Izvorna jezična inačica ove stranice nizozemski nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Sljedeći jezici već su prevedeni.
Swipe to change

Sporovi male vrijednosti

Nizozemska
Sadržaj omogućio
European Judicial Network
Europska pravosudna mreža (u građanskim i trgovačkim stvarima)

1 Postojanje posebnog postupka za sporove male vrijednosti

Uobičajeni postupak za sporove male vrijednosti je postupak uručenja poziva na područni odjel suda (sector kanton van de rechtbank). Radi se o uobičajenom postupku pozivanja koji je pojednostavnjen. Zakon o parničnom postupku (Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering) ne sadržava zasebne propise za pokretanje postupaka pred područnim sudom.

U prekograničnim predmetima u EU-u može se upotrijebiti i europski postupak za sporove male vrijednosti.

U nizozemskom pravu postoji Zakon o provedbi europskog postupka za sporove male vrijednosti (Zakon od 29. svibnja 2009. o provedbi Uredbe (EZ) br. 861/2007 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. srpnja 2007. o uvođenju europskog postupka za sporove male vrijednosti) (Wet van 29 mei 2009 tot uitvoering van Verordening (EG) nr. 861/2007 van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 11 juli 2007 tot vaststelling van een Europese procedure voor geringe vorderingen).

1.1 Područje primjene postupka, prag

Pred područnim sudom pokreću se:

 • predmeti povezani sa zahtjevima za iznose do 25 000 EUR,
 • predmeti povezani sa zahtjevima za neutvrđene iznose ako nije vjerojatno da će oni biti veći od 25 000 EUR.

Osim toga, sudac područnog suda odlučuje u predmetima koji uključuju radno pravo, najmove, agencije, ugovore o kupnji na otplatu i potrošačke kupoprodajne ugovore, žalbe na prometne novčane kazne i prekršaje.

Područni sud isto tako rješava predmete koji se odnose na europske sporove male vrijednosti. Granična je vrijednost za europski postupak za sporove male vrijednosti u skladu s Uredbom 2 000 EUR.

1.2 Prijava postupka

Ne postoji poseban postupak područnog suda. U načelu se pravila postupka pozivanja primjenjuju za okružni sud i područni odjel. Važna razlika je u tome da u predmetima na područnom sudu stranke imaju pravo na samostalnu raspravu u svom predmetu, dok u drugim predmetima (na okružnom sudu) stranke mora zastupati odvjetnik. Vidi odgovor na pitanje 1.4. u nastavku. Osim toga, u područnom odjelu predmete rješava sudac pojedinac.

Pravila o postupku s predstavakama primjenjuje se na europske sporove male vrijednosti.

1.3 Obrasci

Postupci na područnom sudu obično se pokreću pozivom. Postupci pokrenuti pozivom isti su za sve sudove (okružni i područni sud). Najvažnije izjave u pozivu su tužba (sâm tužbeni zahtjev) i njezini razlozi (činjenice i prava na kojima se tužbeni zahtjev temelji).

Nekoliko posebnosti postupaka na područnom sudu su:

 1. tuženik je pozvan na okružni sud A, ali dolazi pred područnog suca koji zasjeda na nadležnom sudu A ili na određenom područnom mjestu suđenja suda A;
 2. ako tužitelja zastupa ovlašteni zastupnik u postupku, u pozivu se moraju navesti ime i adresa ovlaštenog zastupnika.

Tužbeni zahtjev u okviru europskog postupka za sporove male vrijednosti iznosi se na obrascu A koji se može preuzeti s Europskog portala e-pravosuđa.

Zahtjev se mora podnijeti nadležnom sudu. Sud mora imati nadležnost u skladu s odredbama Uredbe Vijeća (EZ) br. 44/2001 o nadležnosti, priznavanju i izvršenju sudskih odluka u građanskim i trgovačkim stvarima.

1.4 Pomoć

U predmetima na područnom sudu stranke mogu samostalno raspravljati u svom predmetu. To znači da pravno zastupanje odvjetnika nije obvezno. Isto je tako dopuštena i pomoć koju pruža ovlašteni zastupnik, koji ne mora biti odvjetnik. Što se tiče naknade troškova za pravnu pomoć odvjetnika, vidi isto tako odgovor na pitanje 1.8. u nastavku.

