Izvorna jezična inačica ove stranice francuski nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Swipe to change

Sporovi male vrijednosti

Luksemburg
Sadržaj omogućio
European Judicial Network
Europska pravosudna mreža (u građanskim i trgovačkim stvarima)

1 Postojanje posebnog postupka za sporove male vrijednosti

Uz europski postupak za sporove male vrijednosti utvrđen Uredbom (EZ) br. 861/2007 od 11. srpnja 2007, luksemburškim pravom omogućuje se pojednostavnjen postupak naplate potraživanja do 15 000 EUR glavnice (bez kamata i troškova), tzv. platni nalog (ordonnance de paiement).

1.1 Područje primjene postupka, prag

Potraživanja prema postupku platnog naloga mogu biti naplaćena u slučaju novčanih potraživanja do iznosa od 15 000 EUR i pod uvjetom da dužnik ima prebivalište u Velikom Vojvodstvu Luksemburgu.

1.2 Prijava postupka

Vjerovnik ne mora za naplatu duga koristiti postupak platnog naloga, nego može uputiti predmet sucu nižeg suda.

Jedna od razlika između postupka platnog naloga pred sucem nižeg suda i postupka platnog naloga na zahtjev jest da postupak pred sucem nižeg suda kao posljedicu može imati izricanje presude (jugement), dok okružni sud može samo izdati nalog (ordonnance).

1.3 Obrasci

Zahtjev za izdavanje platnog naloga može se podnijeti u pisarnici nižeg suda jednostavnom usmenom ili pisanom izjavom.

Da bi bio valjan, zahtjev mora sadržavati ime, prezime, zanimanje i prebivalište ili boravište tužitelja i tuženika te razloge i iznos potraživanja te se njime treba tražiti izdavanje uvjetnog platnog naloga.

Vjerovnik mora priložiti ili podnijeti sve dokumente koji potkrepljuju postojanje i iznos potraživanja te njihovu utemeljenost.

Usporedba zakona pokazuje da se kod zahtjeva pred sucem nižeg suda traži manje u pogledu potkrijepljenosti zahtjeva jer je dovoljno navesti visinu iznosa i razlog potraživanja.

1.4 Pomoć

Sudski izvršitelji i sudovi nemaju nikakvu zakonsku obvezu pružanja pravne pomoći strankama.

1.5 Pravila koja se odnose na izvođenje dokaza

Primjenjuju se opća pravila o pribavljanju dokaza. Vidjeti „Izvođenje dokaza – Luksemburg”.

1.6 Pisani postupak

Ako dužnik uloži prigovor i vjerovnik želi nastaviti postupak, obvezna je rasprava otvorena za javnost.

1.7 Sadržaj presude

Presude donesene u vezi s platnim nalogom podliježu istim pravilima i načelima kao i presude donesene prema redovnom postupku.

1.8 Povrat troškova

Prema luksemburškom pravu obično se stranci koja izgubi parnicu dosuđuje plaćanje troškova, osim ako sud posebnom i obrazloženom odlukom dosudi da druga stranka plati sve ili dio troškova. Ako je stranka koja je dobila spor pretrpjela troškove povezane s postupkom, ona može obvezati drugu stranku da joj ih nadoknadi.

Za razliku od pravila u drugim državama, troškovi odvjetnika ne nadoknađuju se sustavno. Prema luksemburškom pravu troškovi navedeni u članku 238. novog Zakona o parničnom postupku obuhvaćaju troškove sudskog izvršitelja, troškove vještaka, eventualne naknade isplaćene svjedocima, troškove prijevoda itd., ali ne i troškove odvjetnika.

Sudac može stranci koja dobije spor dodijeliti paušalnu naknadu za troškove koje je pretrpjela u postupku, uključujući troškove odvjetnika. Tomu je osobito tako ako se čini nepravednim samo jednoj stranci u sporu dosuditi troškove koji su joj nastali, a koji nisu obuhvaćeni sudskim troškovima; u tom slučaju sudac može drugoj stranci dosuditi da joj plati iznos koji on odredi.

O nadoknadi troškova, kao i njezinu iznosu odlučuje sudac.

1.9 Mogućnost žalbe

U postupku platnog naloga primjenjuju se opća pravila. Protiv presude suca nižeg suda može se podnijeti žalba ako je vrijednost spora viša od 2000 EUR.

Poveznice

LEGILUX

https://justice.public.lu/fr.html

Posljednji put ažurirano: 06/04/2022

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća kontaktna točka EJN-a. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska pravosudna mreža i Europska komisija ne preuzimaju nikakvu odgovornost u pogledu informacija ili podataka sadržanih ili navedenih u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.