Vähäiset vaatimukset

Slovenia
Sisällön tuottaja:
European Judicial Network
Siviili- ja kauppaoikeuden alan Euroopan oikeudellinen verkosto

1 Vähäisiä vaatimuksia koskevan menettelyn olemassaolo

Slovenian oikeusjärjestyksessä on erityinen vähäisiin vaatimuksiin sovellettava menettely, josta säädetään siviiliprosessilain (Zakon o pravdnem postopku, ZPP) 30 luvussa.

1.1 Soveltamisala, vaatimuksen määrällinen katto

Siviiliprosessilain mukaan vähäisiä vaatimuksia koskevia ovat riidat, joissa vaatimus kohdistuu enintään 2 000 euron rahasummaan. Kauppaoikeudellisia riitoja koskevissa menettelyissä vähäisiä vaatimuksia koskevia ovat riidat, joissa vaatimus kohdistuu enintään 4 000 euron rahasummaan. Vähäisiä vaatimuksia koskevia ovat myös riidat, joissa vaatimus ei kohdistu rahasummaan, mutta kantaja on ilmoittanut olevansa valmis esitetyn vaatimuksen täyttymisen sijaan ottamaan vastaan rahasumman, jonka suuruus on enintään 2 000 euroa (kauppaoikeudellisissa riidoissa 4 000 euroa). Vähäisiä vaatimuksia koskeviin riitoihin luetaan myös riidat, joissa vaatimuksen kohteena on sellaisen irtaimen omaisuuden luovutus, jonka arvo on kantajan mukaan enintään 2 000 euroa (kauppaoikeudellisissa riidoissa 4 000 euroa). Vähäisiä vaatimuksia koskevia riitoja eivät ole kiinteistöriidat, tekijänoikeusriidat, keksintöjen ja tavaramerkkien suojaa tai käyttöä ja kauppanimen käyttöä koskevat riidat, kilpailusuojaa koskevat riidat eivätkä omistusoikeuden loukkaamista koskevat riidat.

1.2 Menettelyn aloittaminen

Menettelyn soveltamisesta kerrotaan kohdassa 1.1. Vähäisiä vaatimuksia koskevat menettelyt käydään paikallistuomioistuimessa (okrajno sodišče) lukuun ottamatta kauppaoikeudellisia asioita, jotka käsitellään alueellisessa tuomioistuimessa (okrožno sodišče).

1.3 Lomakkeet

Ainoastaan sellaisille vähäisiä vaatimuksia koskeville riidoille on lomake, joissa asianosainen panee asian vireille virallisen asiakirjan perusteella. Täytetyn lomakkeen voi lähettää sähköisesti seuraavaan osoitteeseen https://evlozisce.sodisce.si/esodstvo/index.html. Tämä koskee viralliseen asiakirjaan perustuvia täytäntöönpanomenettelyjä, joissa asianmukaisesti perustellusta valituksesta seuraa samanlainen menettely kuin maksamismääräyksen kiistämisestä. Muita vähäisiä vaatimuksia koskevia menettelyjä varten ei ole laadittu lomakkeita, joiden avulla asianosaiset voisivat käynnistää menettelyn.

Tarkempaa tietoa hakemusten tekemisestä sähköisesti ks. ”Sähköinen asiointi”.

1.4 Neuvonta

Asianosaiset voivat hakea maksutonta oikeusapua, jota myönnetään, jos maksutonta oikeusapua koskevassa laissa (Zakon o brezplačni pravni pomoči, ZBPP) säädetyt ehdot täyttyvät.

1.5 Todisteiden vastaanottamista koskevat säännöt

Vähäisiä vaatimuksia koskevissa menettelyissä kantajan on esitettävä kaikki tosiseikat ja todisteet kanteessa ja vastaajan on esitettävä vastatosiseikat ja omat todisteensa vastineessa. Kumpikin osapuoli voi tämän jälkeen esittää vielä yhden oikaisevan asiakirjan. Asianosaisten myöhemmin esittämiä tosiseikkoja ja todisteita ei oteta huomioon. Vastineen ja oikaisevien asiakirjojen jättämisen määräaika on kahdeksan päivää.

1.6 Kirjallinen menettely

Vähäisiä vaatimuksia koskeva menettely käydään kirjallisesti. Tuomioistuin voi rajoittaa todistelun määräaikaa ja laajuutta ja toteuttaa todisteiden keräämisen harkintaansa käyttäen niin, että asianosaisten oikeuksia suojataan asianmukaisesti mutta menettely on kuitenkin nopea ja taloudellinen.

1.7 Tuomion sisältö

Vähäisiä vaatimuksia koskevassa menettelyssä tuomio annetaan heti pääkäsittelyn päätyttyä. Kirjallisessa tuomiossa on oltava johdanto, tuomio ja perustelut sekä tiedot oikeuksista. Tuomari voi antaa kirjallisen tuomion pitkästi perusteltuna tai lyhyesti perusteltuna.

1.8 Kulujen korvaaminen

Menettelystä aiheutuvien kulujen korvaaminen ratkaistaan menettelyn lopputuloksen perusteella. Hävinnyt osapuoli joutuu maksamaan toisen osapuolen kulut.

1.9 Muutoksenhakumahdollisuus

Asianosaiset voivat hakea muutosta ensimmäisessä oikeusasteessa annettuun tuomioon tai vähäisiä vaatimuksia koskevassa menettelyssä annettuun päätökseen kahdeksan päivän aikana. Tuomioon tai päätökseen voi hakea muutosta ainoastaan sillä perusteella, että kyseessä on siviiliprosessilain (ZPP) 339 §:n toisen momentin siviiliprosessisäännösten vakava rikkominen tai aineellisen oikeuden virheellinen soveltaminen. Kauppaoikeudellisissa vähäisiä vaatimuksia koskevissa menettelyissä tuomioon voi hakea muutosta vain asianosainen, joka on ilmoittanut hakevansa muutosta. Vähäisiä vaatimuksia koskevissa riidoissa ei ole valitusmahdollisuutta (revizija) ja perusteet menettelyn uusimiseen ovat hyvin vähäisiä.

Sorodne povezave

http://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/zakonodaja/preciscenaBesedilaZakonov

http://www.sodisce.si/

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs

http://www.pisrs.si/Pis.web/

Päivitetty viimeksi: 08/01/2020

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät Euroopan oikeudellisen verkoston kansalliset yhteysviranomaiset. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä. Komissio tai Euroopan oikeudellinen verkosto eivät ole vastuussa tiedoista, joita esitetään tai joihin viitataan tällä sivustolla. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.