Izvorna jezična inačica ove stranice litavski nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Sljedeći jezici već su prevedeni.
Swipe to change

Sporovi male vrijednosti

Litva
Sadržaj omogućio
European Judicial Network
Europska pravosudna mreža (u građanskim i trgovačkim stvarima)

1 Postojanje posebnog postupka za sporove male vrijednosti

U dijelu IV. poglavlju XXIV. Zakona o parničnom postupku (Civilinio proceso kodeksas) Republike Litve utvrđuje se nacionalni postupak za sporove male vrijednosti.

Europski sporovi male vrijednosti rješavaju se u skladu s Uredbom (EZ) br. 861/2007 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. srpnja 2007. o uvođenju europskog postupka za sporove male vrijednosti, a predmeti koji se odnose na europske sporove male vrijednosti vode se u skladu s općim pravilima za postupke rješavanja sporova, uz iznimke utvrđene Zakonom Republike Litve o provedbi zakonodavstva Europske unije i međunarodnog zakonodavstva kojima se uređuju parnični postupci (Civilinį procesą reglamentuojančių Europos Sąjungos ir tarptautinės teisės aktų įgyvendinimo įstatymas).

1.1 Područje primjene postupka, prag

Nacionalni postupak za sporove male vrijednosti primjenjuje se na novčane zahtjeve u iznosu do 5000 LTL (oko 1450 EUR).

Europski postupak za sporove male vrijednosti primjenjuje se na tužbene zahtjeve čija vrijednost nije viša od 2000 EUR. Postupak se ne primjenjuje na predmete koji se odnose na: status ili pravnu sposobnost fizičkih osoba; prava vlasništva na temelju bračnog odnosa, obveze uzdržavanja, oporuke i nasljeđivanja; stečaj, postupke u vezi s likvidacijom nesolventnih društava ili drugih pravnih osoba; socijalno osiguranje; arbitražu; radno pravo; najam nepokretne imovine, osim tužbi u vezi s novčanim potraživanjima, te kršenje privatnosti i prava osobnosti, uključujući klevetu.

1.2 Prijava postupka

Postupak se primjenjuje od 1. siječnja 2009. Europski postupci za sporove male vrijednosti vode se na okružnim sudovima u skladu s pravilima o mjesnoj nadležnosti utvrđenima u Zakonu o parničnom postupku Republike Litve, odnosno na okružnim sudovima gradova ili okruga.

U slučajevima navedenima u članku 4. stavku 3. i članku 5. stavku 7. Uredbe (EZ) br. 861/2007 sud mora obavijestiti podnositelja zahtjeva/tuženika da ima pravo podnijeti tužbeni zahtjev/protutužbu najkasnije u roku od 14 dana od primitka obavijesti suda u skladu sa zahtjevima utvrđenima u Zakona o parničnom postupku Republike Litve. Ako podnositelj zahtjeva/tuženik sudu ne podnese tužbeni zahtjev/protutužbu na propisani način u roku utvrđenom u stavku 1. ovog članka, smatra se da zahtjev nije podnesen te se sudskim nalogom vraća podnositelju zahtjeva/tuženiku. Protiv tog se naloga može uložiti zasebna žalba.

1.3 Obrasci

Sudovi osiguravaju obrasce ili se oni mogu preuzeti s web-mjesta Nacionalne sudske uprave http://www.teismai.lt/en/ i web-mjesta sudskog tajništva https://e.teismas.lt/lt/public/home/.

1.4 Pomoć

Prisutnost pravnog zastupnika/pravnika nije potrebna. Na sudovima se pruža pomoć pri ispunjavanju obrazaca, ali se ne daju savjeti u pogledu merituma zahtjeva.

1.5 Pravila koja se odnose na izvođenje dokaza

Prikupljanje dokaza uređeno je dijelom II. poglavljem XIII. Zakona o parničnom postupku.

1.6 Pisani postupak

U skladu s nacionalnim postupkom za sporove male vrijednosti, sud na kojemu se vodi predmet može samostalno odlučiti o obliku i postupku vođenja predmeta. Usmena se rasprava može održati ako je barem jedna stranka podnijela takav zahtjev. U okviru pisanog postupka osobe uključene u predmet ne pozivaju se i nisu prisutne na raspravi. Osobe uključene u predmet obavješćuju se o pisanom postupku u skladu s člankom 133. stavkom 3. Zakona o parničnom postupku. Ako se predmet vodi o meritumu u okviru pisanog postupka, datum, vrijeme i mjesto rasprave, kao i sastav suda, objavljuju se na posebnom web-mjestu (http://pranesimai.teismai.lt/teismu_pranesimai/) najmanje sedam dana prije datuma rasprave, osim u slučajevima navedenima u Zakonu kada se stranke obavješćuje primjenom drukčijeg postupka. Navedene informacije daje i sudski ured.

1.7 Sadržaj presude

U skladu s nacionalnim postupkom za sporove male vrijednosti, odluka suda mora imati uvod i izreku te kratko obrazloženje.

1.8 Povrat troškova

Za sporove male vrijednosti naplaćuje se sudska pristojba (žyminis mokestis) u iznosu utvrđenom u članku 80. stavku 1. točki 1. Zakona o parničnom postupku Republike Litve. Ukupno iznosi 3 % iznosa tužbenog zahtjeva, ali ne manje od 50 LTL.

1.9 Mogućnost žalbe

Člankom 29. Zakona propisano je da se protiv odluka litavskih sudova donesenih u okviru europskog postupka za sporove male vrijednosti dopušta žalba. Žalbeni postupak uređen je člancima 301. do 333. litavskog Zakona o parničnom postupku. U skladu s člankom 307. stavkom 1. Zakonika, u slučaju da postoje razlozi za žalbu, ona se može uložiti u roku od 30 dana nakon datuma odluke suda.

Posljednji put ažurirano: 21/10/2019

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća kontaktna točka EJN-a. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska pravosudna mreža i Europska komisija ne preuzimaju nikakvu odgovornost u pogledu informacija ili podataka sadržanih ili navedenih u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.