Sporovi male vrijednosti

Malta
Sadržaj omogućio
European Judicial Network
Europska pravosudna mreža (u građanskim i trgovačkim stvarima)

1 Postojanje posebnog postupka za sporove male vrijednosti

Posebni postupak za sporove male vrijednosti uređen je poglavljem 380. Zakona Malte (Zakon o Sudu za sporove male vrijednosti), kao i podzakonskim aktima 380.01, 380.02 i 380.03.

1.1 Područje primjene postupka, prag

Ovaj Sud (Tribunal għal Talbiet Żgħar) nadležan je samo za odlučivanje o novčanim sporovima čija vrijednost ne premašuje 5 000 EUR.

1.2 Prijava postupka

Postupak započinje kada stranka koja podnosi tužbeni zahtjev ispuni potrebni obrazac, preda svoj zahtjev u pisarnicu suda, plati pristojbu i zatraži od Suda da tuženiku dostavi njezin zahtjev. Tuženik tada ima 18 dana od dostave obavijesti o tužbenom zahtjevu za dostavu svojeg odgovora. Protutužba je isto tako dopuštena. Ako tuženik smatra da neka druga osoba treba platiti iznos iz tužiteljeva zahtjeva, trebao bi navesti tu osobu. Upisničar suda potom obavješćuje stranke o datumu i vremenu održavanja ročišta. Sudac vodi postupak na Sudu na način koji se smatra primjerenim u skladu s temeljnim načelima pravde. On je dužan osigurati da se o predmetu, koliko god je to moguće, raspravi i odluči brzo, istoga dana kada je održana rasprava te da Sud zasjeda samo jednom. Sudac je dužan prikupiti podatke na sve načine koje smatra primjerenima i ne obvezuju ga pravila o najboljim dokazima ili pravila koja se odnose na svjedočenje po čuvenju ako smatra da su dokazi koje ima dovoljno pouzdani za donošenje zaključka o predmetu o kojem odlučuje. Sudac je dužan suzdržati se, koliko god je to moguće, od imenovanja vještaka za iznošenje vještačenja. On ima jednake ovlasti kao sudac Magistratskog suda građanske nadležnosti, a posebno je ovlašten pozivati svjedoke i od njih zahtijevati davanje prisege.

1.3 Obrasci

Stranka koja podnosi tužbeni zahtjev dužna je ispuniti obrazac tužbenog zahtjeva sadržan u Prvom dodatku Podzakonskom aktu 380.01 (Pravilnik Suda za sporove male vrijednosti). Tuženik je dužan odgovoriti na tužbeni zahtjev ispunjavanjem obrasca, koji se isto tako nalazi u Prvom dodatku prethodno navedenog Podzakonskog akta.

1.4 Pomoć

Strankama može pomoći svatko: to ne mora nužno biti odvjetnik ili zakonski opunomoćenik.

1.5 Pravila koja se odnose na izvođenje dokaza

Stranke mogu iznijeti dokaze usmeno, u obliku isprava ili na oba načina. Svjedoku se može dostaviti poziv (najkasnije tri dana prije datuma kada treba svjedočiti) da dođe na Sud na točno određeni datum i u točno određeno vrijeme kako bi dao svoj iskaz ili dostavio dokumentaciju. Ako se uredno pozvani svjedok ne pojavi na ročištu, Sud može naložiti da ga se, pod prijetnjom uhićenja, privede na ročište koje će se održati na neki drugi datum.

1.6 Pisani postupak

Tužbeni zahtjev i odgovor na njega podnose se u pisanom obliku. Dokazi se mogu temeljiti na ispravama. Međutim, obvezatan je dolazak na Sud na datume koje on odredi.

1.7 Sadržaj presude

Sudac je u presudi dužan navesti glavne podatke na kojima temelji svoju odluku. U presudi je dužan iznijeti i odluku o troškovima.

1.8 Povrat troškova

U svakoj presudi sudac odlučuje o troškovima koje će snositi jedna od stranaka. Osim ako posebne okolnosti to opravdavaju, stranci koja je izgubila spor nalaže se da plati troškove stranci u čiju je korist presuda donesena. Troškovi se ograničavaju na stvarne troškove nastale izravno u vezi s predmetom za stranku u čiju je korist donesena odluka o troškovima. U slučaju neosnovanog ili zlonamjernog tužbenog zahtjeva Sud tužitelju može naložiti da plati novčanu kaznu tuženiku u iznosu koji nije niži od 250 EUR i nije viši od 1 250 EUR te se ta novčana kazna plaća kao građanski dug.

1.9 Mogućnost žalbe

Sve žalbe protiv odluke Suda moraju se podnijeti u pisarnici Suda upućivanjem zahtjeva Žalbenom sudu niže nadležnosti, i to u roku od 20 dana od datuma odluke koju je donio sudac.

Posljednji put ažurirano: 14/12/2021

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća kontaktna točka EJN-a. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska pravosudna mreža i Europska komisija ne preuzimaju nikakvu odgovornost u pogledu informacija ili podataka sadržanih ili navedenih u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.