Sporovi male vrijednosti

Austrija
Sadržaj omogućio
European Judicial Network
Europska pravosudna mreža (u građanskim i trgovačkim stvarima)

1 Postojanje posebnog postupka za sporove male vrijednosti

1.1 Područje primjene postupka, prag

U austrijskom nacionalnom pravu ne postoji poseban postupak za sporove male vrijednosti. Međutim, austrijskim Zakonom o parničnom postupku predviđen je pojednostavnjeni postupak ili posebna postupovna pravila u određenim predmetima koji su pokrenuti na okružnim sudovima.

Neka od tih posebnih postupovnih pravila primjenjuju se samo na sporove male vrijednosti do 1 000 EUR (vidjeti pod točkom 1.5) odnosno 2 700 EUR (vidjeti pod točkom 1.9).

1.2 Prijava postupka

Posebna pravila za sporove male vrijednosti u austrijskom su postupovnom pravu obvezujuća i stranke ih ne mogu isključiti.

Time je isključena mogućnost da sud ili stranke postupak pretvore u „redovan”.

1.3 Obrasci

Budući da u Austriji ne postoji poseban postupak za sporove male vrijednosti, ne postoje ni posebni obrasci za takav postupak.

1.4 Pomoć

Za sporove vrijednosti do 5 000 EUR u Austriji ne postoji obveza zastupanja stranke preko odvjetnika. Sudac mora strankama koje nemaju zastupnika u načelu pružiti pomoć, tj. upoznati ih s njihovim postupovnim pravima i obvezama te posljedicama njihovih postupanja i propusta. Stranka bez pravnog zastupnika također ima mogućnost pred nadležnim okružnim sudom odnosno sudom u svojem mjestu stanovanja usmeno izjaviti tužbu u zapisnik. Ako je pisana tužba stranke koja nema zastupnika manjkava, sudac stranki mora dati odgovarajuća pojašnjenja i upute. To ne smije utjecati na nepristranost suca.

1.5 Pravila koja se odnose na izvođenje dokaza

U slučaju zahtjeva čija vrijednost ne premašuje 1 000 EUR, sud može zanemariti dokaze koje je predložila stranka ako bi puno razjašnjenje relevantnih okolnosti zahtijevalo nerazmjerno puno truda. No i u tom slučaju sudac mora donijeti odluku u dobroj vjeri i na temelju ishoda cijelog postupka, a ta odluka ne smije biti proizvoljna. Odluka se može preispitati u žalbenom postupku.

1.6 Pisani postupak

Prema austrijskom pravu nije dopušteno vođenje postupka isključivo pisanim putem. Primjerice, u Zakonu o parničnom postupku na temelju načela neposrednosti (sachlicher Unmittelbarkeitsgrundsatz: izravni dokazi neke činjenice imaju prednost pred neizravnim izvorima dokaza) pisane izjave svjedoka nisu dopuštene kao dokumentirani dokazi.

1.7 Sadržaj presude

U skladu s austrijskim Zakonom o parničnom postupku u slučaju usmene objave presude predviđena su pojednostavnjenja izdavanja pisanih otpravaka presude neovisno o vrijednosti predmeta spora. Ako je presuda izrečena usmeno u prisutnosti obiju stranaka i nijedna stranka nije pravovremeno najavila žalbu protiv presude, tada sud može izdati tzv. „skraćeni otpravak presude” koji je ograničen na bitne točke odluke.

1.8 Povrat troškova

U skladu s austrijskim pravom, u parničnom postupku troškovi se načelno nadoknađuju razmjerno stupnju uspješnosti u postupku. Sudske pristojbe i pravni troškovi izravno ovise o vrijednosti predmeta spora tako da u sporovima male vrijednosti u pravilu nastaju niski sudski odnosno pravni troškovi. Budući da su troškovi utvrđeni u obliku tarifa u zakonima i propisima, troškovi u sporovima male vrijednosti obično nisu visoki. Međutim, ne postoje posebne odredbe o troškovima za takve sporove.

1.9 Mogućnost žalbe

Prema austrijskom pravu, u postupcima za sporove male vrijednosti mogućnosti pravnog lijeka su ograničene. U sporovima vrijednosti do 2700 EUR žalba je u prvom stupnju moguća samo zbog pogrešno utvrđene pravne osnove te radi utvrđivanja ništavnosti (najteže postupovne pogreške). Isključeno je pobijanje zbog drugih ozbiljnih postupovnih pogrešaka. Ne mogu se pobijati ni sadržajno netočna činjenična utvrđenja prvostupanjskog suda (npr. ona koja se temelje na netočnoj procjeni dokaza). U ostalim slučajevima primjenjuju se pravila za „redovni” postupak.

Posljednji put ažurirano: 05/06/2023

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća kontaktna točka EJN-a. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska pravosudna mreža i Europska komisija ne preuzimaju nikakvu odgovornost u pogledu informacija ili podataka sadržanih ili navedenih u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.