Sporovi male vrijednosti

Francuska
Sadržaj omogućio
European Judicial Network
Europska pravosudna mreža (u građanskim i trgovačkim stvarima)

1 Postojanje posebnog postupka za sporove male vrijednosti

Postupci za sporove male vrijednosti mogu se pokrenuti podnošenjem zahtjeva lokalnim sudovima (chambres de proximité des tribunaux judiciaires) i sucima za sporove u vezi sa zaštitom (juges des contentieux de la protection), u skladu s člankom 756. i dalje Zakona o parničnom postupku.

Riječ je o usmenom postupku, ali stranke mogu, ako to žele, podnijeti pisane zaključke.

U zahtjevu se može navesti suglasnost podnositelja zahtjeva za provođenje postupka bez održavanja rasprave (članak 757. Zakona o parničnom postupku). Člankom 828. Zakona o parničnom postupku strankama se dopušta i da daju svoj izričiti pristanak u bilo kojoj fazi postupka kako bi se postupak proveo bez održavanja rasprave. Postupak bez održavanja rasprave na snazi je od 1. siječnja 2020. po uzoru na europski postupak za sporove male vrijednosti.

Pisarnica poziva stranke na raspravu preporučenim pismom s potvrdom o primitku. Ako ga tuženik nije primio, sudac može zatražiti od tužitelja da poziv dostavi sudski izvršitelj (huissier de justice).

Sudskom postupku mora prethoditi pokušaj mirenja pod vodstvom izmiritelja, pokušaj posredovanja ili pokušaj sudjelovanja, po izboru stranaka. U suprotnom sudac može po službenoj dužnosti odlučiti da je zahtjev nedopušten.

Pravno zastupanje nije obvezno. Stranku može zastupati njezin supružnik, partner, osoba s kojom je sklopila civilni pakt o solidarnosti, krvni srodnik ili srodnik po tazbini, u izravnoj liniji ili pobočnoj liniji, ili zaposlenik.

1.1 Područje primjene postupka, prag

Zahtjev ne smije premašivati 5 000 EUR i mora biti u nadležnosti lokalnog suda ili suca za sporove u vezi sa zaštitom.

1.2 Prijava postupka

1.3 Obrasci

Postoji obrazac za upućivanje predmeta sudu.

Radi se o obrascu CERFA br.°11764*08, koji je dostupan na internetskim stranicama francuske vlade te u službama sudova za primanje stranaka (Services d'Accueil Unique du Justiciable) i na www.justice.fr.

1.4 Pomoć

Budući da je riječ o jednostavnom postupku koji se odnosi na iznose niže od 5 000 EUR i da stranke saslušava sudac, osim ako pristanu na provođenje postupka bez održavanja rasprave, propisima nije predviđena nikakva pomoć. Međutim, stranke može zastupati odvjetnik ili im pružati savjete, uključujući nakon podnošenja zahtjeva za pravnu pomoć.

1.5 Pravila koja se odnose na izvođenje dokaza

Pravila koja se odnose na dokaze slična su onima koja se primjenjuju u redovnom postupku.

1.6 Pisani postupak

Osim u slučajevima u kojima stranke pristanu na provođenje postupka bez održavanja rasprave, ne postoji isključivo pisani postupak u kontekstu takvog postupka koji se pokreće na temelju zahtjeva.

1.7 Sadržaj presude

Pravila koja se primjenjuju na presudu ista su kao i ona koja se primjenjuju u redovnom postupku.

1.8 Povrat troškova

Pravila koja se primjenjuju ista su kao i ona koja se primjenjuju u drugim postupcima. Međutim, s obzirom na to da za ovaj postupak u načelu nije nužno imenovanje odvjetnika ni pravno zastupanje, povezani su troškovi niži.

1.9 Mogućnost žalbe

S obzirom na vrijednost predmeta spora ne postoji mogućnost podnošenja žalbe. Presuda može samo biti predmet prigovora (ako tuženik nije dobio poziv na raspravu) ili žalbe u kasacijskom postupku (ako je tuženik dobio poziv na raspravu).

Druge poveznice

Internetske stranice Ministarstva pravosuđa (Ministère de la Justice)

Internetske stranice Legifrance

Posljednji put ažurirano: 12/01/2022

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća kontaktna točka EJN-a. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska pravosudna mreža i Europska komisija ne preuzimaju nikakvu odgovornost u pogledu informacija ili podataka sadržanih ili navedenih u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.