Sporovi male vrijednosti

Finska
Sadržaj omogućio
European Judicial Network
Europska pravosudna mreža (u građanskim i trgovačkim stvarima)

1 Postojanje posebnog postupka za sporove male vrijednosti

Trenutačno finsko zakonodavstvo ne uključuje uredbe o postupku koje ovise o novčanom iznosu koji tužitelj potražuje. Međutim, može se naložiti prikladan oblik postupka za neki predmet na temelju njegove prirode. Predmet će proći kroz sve različite faze potpunog pravnog postupka samo ako za to postoji osnova i zainteresirane stranke to žele. Neki predmet može, na primjer, rješavati samo jedan sudac, bez usmenog pripremnog ročišta ili u cijelosti pisanim postupkom. Izvanparnični građanski predmeti također imaju svoj vlastiti poseban postupak. Za pokretanje neospornih tužbi vidjeti „Postupak za platni nalog– Finska” i „Automatsko pokretanje postupka – Finska”).

1.1 Područje primjene postupka, prag

Kako je prethodno navedeno, novčana vrijednost tužbe nije bitna. Vrsta postupka ovisi o kvalitativnom sadržaju predmeta.

1.2 Prijava postupka

Postupci u građanskim predmetima pokreću se podnošenjem pisanog tužbenog zahtjeva pri okružnom sudu (käräjäoikeus). Neosporne tužbe mogu se podnijeti i putem elektroničkog zahtjeva (vidjeti „Postupak za platni nalog – Finska”).

1.3 Obrasci

Na nacionalnoj razini ne postoje drugi obrasci osim obrasca za davanje obavijesti o namjeri podnošenja žalbe na odluku okružnog suda. Neki okružni sudovi izradili su obrasce za posebne vrste korespondencije; to su obično obrasci zahtjeva ili obrasci odgovora. Ne postoji obveza korištenja obrazaca.

Neosporne tužbe mogu se podnijeti pomoću obrasca elektroničkog zahtjeva (vidjeti „Postupak za platni nalog – Finska”).

1.4 Pomoć

Sudske pisarnice pružaju savjete o postupcima, ako je potrebno.

1.5 Pravila koja se odnose na izvođenje dokaza

Ako je tužba neosporna, nikakvi dokazi nisu potrebni. Ako se koristi u potpunosti pisani postupak, samo pisani dokazi će se ispitati. Ne postoje posebne odredbe koje bi govorile da bi se posebna pravila primjenjivala na uzimanje dokaza u predmetima sporova male vrijednosti.

1.6 Pisani postupak

Predmet može biti riješen bez usmenog saslušanja samo na temelju pisanih dokaza. Izvanparnični predmeti uvijek se rješavaju na ovaj način. Osporene tužbe mogu se rješavati samo na temelju pisanih dokaza ako je priroda predmeta takva da glavna rasprava nije potrebna i niti jedna od zainteresiranih stranaka ne protivi se korištenju pisanog postupka.

1.7 Sadržaj presude

Ne postoje posebne odredbe o sadržaju presuda u sporovima male vrijednosti.

1.8 Povrat troškova

U pravilu, stranci gubitnici naložit će se plaćanje svih razumnih sudskih troškova koji su nastali njezinom protivniku pri poduzimanju svih potrebnih koraka u tom predmetu. Međutim, određene su gornje granice za iznos troškova koje treba nadoknaditi u slučaju neospornih tužbi i u predmetima koji uključuju najamninu za stanovanje. U tim predmetima, najviši iznos troškova koji se može naložiti neuspješnom tuženiku da plati tužitelju uzima se iz tablice troškova.

1.9 Mogućnost žalbe

Priroda predmeta ne utječe na pravo na žalbu. Žalbeni postupak isti je za sve predmete. Obavijest o namjeri podnošenja žalbe na odluku okružnog suda mora se dostaviti u roku, a žalbu rješava žalbeni sud (hovioikeus).

Posljednji put ažurirano: 19/04/2024

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća kontaktna točka EJN-a. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska pravosudna mreža i Europska komisija ne preuzimaju nikakvu odgovornost u pogledu informacija ili podataka sadržanih ili navedenih u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.