Tämän sivun alkukielistä versiota espanja on muutettu äskettäin. Päivitystä suomennetaan parhaillaan.
Swipe to change

Vähäiset vaatimukset

Espanja
Sisällön tuottaja:
European Judicial Network
Siviili- ja kauppaoikeuden alan Euroopan oikeudellinen verkosto

1 Vähäisiä vaatimuksia koskevan menettelyn olemassaolo

Kyllä, on olemassa suullinen menettely (procedimiento de juicio verbal) vaatimuksille, jotka ovat määrältään enintään 6 000 euroa. Se ei kuitenkaan rajoita Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 861/2007 säädetyn eurooppalaisen vähäisiin vaatimuksiin sovellettavan menettelyn mahdollista soveltamista silloin, kun soveltamisen edellytykset täyttyvät.

1.1 Soveltamisala, vaatimuksen määrällinen katto

Suullisessa menettelyssä määrä on enintään 6 000 euroa.

1.2 Menettelyn aloittaminen

Menettely aloitetaan kirjallisella haastehakemuksella.

1.3 Lomakkeet

Ei ole vakiomuotoisia lomakkeita, joita olisi pakko käyttää. Useita alioikeuksia edustavilla Decanato-tuomioistuimilla on kuitenkin käytössä yhdenmukaistettuja vakiolomakkeita enintään 2 000 euron suuruisia vaateita varten. Hakijaa varten on vaatimuslomake ja vastaajaa varten vastauslomake.

Lomakkeet voi ladata Espanjan yleisen oikeusneuvoston (Consejo General del Poder Judicial) verkkosivustolta.

Jos vaatimuksen arvo on yli 2 000 euroa, on käytettävä asianajajaa (abogado) ja oikeudenkäyntiavustajaa (procurador). Vaatimusta tai vastausta ei käsitellä ilman mainittujen asianajajien allekirjoitusta.

Se, että vastaaja ei toimita vastausta, ei tarkoita, ettei vaatimusta otettaisi käsiteltäväksi, vaan ainoastaan sitä, että asiasta annetaan yksipuolinen tuomio ja oikeudenkäynti jatkuu.

1.4 Neuvonta

Jos vaatimus on alle 2 000 euroa, asianomainen voi edustaa itseään suullisessa menettelyssä. Jos taas vaadittu määrä on suurempi, hänen on turvauduttava asianajajaan ja oikeudenkäyntiavustajaan.

Jos kantajan asianajaja ja oikeudenkäyntiavustaja eivät edusta tätä asian käsittelyssä tai jos kantaja ei itse osallistu asian käsittelyyn silloin kun asianajajan ja oikeudenkäyntiavustajan osallistumista ei edellytetä, kantajan katsotaan luopuneen vaatimuksestaan, mutta vastaaja voi vaatia asian ratkaisemista sillä perusteella, että hänellä on oikeutettu intressi siihen.

Jos vastaaja ei saavu paikalle, oikeudenkäynti jatkuu.

1.5 Todisteiden vastaanottamista koskevat säännöt

Todisteiden vastaanottamiseen sovelletaan yleisiä sääntöjä, joiden mukaisesti kaikenlaiset todisteet hyväksytään ja todisteita voidaan pyytää ja esittää myös ennen oikeuden istuntoa.

1.6 Kirjallinen menettely

Vaatimus ja vastaus siihen esitetään kirjallisesti. Menettelyyn liittyvät kysymykset ratkaistaan oikeudenkäynnissä. Todisteet esitetään suullisesti ja keskitetysti oikeuden istunnossa.

1.7 Tuomion sisältö

Tuomio perusteluineen annetaan kirjallisesti niin kuin muissakin menettelyissä.

1.8 Kulujen korvaaminen

Jos asianajajan ja oikeudenkäyntiavustajan käyttäminen on pakollista ja tuomiossa määrätään oikeudenkäyntikuluista, asianosainen, jonka hyväksi tuomio on annettu, voi vaatia oikeudenkäyntikulujen korvaamista niiden arvioimisen jälkeen ja sillä edellytyksellä, että ne eivät ylitä kolmannesta menettelyn kuluista, kullekin asianosaiselle, jonka hyväksi tuomio on annettu.

Silloin kun asianosainen, jonka oikeudenkäyntikulut on määrätty korvattavaksi, ei asu sillä paikkakunnalla, jolla oikeutta käytiin, hänelle voidaan korvata myös oikeudenkäyntiavustajan käyttämisestä aiheutuneet kulut, vaikka tämän käyttäminen ei olisi ollut pakollista.

1.9 Muutoksenhakumahdollisuus

Tuomioon voi hakea muutosta, jos vaadittu määrä on yli 3 000 euroa. Muutosta on haettava kirjallisesti tuomion antaneelta tuomioistuimelta 20 päivän kuluessa.

Muutoksenhakua koskevasta päätöksestä voi valittaa maakunnalliseen ylioikeuteen (Audiencia Provincial), joka kokoontuu yhden tuomarin kokoonpanossa. Maakunnallisen ylioikeuden tuomiosta ei voi enää valittaa. Siitä voi kuitenkin tehdä kassaatiovalituksen eräillä itsehallintoalueilla, joilla on omat siviilioikeutensa.

Päivitetty viimeksi: 10/03/2023

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät Euroopan oikeudellisen verkoston kansalliset yhteysviranomaiset. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä. Komissio tai Euroopan oikeudellinen verkosto eivät ole vastuussa tiedoista, joita esitetään tai joihin viitataan tällä sivustolla. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.