Sporovi male vrijednosti

Mađarska
Sadržaj omogućio
European Judicial Network
Europska pravosudna mreža (u građanskim i trgovačkim stvarima)

1 Postojanje posebnog postupka za sporove male vrijednosti

Osim postupka navedenog u Uredbi (EZ) br. 861/2007 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. srpnja 2007. o uvođenju europskog postupka za sporove male vrijednosti (i u člancima od 598. do 602. Zakona CXXX iz 2016. o Zakoniku o parničnom postupku, kojima se rješavaju pitanja koja nisu uređena tom Uredbom), u važećem mađarskom pravu ne postoji poseban postupak primjenjiv na sporove male vrijednosti od 1. siječnja 2018. Sporovi male vrijednosti bili su uređeni Zakonom III. iz 1952. o Zakoniku o parničnom postupku, no taj je zakon stavljen izvan snage Zakonom CXXX. iz 2016. o Zakoniku o parničnom postupku s učinkom od 1. siječnja 2018. To znači da od 1. siječnja 2018. ne postoje posebna pravila primjenjiva na sporove male vrijednosti u okviru mađarskog parničnog postupka. Posljedično, na te se sporove primjenjuju opća pravila. Međutim, postupci započeti prije 1. siječnja 2018. rješavaju se u skladu s prethodnim Zakonom III. iz 1952. o Zakoniku o parničnom postupku. Sljedeće su informacije relevantne samo za postupke koji su još u tijeku, a započeti su prije 1. siječnja 2018.

1.1 Područje primjene postupka, prag

Postupak za sporove male vrijednosti može se pokrenuti u okviru postupka za naplatu potraživanja koje ne premašuje 1 milijun HUF ako je pokrenut parnični postupak nakon što je uložen prigovor na platni nalog ili ako je spor obuhvaćen postupkom za platni nalog, odnosno u sljedećim slučajevima:

a) zahtjev za izdavanje platnog naloga odbija javni bilježnik ex officio, a tužitelj naknadno pokreće postupak pred sudom radi izvršenja potraživanja;

b) postupak za platni nalog okončan je odlukom javnog bilježnika, a tužitelj naknadno pokreće postupak pred sudom radi izvršenja potraživanja.

1.2 Prijava postupka

Postupak primjenjuju okružni sudovi.

1.3 Obrasci

Za podnošenje zahtjeva za pokretanje postupka ne postoji nikakav obrazac, ali obrazac za postupke za platni nalog koji prethode takvim zahtjevima, a u nadležnosti su javnih bilježnika, dostupan je na internetskim stranicama Mađarske javnobilježničke komore te u uredima javnih bilježnika.

1.4 Pomoć

Pomoć je dostupna. Fizičke osobe koje zbog svojeg dohotka i financijskog stanja ne mogu snositi troškove postupka na vlastiti se zahtjev u cijelosti ili djelomično oslobađaju plaćanja tih troškova kako bi im se olakšalo ostvarivanje prava. U skladu sa Zakonom o pristojbama stranke mogu imati pravo i na smanjenje sudske pristojbe (izuzeće od plaćanja pristojbe ili pravo na odgodu plaćanja), a osobe slabijeg imovinskog stanja isto tako imaju pravo angažirati pravnog pomoćnika ili odvjetnika na temelju odredbi Zakona o pravnoj pomoći ako na taj način mogu učinkovito ostvariti svoja prava.

1.5 Pravila koja se odnose na izvođenje dokaza

U parničnim postupcima pokrenutima nakon što je uložen prigovor na platni nalog sud obavješćuje tuženika o činjenicama i dokazima koje je iznio tužitelj najkasnije u pozivu na glavnu raspravu. Stranka može predložiti dokaze najkasnije prvog dana glavne rasprave. Iznimno, stranka može priložiti dokaze u bilo kojem trenutku tijekom postupka ako se s time složi protivna stranka ili ako se stranka pozove na činjenice ili dokaze, pravomoćne sudske odluke ili druga upravna rješenja tijekom svojeg iznošenja dokaza za koje je, zbog razloga koji se ne mogu pripisati toj stranci, doznala nakon standardnog roka određenog za prilaganje dokaza ili ako je stranka o njima obaviještena nakon isteka takvog roka zbog razloga koji se ne mogu pripisati toj stranci, i nakon što stranka osigura dostatne dokaze kojima potkrepljuje taj tužbeni zahtjev.

U slučaju promjena zahtjeva ili podnošenja protuzahtjeva, stranka može priložiti odgovarajuće dokaze kada se promjene izvrše ili kada se podnese protuzahtjev, dok se u slučaju prigovora na zahtjeve za prijeboj dokazi koji se odnose na tužbeni zahtjev za prijeboj mogu priložiti istodobno s podnošenjem prigovora. Sud mora odbaciti sve dokaze koji nisu predloženi u skladu s tim odredbama. U svim ostalim slučajevima primjenjuju se opća pravila o dokazima.

1.6 Pisani postupak

Sud isto tako provodi raspravu.

1.7 Sadržaj presude

Sadržaj presuda uređen je opće primjenjivim pravilima, uz uvjet da se strankama nakon izricanja presude moraju pružiti informacije o elementima koji se moraju uključiti u žalbu i pravnim posljedicama izostavljanja tih elemenata.

1.8 Povrat troškova

Općenito se primjenjuje načelo da „gubitnik plaća”.

1.9 Mogućnost žalbe

Mogućnost žalbe ograničena je u nekoliko aspekata, od kojih je najvažnije ograničenje to da se žalba može podnijeti samo zbog povrede postupovnih pravila u prvom stupnju ili nepravilne primjene zakonodavstva koje je osnova za odlučivanje o glavnoj stvari. Opća pravila primjenjuju se na podnošenje žalbi te na rok koji je određen za žalbe, tj. moraju se podnijeti sudu koji odlučuje u prvom stupnju u roku od 15 dana od dostave presude i o njima odlučuje nadležni regionalni sud.

Posljednji put ažurirano: 16/03/2020

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća kontaktna točka EJN-a. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska pravosudna mreža i Europska komisija ne preuzimaju nikakvu odgovornost u pogledu informacija ili podataka sadržanih ili navedenih u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.