Sporovi male vrijednosti

Nizozemska
Sadržaj omogućio
European Judicial Network
Europska pravosudna mreža (u građanskim i trgovačkim stvarima)

1 Postojanje posebnog postupka za sporove male vrijednosti

Uobičajeni postupak za sporove male vrijednosti je postupak s pozivom na područnom sudu (sector kanton van de rechtbank). Riječ je o redovnom postupku s pozivom koji se provodi uz postupovna pojednostavnjenja. Ako se predmet vodi na područnom sudu, niste obvezni angažirati odvjetnika, već se možete sami zastupati.

Na prekogranične predmete na području EU-a može se primjenjivati europski postupak za sporove male vrijednosti. Taj se postupak može primijeniti i ako vam novac duguje:

 • drugo društvo,
 • organizacija
 • ili stranka.

U nizozemskom pravu postoji Zakon o provedbi Uredbe uvođenju europskog postupka za sporove male vrijednosti (Zakon od 29. svibnja 2009. o provedbi Uredbe (EZ) br. 861/2007 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. srpnja 2007. o uvođenju europskog postupka za sporove male vrijednosti).

1.1 Područje primjene postupka, prag

Pred područnim sudom pokreću se:

 • postupci u kojima je vrijednost predmeta spora do 25 000 EUR,
 • postupci u kojima nije utvrđena vrijednost predmeta spora ako nije vjerojatno da će biti veća od 25 000 EUR.

Osim toga, područni sud odlučuje u predmetima koji uključuju radno pravo, najmove, potrošačke kupoprodajne ugovore i ugovore o kupnji na otplatu, žalbe na prometne novčane kazne i prekršaje. Rješava i predmete koji se odnose na upravljanje, skrbništvo te odricanje ili prihvaćanje nasljedstva. Kliknite ovdje za dodatne informacije o postupku s pozivom na područnom sudu.

Područni sud rješava i predmete koji se odnose na europski postupak za sporove male vrijednosti. Najviša vrijednost za europski postupak za sporove male vrijednosti u skladu s Uredbom (EZ) br. 861/2007 iznosi 5000 EUR.

1.2 Prijava postupka

Ne postoji poseban postupak na područnom sudu. U načelu se pravila postupka uz poziv primjenjuju za okružni sud i područni sud. Važna razlika je u tome da u predmetima na područnom sudu stranke imaju pravo na samostalnu raspravu u svojem predmetu, dok u drugim predmetima (na okružnom sudu) stranke mora zastupati odvjetnik. Vidjeti pod 1.4. Osim toga, u predmetima na područnom sudu obično odlučuje sudac pojedinac.

Pravila o postupku s predstavkama primjenjuju se na europske sporove male vrijednosti.

1.3 Obrasci

Postupci na područnom sudu obično se pokreću pozivom. Najvažnije izjave u pozivu su tužba (tužbeni zahtjev) i njezine osnove (činjenice i prava na kojima se tužbeni zahtjev temelji).

Posebnosti su postupaka na područnom sudu sljedeće:

 1. tuženik je pozvan na okružni sud A, ali dolazi pred suca područnog suda koji zasjeda na nadležnom sudu A ili na određenom područnom mjestu suđenja suda A;
 2. ako tužitelja zastupa ovlašteni zastupnik u postupku, u pozivu se moraju navesti ime i adresa ovlaštenog zastupnika.

Tužbeni zahtjev u okviru europskog postupka za sporove male vrijednosti iznosi se na obrascu A. Zahtjev se mora podnijeti nadležnom sudu.

1.4 Pomoć

U predmetima na područnom sudu stranke se mogu same zastupati. To znači da pravno zastupanje odvjetnika nije obvezno. Dopuštena je i pomoć koju pruža ovlašteni zastupnik, koji ne mora biti odvjetnik. O naknadama troškova za pravnu pomoć odvjetnika pročitajte u točki 1.8.

Ni u europskom postupku stranke ne mora zastupati odvjetnik ili drugi pravni savjetnik.

1.5 Pravila koja se odnose na izvođenje dokaza

Primjenjuju se uobičajena pravila dokaznog prava. U skladu s nizozemskim dokaznim pravom, sudac u načelu može ocijeniti izvedene dokaze. Člankom 9. Uredbe (EZ) br. 861/2007 uređuje se izvođenje dokaza u europskom postupku.

1.6 Pisani postupak

Nacionalna postupovna pravila uređuju postupanje područnih odjela u građanskim predmetima (Landelijk Procesreglement voor rolzaken kanton). Pisani dokumenti mogu se podnijeti pisarnici okružnog suda prije datuma navedenog na dnevnom redu suda, ali i na raspravi. Izjave i odgovori mogu se iznijeti usmeno tijekom postupka na područnom sudu. Europski postupak je pisani postupak, iako se može održati i rasprava ako sudac to smatra potrebnim ili ako to stranka zatraži.

1.7 Sadržaj presude

Presuda mora sadržavati:

 • imena i adrese stranaka i njihovih ovlaštenih zastupnika ili odvjetnika,
 • stajališta stranaka,
 • tijek postupka,
 • tužbeni zahtjev i izjave stranaka,
 • obrazloženje odluke, s navođenjem činjenica i razmatranja suca,
 • konačnu odluku suca,
 • ime suca,
 • raspodjelu troškova
 • i datum izricanja presude.

Presudu potpisuje sudac.

1.8 Povrat troškova

Ako je predmet iznesen pred područnim sudom, mogu nastati sljedeći troškovi: pristojba za upis u sudski registar, raspodjela troškova koje je sud dosudio i troškovi pravne pomoći.

Pristojba za upis u sudski registar plaća se nakon što sud pokrene postupak. Iznos ovisi o prirodi predmeta. U praksi vaš će odvjetnik platiti predujam, a vama taj iznos naplatiti naknadno. Sudac može stranci koja ne uspije u postupku naložiti da plati troškove druge stranke. Ako niti jedna od stranaka nije u potpunosti uspjela u postupku, svaka plaća svoje troškove. Raspodjela troškova koje je sud dosudio može obuhvaćati i troškove pravne pomoći, ali i troškove svjedoka, vještaka, putne troškove i dnevnice, troškove izvadaka i ostale izvansudske troškove.

Prema nizozemskom pravu, osobama slabijeg imovinskog stanja ponekad se pomaže u plaćanju troškova pravne pomoći. Subvencionirana pravna pomoć nije predviđena za sve predmete pred područnim sudovima. Ako je subvencionirana pravna pomoć moguća, stranka plaća svoj udio u troškovima pravne pomoći, ovisno o svojem financijskom stanju. Zahtjev za subvencioniranu pravnu pomoć odvjetnik dostavlja Odboru za pravnu pomoć (Raad voor rechtsbijstand). To je uređeno Zakonom o pravnoj pomoći (Wet op de Rechtsbijstand). U poglavlju III. A tog Zakona utvrđena su pravila u pogledu odobravanja pravne pomoći u prekograničnim postupcima u EU-u.

1.9 Mogućnost žalbe

Žalba na presude područnog odjela suda može se podnijeti žalbenom sudu. Žalba je moguća samo ako zahtjev premašuje 1750 EUR. Žalba se može podnijeti u roku od tri mjeseca od datuma donošenja presude. U europskom postupku za sporove male vrijednosti žalba na odluku područnog suda nije dopuštena.

Posljednji put ažurirano: 10/05/2024

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća kontaktna točka EJN-a. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska pravosudna mreža i Europska komisija ne preuzimaju nikakvu odgovornost u pogledu informacija ili podataka sadržanih ili navedenih u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.