Vähäiset vaatimukset

Eurooppalaisen vähäisiin vaatimuksiin sovellettavan menettelyn tarkoituksena on yksinkertaistaa ja nopeuttaa sellaisten rajat ylittävien vaatimusten käsittelyä, joiden arvo on enintään 5 000 euroa.

Eurooppalaisen vähäisiin vaatimuksiin sovellettava menettely on asianosaisten käytettävissä vaihtoehtona jäsenvaltioiden kansallisessa lainsäädännössä säädetyille menettelyille. Eurooppalaisessa vähäisiin vaatimuksiin sovellettavassa menettelyssä jossakin jäsenvaltiossa annettu tuomio on tunnustettava ja se on pantava täytäntöön toisessa jäsenvaltiossa vaatimatta tuomion julistamista täytäntöönpanokelpoiseksi ja ilman mahdollisuutta vastustaa sen tunnustamista.

Menettelyssä käytetään lomakkeita, jotka ovat saatavilla kaikilla EU:n virallisilla kielillä täällä. Menettely aloitetaan täyttämällä hakemus lomakkeella A. Tarvittavat liiteasiakirjat, kuten kuitit ja laskut, liitetään lomakkeeseen.

Lomake A lähetetään toimivaltaiselle tuomioistuimelle. Hakemuksen saatuaan tuomioistuin täyttää osuutensa vastauslomakkeesta. Tuomioistuimen on annettava hakemuslomakkeen jäljennös sekä vastauslomake vastaajalle tiedoksi 14 päivän kuluessa hakemuslomakkeen vastaanottamisesta. Vastaajalla on 30 päivää aikaa vastata täyttämällä oma osuutensa vastauslomakkeesta. Tuomioistuimen on toimitettava kantajalle jäljennökset mahdollisista vastauksista 14 päivän kuluessa.

Tuomioistuimen on 30 päivän kuluessa vastaajan mahdollisesti antaman vastauksen vastaanottamisesta joko annettava vähäistä vaatimusta koskeva tuomio tai pyydettävä kirjallisesti lisätietoja jommaltakummalta asianosaiselta tai kutsuttava asianosaiset suulliseen käsittelyyn. Suullisessa käsittelyssä ei ole tarpeen käyttää asianajajaa edustajana. Suullinen käsittely olisi järjestettävä puhelin- tai videoneuvotteluna, jos tuomioistuimessa on käytettävissä tarvittavat välineet.

Tuomio on täytäntöönpanokelpoinen missä tahansa toisessa EU-maassa, kun tuomioistuin antaa tuomiota koskevan todistuksen (tämä lomake voidaan joutua käännättämään toisen maan kielelle) ja jäljennöksen varsinaisesta tuomiosta. Muita asiakirjoja ei tarvita. Toinen jäsenvaltio voi kieltäytyä täytäntöönpanosta ainoastaan, jos tuomio on ristiriidassa kyseisessä jäsenvaltiossa samojen asianosaisten välillä annetun toisen tuomion kanssa. Täytäntöönpano tapahtuu sen jäsenvaltion kansallisten sääntöjen ja menettelyjen mukaisesti, jossa tuomio pannaan täytäntöön.

Linkit

Asetus (EY) N:o 861/2007 - konsolidoitu teksti 14.6.2017 PDF (1790 Kb) fi

Käyttäjän opas Eurooppalainen vähäisiin vaatimuksiin sovellettava menettely PDF (1833 Kb) fi

Käsikirja eurooppalaisen vähäisiin vaatimuksiin sovellettavan menettelyn käyttöä varten PDF (2095 Kb) fi

Infografiikka kuluttajille PDF (100 Kb) fi

Tietokooste oikeusalan ammattilaisille PDF (548 Kb) fi

Tietokooste yrityksille PDF (229 Kb) fi

Verkkoaineisto – tietoa eurooppalaisesta vähäisiin vaatimuksiin sovellettavasta menettelystä

Vähäiset vaatimukset – jäsenvaltioiden ilmoitukset ja hakutoiminto toimivaltaisten tuomioistuimien tai viranomaisten etsimiseen)

Tietoa kunkin jäsenvaltion oikeusjärjestelmästä saa napsauttamalla kyseisen valtion lippua.

Päivitetty viimeksi: 03/04/2023

Tätä sivustoa ylläpitää Euroopan komissio. Sivuston tiedot eivät välttämättä edusta Euroopan komission virallista kantaa. Komissio ei ole vastuussa tiedoista, joita esitetään tai joihin viitataan tällä sivustolla. EU:n sivustoihin sovellettavat tekijänoikeussäännöt löytyvät oikeudellisesta huomautuksesta.