Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Sljedeći jezici već su prevedeni.
Swipe to change

Sporovi male vrijednosti

Njemačka
Sadržaj omogućio
European Judicial Network
Europska pravosudna mreža (u građanskim i trgovačkim stvarima)

1 Postojanje posebnog postupka za sporove male vrijednosti

1.1 Područje primjene postupka, prag

Zakonom o parničnom postupku (Zivilprozessordnung) nije predviđen poseban postupak za sporove male vrijednosti. Međutim, u odjeljku 495.a Zakona predviđen je pojednostavnjeni postupak. Njime se sudu omogućuje da, po vlastitu razumnom nahođenju, odluči kako će postupati u slučajevima kada vrijednost spora iznosi 600 EUR ili manje. Zakonom se ta mogućnost ne ograničava ni na jedan drugi način: na primjer, ne postoji ograničenje na neku posebnu vrstu spora.

1.2 Prijava postupka

U takvim slučajevima sud može po vlastitu razumnom nahođenju odlučiti kako će postupati i može, posebice, upotrijebiti određene posebne načine za pojednostavnjenje postupka. Sud to nije obavezan učiniti. Čak i kada vrijednost spora iznosi manje od 600 EUR, sud može postupati u skladu s uobičajenim pravilima.

Ako sud odabere postupak po vlastitu nahođenju, stranke ne smiju prigovoriti. One mogu samo zatražiti usmenu raspravu.

1.3 Obrasci

Ne postoje standardizirani obrasci koje je obavezno upotrebljavati.

1.4 Pomoć

Primjenjuju se uobičajena pravila. To je zato što je postupak pojednostavnjen samo u smislu postupka koji je potrebno slijediti. U odnosu na stranke koje nemaju zakonskog zastupnika postupa se jednako kao i u odnosu na stranke koje imaju zakonskog zastupnika. Na primjer, u postupcima pred lokalnim sudovima (Amtsgerichte), tužbeni zahtjev može se registrirati usmeno u pisarnici. Čak i osoba koja ima zakonskog zastupnika može svoju izjavu registrirati usmeno umjesto dostave putem odvjetnika.

Osim toga, pitanje ima li stranka zakonskog zastupnika ili ne ne utječe na prirodu i opseg dužnosti suda da informira i savjetuje (Aufklärungs- und Hinweispflichten). Sud ima zakonsku obvezu objasniti postupak s pravnog i činjeničnog stajališta te razjasniti nedoumice.

1.5 Pravila koja se odnose na izvođenje dokaza

Sud ne mora izvoditi dokaze samo na uobičajene načine. Protivno načelu izravnog dokazivanja (Unmittelbarkeit) koje se inače primjenjuje i koje znači da se svjedoci, vještaci ili stranke moraju saslušati pred sudom u nazočnosti stranaka, u pojednostavnjenom postupku sud može, na primjer, zatražiti saslušanje svjedoka, vještaka ili stranaka telefonom ili pisanim putem.

1.6 Pisani postupak

Moguće je upotrijebiti isključivo pisani postupak. Međutim, usmena rasprava mora se održati ako to zatraži jedna od stranaka.

1.7 Sadržaj presude

Struktura presude jednostavnija je nego u redovnim postupcima. To je tako zato što protiv presuda u sporovima čija vrijednost ne premašuje 600 EUR nije moguće podnijeti žalbu.

Na primjer, moguće je izostaviti opis činjenica. Također je moguće izostaviti osnovu za odluku ako su stranke to voljne prihvatiti ili ako se glavni sadržaj osnove već nalazi u sudskom spisu. Međutim, zbog zahtjeva međunarodnih pravnih odnosa, osnova za presudu mora biti navedena ako se očekuje da će se presuda izvršavati u inozemstvu (odjeljak 313.a, pododjeljak 4. br. 5 Zakona o parničnom postupku).

Ako sud iznimno dopusti žalbu, o čemu sudac odlučuje po vlastitu nahođenju, na strukturu presude primjenjivat će se uobičajena pravila.

1.8 Povrat troškova

Na nadoknadu troškova ne primjenjuju se nikakva ograničenja: primjenjuju se uobičajena pravila.

1.9 Mogućnost žalbe

Protiv presuda u sporovima čija vrijednost ne premašuje 600 EUR u načelu nije moguće podnijeti žalbu. Međutim, žalba može iznimno biti dopuštena ako je prvostupanjski sud u svojoj presudi dopustio žalbu. To je moguće kada je predmet od velike važnosti ili zato što je odluka žalbenog suda potrebna u cilju razvoja prava ili osiguranja dosljedne sudske prakse.

Ako žalba nije dopuštena, prvostupanjski sud mora ponovno pokrenuti postupak ako stranka protiv koje je donesena presuda prigovori da je sud nije saslušao na način koji je važan za donošenje odluke.

Posljednji put ažurirano: 05/05/2021

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća kontaktna točka EJN-a. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska pravosudna mreža i Europska komisija ne preuzimaju nikakvu odgovornost u pogledu informacija ili podataka sadržanih ili navedenih u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.