Sporovi male vrijednosti

Italija
Sadržaj omogućio
European Judicial Network
Europska pravosudna mreža (u građanskim i trgovačkim stvarima)

1 Postojanje posebnog postupka za sporove male vrijednosti

Ne postoji poseban postupak za sporove male vrijednosti. O sporovima male vrijednosti odlučuje sudac pojedinac (giudice di pace).

Opće je pravilo da sudac pojedinac odlučuje u jednostavnim postupcima (članci 316. – 318. Zakona o parničnom postupku).

1.1 Područje primjene postupka, prag

Suci pojedinci nadležni su za sporove u vezi s pokretnom imovinom u vrijednosti od 5 000 EUR ili manje, osim ako je zakonom posebno propisano drukčije.

Sudac pojedinac rješava i predmete povodom naknade štete u vezi s prometnim nesrećama na kopnu i vodi, pod uvjetom da vrijednost spora ne premašuje 20 000 EUR.

Bez obzira na vrijednost spora, sudac pojedinac odlučuje u svim predmetima koji se odnose na:

  • utvrđivanje granica i poštovanje udaljenosti za sadnju drveća i živica utvrđenu zakonom, propisima ili običajima;
  • opseg i uporabu usluga izgradnje stanova;
  • odnose između vlasnika i stanara u vezi s dimom, parama, vrućinom, bukom, vibracijama i sličnim smetnjama koje premašuju uobičajene granice;
  • kamate ili nepredviđene troškove zbog kašnjenja u isplati mirovine ili davanja iz socijalnog osiguranja.

Zakonom br. 57 od 28. travnja 2016. talijanski parlament ovlastio je vladu da provede reformu sustava počasnih sudaca. Nadležnost počasnih sudaca proširena je tako što je povišena granica vrijednosti predmeta o kojima odlučuju s 5 000 EUR na 30 000 EUR te na 50 000 EUR u slučaju nadoknade štete uzrokovane prometnom nesrećom. Ovlaštenje nije još provedeno pa se nova pravila još ne primjenjuju.

1.2 Prijava postupka

Postupci pred sucem pojedincem pokreću se sudskim pozivom (citazione) na zakazanu raspravu. Tužbu je moguće podnijeti i usmeno i u tom slučaju sudac tužbu bilježi u obliku dokumenta koji tužitelj dostavlja tuženiku zajedno sa sudskim pozivom na zakazanu raspravu (članak 316. Zakona o parničnom postupku). U zahtjevu moraju biti navedeni sud i stranke kao i činjenice i sadržaj predmeta. Vremenski rok od datuma dostave poziva do dolaska na sud upola je kraći u odnosu na postupke pred općim sudom (tribunale), odnosno 45 dana (članak 318. Zakona o parničnom postupku). Sudac pojedinac na prvoj raspravi saslušava stranke po vlastitom nahođenju i pokušava postići mirenje: ako je mirenje uspješno, bilježi se postignuta nagodba. U slučaju nemogućnosti nagodbe, sudac pojedinac zatražit će od stranaka da detaljno opišu činjenice u potporu svojih navoda, obranu i prigovore i da dostave isprave i ostale dokaze. Ako se to čini nužnim za vođenje postupka u prvom stupnju, sudac pojedinac samo jednom saziva novu raspravu kako bi omogućio dostavljanje i izvođenje dodatnih dokaza. Isprave koje su stranke dostavile mogu biti uključene u spis i tamo se čuvaju do okončanja postupka.

1.3 Obrasci

Ne postoje utvrđeni obrasci.

1.4 Pomoć

Ako vrijednost spora ne premašuje 1 100 EUR, stranke se mogu pred sucem pojedincem zastupati same (članak 82. Zakona o parničnom postupku; vidjeti informativni listić „Kako pokrenuti sudski postupak?”).

U svim ostalim slučajevima stranke mora zastupati odvjetnik. Međutim, sudac pojedinac može, ovisno o prirodi i opsegu predmeta, stranci dopustiti da se sama zastupa na njezin usmeni ili drukčiji zahtjev.

Sudac provjerava jesu li stranke poduzele sve potrebne korake za dolazak na sud i, ako je potrebno, traži od njih da dopune ili isprave isprave koje sudac smatra nedostatnima.

Ako sudac pronađe nedostatak u punomoći koja je dana odvjetniku, odredit će rok unutar kojeg ga stranke moraju ukloniti. Ako se nedostatak ispravi u roku, zahtjeve se smatra ispravljenim i njegovi se materijalni i postupovni učinci primjenjuju od datuma prve obavijesti (odjeljak 182. Zakona o parničnom postupku).

1.5 Pravila koja se odnose na izvođenje dokaza

Primjenjuju se ista pravila za izvođenje dokaza kao u redovnim sudskim postupcima (vidjeti informativni listić o „Izvođenje dokaza”).

1.6 Pisani postupak

Nije predviđen isključivo pisani postupak jer su suci obvezni saslušati stranke i pokušati postići nagodbu.

1.7 Sadržaj presude

Obično se primjenjuju pravila redovnog postupka.

Ovlaštenjem za reformu sustava predviđeno je da redovni suci mogu odlučivati pravično (ex aequo et bono) bez izričitog upućivanja na propise u predmetima do 2 500 EUR vrijednosti.

Tu mogućnost trenutačno imaju suci u predmetima do 1 100 EUR vrijednosti.

1.8 Povrat troškova

Postoje li ograničenja u vezi s nadoknadom troškova? Ako postoje, kakva?

Odluke o nadoknadi troškova donose se na temelju uobičajenih pravila, pri čemu stranka koja je izgubila spor plaća troškove. Međutim, ako niti jedna stranka ne dobije spor ili iz nekog drugog opravdanog razloga, svaka stranka plaća vlastite troškove.

1.9 Mogućnost žalbe

Pravila o presudama na temelju pravičnosti (sentenze di equità, u sporovima čija vrijednost ne prelazi 1 100 EUR) izmijenjena su 2006. Na takve se presude moguće žaliti samo u slučaju povrede pravila postupka, ustavnog prava ili prava Zajednice, ili načela koja se primjenjuju na predmet spora.

Te se odredbe primjenjuju na sve presude donesene nakon 2. ožujka 2006. (članak 27. Zakonodavne uredbe br. 2006/40).

Protiv presuda na temelju pravičnosti koje su donesene prije tog datuma moguće je žaliti se Kasacijskom sudu (unutar zakonom propisanih rokova) samo zbog povrede ustavnih pravila, pravila Zajednice ili postupovnih pravila, povrede načela kojima se uređuje predmet, ili nedostatka odgovarajućeg obrazloženja osnove u izvornoj presudi. Presude koje je donio sudac pojedinac o administrativnim naknadama moguće je osporavati samo putem izvanrednog pravnog lijeka pred Kasacijskim sudom.

Protiv svih ostalih presuda suca pojedinca moguća je žalba.

Vidjeti informativni listić o pravosudnom sustavu, nadležnosti i pokretanju postupka.

Povezani prilozi

Zakon o parničnom postupku

Posljednji put ažurirano: 21/07/2022

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća kontaktna točka EJN-a. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska pravosudna mreža i Europska komisija ne preuzimaju nikakvu odgovornost u pogledu informacija ili podataka sadržanih ili navedenih u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.