Sporovi male vrijednosti

Irska
Sadržaj omogućio
European Judicial Network
Europska pravosudna mreža (u građanskim i trgovačkim stvarima)

1 Postojanje posebnog postupka za sporove male vrijednosti

Da, takav postupak postoji u irskom pravu kao alternativna metoda pokretanja spora male vrijednosti privatnom tužbom. [Vidjeti pravila Okružnog suda (sporovi male vrijednosti) 1997. i 1999.). Tu uslugu pružaju uredi Okružnog suda i osmišljena je u svrhu jeftinog rješavanja potrošačkih sporova bez potrebe za angažiranjem odvjetnika. Isto tako, postupak koji se odnosi na spor male vrijednosti (tj. određene postupke u vrijednosti od najviše 2 000 EUR) moguće je pokrenuti putem interneta.

1.1 Područje primjene postupka, prag

Sporovima male vrijednosti obuhvaćeno je sljedeće:

i. sporovi koji se odnose na robu ili usluge za osobne potrebe kupljene od trgovca (potrošački spor);

ii. sporovi koji se odnose na malo oštećenje imovine (ne uključujući osobne ozljede);

iii. sporovi koji se odnose na nevraćanje pologa za najamninu kad je riječ o određenim vrstama unajmljene imovine. Primjerice, kuća za odmor ili soba/stan u prostoru u kojemu živi i vlasnik, uz uvjet da potraživanje ne premašuje 2 000 EUR.

Sporovi koji se odnose na potraživanja najmodavca/najmoprimca ili na unajmljeni smještaj, a koji nisu obuhvaćeni sporovima male vrijednosti mogu se podnijeti Odboru za najam privatnog stambenog prostora na sljedeću adresu: Residential Tenancies Board, 2nd Floor, O’Connell Bridge House, D’Olier Street, Dublin 2. Internetska stranica: Home

Sporovima male vrijednosti nisu obuhvaćeni sporovi koji proizlaze iz:

i. ugovora o najmu s pravom kupnje;

ii. povrede ugovora o leasingu;

iii. dugova.

1.2 Prijava postupka

Potrošač ima pravo koristiti se postupkom ako je od trgovca kupio robu ili usluge za osobne potrebe. Od siječnja 2010. postupak može pokrenuti i poslovni subjekt protiv drugog poslovnog subjekta. Sporove male vrijednosti obrađuje službenik Okružnog suda, koji se naziva tajnikom Suda za sporove male vrijednosti. Po mogućnosti, tajnik vodi pregovore između stranaka bez potrebe za sudskom raspravom. Ako se stranke ne dogovore, tajnik upućuje zahtjev Okružnom sudu radi pokretanja rasprave.

Podnositelj zahtjeva mora biti siguran u ime i adresu osobe ili trgovačkog društva protiv kojeg želi pokrenuti postupak. Ako je riječ o trgovačkom društvu, mora navesti točan pravni naziv. Te pojedinosti moraju biti točne kako bi sudski izvršitelj mogao provesti odluku suda (nalog).

Ako tajnik Suda za sporove male vrijednosti primi obavijest kojom tuženik osporava tužbu ili podnosi protutužbu, tajnik Suda stupit će u kontakt s tužiteljem i dostaviti mu primjerak tuženikova odgovora na tužbu. Tajnik Suda za sporove male vrijednosti može razgovarati ili pregovarati s obje stranke radi postizanja dogovora.

Ako tuženik prihvati tužbu, mora o tome obavijestiti ured tajnika Suda slanjem popunjenog obrasca pod nazivom Obavijest o prihvaćanju odgovornosti. Ako tuženik ne odgovori, tužba će se automatski smatrati neosporenom. U tom slučaju Okružni sud donosi odluku u korist tužitelja (pri čemu tužitelj ne mora biti prisutan na Sudu) i nalaže plaćanje potraživanog iznosa u kratkom utvrđenom roku.

1.3 Obrasci

Tajnik Suda za sporove male vrijednosti dostavlja tužitelju obrazac za podnošenje zahtjeva, koji je dostupan i na internetskoj stranici Sudske službe na adresi https://www.courts.ie/

1.4 Pomoć

Budući da je svrha sporova male vrijednosti jeftino rješavanje potrošačkih sporova bez uključivanja odvjetnika, za te vrste sporova najčešće nisu potrebni pravni savjeti ili pravna pomoć.

1.5 Pravila koja se odnose na izvođenje dokaza

Ako se pokrene sudski spor, stranke moraju nazočiti raspravi Okružnog suda. Sudska rasprava je javna i dio je uobičajenog zasjedanja Okružnog suda. Kad predmet dođe na red, tajnik Suda za sporove male vrijednosti poziva tužitelja na mjesto za svjedoke radi iznošenja dokaza. Dokazi se iznose pod prisegom, a tuženik može unakrsno ispitati tužitelja u pogledu pitanja koja se odnose na spor. Tuženik će isto tako imati priliku za iznošenje dokaza. Suprotstavljena stranka ili njezin pravni zastupnik, ako je prisutan, može unakrsno ispitati svakog svjedoka. Stranke ujedno imaju pravo pozvati svjedoke ili podnijeti izvješća svjedoka, ali neće moći dobiti povrat tako nastalih troškova jer postupak nije namijenjen pokrivanju tih troškova, nego razmjerno jeftinom rješavanju sporova male vrijednosti.

1.6 Pisani postupak

Ako predmet ne riješi tajnik Suda za sporove male vrijednosti, tuženik na dan rasprave mora donijeti pisane dokaze u prilog tužbi, kao što su relevantni dopisi, računi ili potvrde. Osim toga, obje će stranke imati priliku iznijeti usmene dokaze, a mogu biti i unakrsno ispitane.

1.7 Sadržaj presude

Ako se postupak okonča u korist tužitelja, Okružni sud donosi odluku u njegovu korist i nalaže plaćanje potraživanog iznosa u kratkom utvrđenom roku.

1.8 Povrat troškova

Iako stranke mogu zatražiti usluge pravnog savjetnika, neće imati pravo na povrat tako nastalih troškova od druge stranke, čak i ako se postupak okonča u njihovu korist. Svrha sporova male vrijednosti je rješavanje spora bez potrebe za odvjetnikom.

1.9 Mogućnost žalbe

Tužitelj i tuženik imaju pravo žalbe na odluku Okružnog suda pred Oblasnim sudom. Oblasni sud može dosuditi troškove, ali o tome odlučuje pojedinačni sudac tog Suda.

Druge poveznice

https://www.courts.ie

https://www.courts.ie/small-claims

http://www.citizensinformation.ie/en/justice/courts_system/small_claims_court.html

https://www.courts.ie/small-claims

Posljednji put ažurirano: 08/05/2024

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća kontaktna točka EJN-a. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska pravosudna mreža i Europska komisija ne preuzimaju nikakvu odgovornost u pogledu informacija ili podataka sadržanih ili navedenih u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.