Izvorna jezična inačica ove stranice njemački nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Sljedeći jezici već su prevedeni.
Swipe to change

Sporovi male vrijednosti

Austrija
Sadržaj omogućio
European Judicial Network
Europska pravosudna mreža (u građanskim i trgovačkim stvarima)

1 Postojanje posebnog postupka za sporove male vrijednosti

1.1 Područje primjene postupka, prag

U austrijskom nacionalnom pravu ne postoji postupak za sporove male vrijednosti u pravom smislu. U austrijskom Zakonu o parničnom postupku predviđeno je samo pojednostavnjenje postupaka pred okružnim sudovima u određenim područjima. U pravilu je riječ o posebnim postupovnim pravilima, odnosno o pojednostavnjenom postupku za isključivo imovinskopravne sporove koji su u nadležnosti okružnih sudova (vrijednost spora do 15 000 EUR, od 1.1.2015. vrijednost spora do 20 000 EUR, od 1.1.2016. vrijednost spora do 25 000 EUR). Za postupke u radnopravnim i socijalnopravnim stvarima, neovisno o vrijednosti spora, postoje određena pojednostavnjenja i olakšanja postupaka.

Navedena pojednostavnjenja vrijede u načelu za sporove male vrijednosti do 1 000 EUR (više informacija navedeno je u točki 1.5) odnosno 2 700 EUR (vidjeti i točku 1.9).

1.2 Prijava postupka

Posebnosti postupka u sporovima male vrijednosti u austrijskom su postupovnom pravu obvezujuće i stranke ih ne mogu isključiti.

Time je isključena mogućnost da sud ili stranke postupak pretvore u „redovan”.

1.3 Obrasci

Budući da u Austriji ne postoji pravi postupak za sporove male vrijednosti, ne postoje ni posebni obrasci za takav postupak.

1.4 Pomoć

Za sporove vrijednosti do 5 000 EUR u Austriji ne postoji obveza zastupanja stranke preko odvjetnika. Sudac mora strankama koje nemaju zastupnika u načelu pružiti pomoć, tj. upoznati ih s njihovim postupovnim pravima i obvezama te posljedicama njihovih postupanja i propusta. Stranke, nadalje, imaju mogućnost pred nadležnim okružnim sudom odnosno sudom u svojem mjestu stanovanja usmeno izjaviti tužbu u zapisnik. Ako je pisana tužba stranke koja nema zastupnika manjkava, sudac stranki mora dati odgovarajuća pojašnjenja i upute. To ne smije utjecati na nepristranost suca.

1.5 Pravila koja se odnose na izvođenje dokaza

U slučaju zahtjeva čija vrijednost ne premašuje 1 000 EUR, sud može zanemariti dokaze koje je predložila stranka ako bi puno razjašnjenje relevantnih okolnosti bilo nerazmjerno teško provesti. No i u tom slučaju sudac mora donijeti odluku u dobroj vjeri i na temelju ishoda cijelog postupka, a ta odluka ne smije biti proizvoljne naravi. Odluka se može preispitati u žalbenom postupku.

1.6 Pisani postupak

Prema austrijskom pravu nije dopušteno vođenje postupka isključivo pisanim putem. Budući da u Austriji ne postoji ograničenje dokaza, postoji mogućnost davanja iskaza svjedoka u pisanom obliku. Međutim, taj se dokaz ne smatra iskazom svjedoka nego ispravom.

1.7 Sadržaj presude

U skladu s austrijskim Zakonom o parničnom postupku u slučaju usmene objave presude predviđena su pojednostavnjenja izdavanja pisanih otpravaka presude. To vrijedi neovisno o vrijednosti spora. Ako je presuda izrečena usmeno u prisutnosti obiju stranaka i nijedna stranka nije pravovremeno najavila žalbu protiv presude, tada sud može izdati tzv. „skraćeni otpravak presude” koji je ograničen na bitne točke odluke.

1.8 Povrat troškova

U skladu s austrijskim pravom, u parničnom postupku troškovi se načelno nadoknađuju razmjerno stupnju uspješnosti u postupku. Sudske pristojbe i odvjetnički troškovi izravno ovise o vrijednosti spora tako da u sporovima male vrijednosti u pravilu nastaju niski sudski odnosno odvjetnički troškovi. Budući da su troškovi utvrđeni u tarifama (zakonima i propisima), u sporovima male vrijednosti ne nastaju veliki troškovi. Međutim, ne postoje posebne odredbe o troškovima za takva potraživanja.

1.9 Mogućnost žalbe

Prema austrijskom pravu, u postupcima za sporove male vrijednosti mogućnosti pravnog lijeka su ograničene. U sporovima vrijednosti do 2700 EUR žalba je moguća samo u materijalnim pitanjima te radi utvrđivanja ništavnosti (najteža postupovna pogreška). Isključeno je pobijanje zbog drugih postupovnih pogrešaka. Ne mogu se pobijati ni utvrđene činjenice niti ocjene dokaza prvostupanjskog suda. U ostalim slučajevima primjenjuju se propisi za „redovni” postupak.

Posljednji put ažurirano: 11/03/2021

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća kontaktna točka EJN-a. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska pravosudna mreža i Europska komisija ne preuzimaju nikakvu odgovornost u pogledu informacija ili podataka sadržanih ili navedenih u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.