Sporovi male vrijednosti

Grčka
Sadržaj omogućio
European Judicial Network
Europska pravosudna mreža (u građanskim i trgovačkim stvarima)

1 Postojanje posebnog postupka za sporove male vrijednosti

Postoji li u Grčkoj postupak za sporove male vrijednosti (odnosno poseban postupak koji je pojednostavnjen u odnosu na uobičajeni postupak i koji se primjenjuje u sporovima čija je vrijednost ispod određenog novčanog praga ili u određenim vrstama parničnih sporova bez obzira na novčani prag)?

Posebne odredbe u pogledu postupka u sporovima male vrijednosti utvrđene su u Zakonu o parničnom postupku (poglavlje XIII., odjeljci 466. – 472.).

1.1 Područje primjene postupka, prag

Posebne odredbe o sporovima male vrijednosti primjenjuju se: (1) ako je predmet spora u nadležnosti okružnog građanskog suda (eirinodikeío) i odnosi se na potraživanja ili prava na pokretnoj imovini ili posjed pokretne imovine čija vrijednost veća od 5000,00 EUR; ili (2) ako je vrijednost spora veća od 5000,00 EUR, ali tužitelj izjavi da pristaje primiti određeni novčani iznos koji nije veći od 5000,00 EUR za zadovoljenje potraživanja ili prava koje je predmet tužbe. U tom će se slučaju tuženiku koji je izgubio spor naložiti da zadovolji potraživanje ili pravo koje je predmet tužbe ili da plati iznos u visini procjene vrijednosti koju je prihvatio sud.

1.2 Prijava postupka

Postupak je obavezan.

Sud ili stranke u sporu nemaju mogućnost primjene uobičajenog postupka umjesto postupka za sporove male vrijednosti.

1.3 Obrasci

Ne postoje obrasci.

1.4 Pomoć

Je li za stranke koje ne zastupa odvjetnik predviđena pomoć u postupovnim pitanjima (koju primjerice pruža sudski službenik ili sudac)? Ako da, od čega se sastoji?

Stranke pred sudom mogu zastupati same sebe. Stranku može zastupati njegov ili njezin bračni drug, srodnik u uzlaznoj ili silaznoj liniji, krvni srodnik do drugog stupnja ili srodnik po tazbini do drugog stupnja ili plaćeni zaposlenik stranke. Uvijek se pretpostavlja da bračni drug može djelovati u ime drugog bračnog druga te može odrediti druge zastupnike. Ne postoji odredba prema kojoj bi sudski službenik ili sudac bio obvezan pomoći stranki ili zastupnicima koji nisu odvjetnici.

1.5 Pravila koja se odnose na izvođenje dokaza

Jesu li određena pravila koja se odnose na izvođenje dokaza blaža u usporedbi s uobičajenim postupkom? Ako da, koja pravila i u kojoj mjeri?

Kad odlučuju o sporovima male vrijednosti na temelju postupka u sporovima male vrijednosti, suci okružnih građanskih sudova mogu odstupiti od uobičajenih postupovnih pravila: mogu uzimati u obzir dokaze koje ne ispunjavaju zakonske zahtjeve i imaju diskrecijsko pravo primijeniti postupak koji u danim okolnostima smatraju najsigurnijim, najbržim i najjeftinijim načinom za utvrđivanje činjenica.

1.6 Pisani postupak

Zahtjev se može u pisanom obliku podnijeti u pisarnici okružnog građanskog suda, ili se može podnijeti usmeno pred sucem okružnog građanskog suda pri čemu se o tome sastavlja zapisnik. Zahtjev mora sadržavati: (a) točan opis činjenica na kojima se temelji zahtjev u skladu sa zakonom te kojim se opravdava tužiteljevo pokretanje tužbe protiv tuženika; (b) točan opis predmeta spora; (c) poseban oblik naloga koji se zahtijeva; i (d) sve oblike dostupnih dokaza.

1.7 Sadržaj presude

Presude se izriču javno usmenim putem, obično odmah nakon rasprave, dok sud još uvijek zasjeda i prije nego što sudac prijeđe na sljedeći predmet. Presuda se ne dostavlja strankama ako je u sudskom zapisniku potvrđeno da je presuda izrečena u prisutnosti stranaka ili osoba koje ih zastupaju u predmetu, ili njihovih ovlaštenih odvjetnika.

1.8 Povrat troškova

Nema povrata troškova.

1.9 Mogućnost žalbe

Presude u sporovima male vrijednosti ne podliježu žalbi.

Posljednji put ažurirano: 17/07/2017

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća kontaktna točka EJN-a. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska pravosudna mreža i Europska komisija ne preuzimaju nikakvu odgovornost u pogledu informacija ili podataka sadržanih ili navedenih u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.