelyn mukaisesti aiheuttanut kuluja, joita ei muutoin olisi syntynyt, tuomioistuin määrää ne korvattavaksi vastapuolelle. Poikkeustapauksessa tuomioistuin ei myönnä korvauksia menettelyn kuluista, jos tähän on olemassa erityisesti huomioitavia syitä.

1.9 Muutoksenhakumahdollisuus

Osapuolella on mahdollisuus valittaa päätöksestä tavalliseen tapaan samoin kuin muissa siviilioikeudellisissa asioissa. Valitus on tehtävä sille tuomioistuimelle, jonka päätökseen muutosta haetaan, 15 päivän kuluessa päätöksen tiedoksiantamisesta.

Päivitetty viimeksi: 06/05/2024

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät Euroopan oikeudellisen verkoston kansalliset yhteysviranomaiset. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä. Komissio tai Euroopan oikeudellinen verkosto eivät ole vastuussa tiedoista, joita esitetään tai joihin viitataan tällä sivustolla. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.