Jednako tako u europskom postupku stranke ne mora zastupati odvjetnik ili drugi pravni savjetnik.

1.5 Pravila koja se odnose na izvođenje dokaza

Primjenjuju se uobičajeni propisi prava o dokazima. U skladu s nizozemskim pravom o dokazima, sudac u načelu može ocijeniti izvedene dokaze. Vidi i „izvođenje dokaza”. Člankom 9. prethodno navedene Uredbe (EZ) br. 861/2007 uređuje se izvođenje dokaza u europskom postupku.

1.6 Pisani postupak

Za civilnu ulogu područnih odjela postoje nacionalna postupovna pravila. Pisani dokumenti mogu se podnijeti tajništvu okružnog suda (osobno ili poštom ili faksom) prije datuma navedenog na dnevnom redu suda, ali i na raspravi. Izjave i reakcije mogu se iznijeti usmeno tijekom postupka na područnom sudu. Europski postupak je pisani postupak, iako se može održati i rasprava ako sudac to smatra potrebnim ili ako to stranka zatraži.

1.7 Sadržaj presude

Presuda mora sadržavati:

 • imena i adrese stranaka i njihovih ovlaštenih zastupnika ili odvjetnika,
 • vođenje postupka,
 • obrazloženje poziva i izjave stranaka,
 • razloge odluke, s navođenjem činjenica i razmatranja suca,
 • konačnu odluku suca,
 • ime suca i
 • datum donošenja presude.

Presudu potpisuje sudac.

1.8 Povrat troškova

Ako je predmet iznesen pred područnim sudom, mogu nastati sljedeći troškovi: pristojba za upis u sudski registar, raspodjela troškova koje je sud dosudio i troškovi pravne pomoći.

Pristojba za upis u sudski registar plaća se kada sud pokrene predmet. Iznos ovisi o prirodi predmeta. U praksi vaš će odvjetnik platiti predujam, a vama taj iznos naplatiti naknadno. Sudac može stranci koja nije uspjela u postupku naložiti da plati troškove druge stranke. Ako niti jedna od stranaka nije u potpunosti uspjela u postupku, svaka plaća svoje troškove. Raspodjela troškova koje je sud dosudio može obuhvaćati i troškove pravne pomoći, ali i troškove svjedoka, vještaka, putne troškove i dnevnice, troškove izvadaka i ostale izvansudske troškove (http://www.rechtspraak.nl/).

Prema nizozemskom zakonodavstvu, ponekad se može dobiti doprinos za troškove pravne pomoći ako se radi o osobama slabijeg imovinskog stanja. Subvencionirana pravna pomoć nije moguća za sve predmete pred područnim sudovima. Ako je subvenicionirana pravna pomoć moguća, stranka isto tako plaća svoj udio u troškovima pravne pomoći, ovisno o svojem financijskom stanju. Zahtjev za sudjelovanje u troškovima pravne pomoći odvjetnik dostavlja Odboru za pravnu pomoć (Raad voor rechtsbijstand). To je uređeno Zakonom o pravnoj pomoći (Wet op de Rechtsbijstand). U poglavlju III. A tog Zakona utvrđena su pravila u pogledu odobravanja pravne pomoći u prekograničnim postupcima u EU-u. Tim se Zakonom provodi Direktiva Europskog Vijeća od 27. siječnja 2003. o unapređenju pristupa pravosuđu u prekograničnim sporovima utvrđivanjem minimalnih zajedničkih pravila o pravnoj pomoći u takvim sporovima (http://www.rvr.org./).

1.9 Mogućnost žalbe

Žalba na presude područnog odjela suda može se podnijeti prizivnom sudu. Žalba je moguća samo ako zahtjev premašuje 1 750 EUR. Žalba se može podnijeti u roku od tri mjeseca od datuma donošenja presude. U europskom postupku za sporove male vrijednosti žalba na odluku područnog suda nije dopuštena.

Posljednji put ažurirano: 14/12/2020

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća kontaktna točka EJN-a. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska pravosudna mreža i Europska komisija ne preuzimaju nikakvu odgovornost u pogledu informacija ili podataka sadržanih ili navedenih u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.