Otvoreni postupci u području građanskog pravosuđa koji su započeti prije isteka prijelaznog razdoblja nastavit će se na temelju prava EU-a. Na temelju uzajamnog sporazuma s Ujedinjenom Kraljevinom na portalu e-pravosuđe do kraja 2024. ostat će dostupne informacije povezane s Ujedinjenom Kraljevinom.

Sporovi male vrijednosti

Sjeverna Irska
Sadržaj omogućio
European Judicial Network
Europska pravosudna mreža (u građanskim i trgovačkim stvarima)

1 Postojanje posebnog postupka za sporove male vrijednosti

U Sjevernoj Irskoj postoji postupak za sporove male vrijednosti. Sudovi za sporove male vrijednosti osmišljeni su kako bi se omogućilo neformalno odlučivanje o određenim vrstama sporova male vrijednosti na regionalnom sudu, obično bez potrebe za pravnim zastupanjem.

1.1 Područje primjene postupka, prag

Općenito, postupak za sporove male vrijednosti može se primijeniti ako novčani iznos ili vrijednost robe nisu veći od 3000 GBP. Međutim, neke su vrste potraživanja isključene, na primjer potraživanja koja se odnose na osobne ozljede, uvredu ili klevetu, legat ili rentnu naknadu, vlasništvo nad zemljištem, bračnu stečevinu i prometne nezgode.

1.2 Prijava postupka

Uporaba tog postupka nije obvezna i sudac je u određenim okolnostima ovlašten odrediti da se zahtjev prenese na regionalni sud.

1.3 Obrasci

Pravilnik regionalnih sudova (Sjeverna Irska) iz 1981. [Zakonska pravila iz 1981. br. 225] sadržava obrasce koji bi se trebali upotrebljavati u postupku za sporove male vrijednosti. Propisani su obrasci za pokretanje postupka, osporavanje potraživanja i prihvaćanje odgovornosti. Postoji i obrazac kojim se zahtijeva donošenje presude zbog ogluhe te obrazac za ukidanje presude.

1.4 Pomoć

Postupak za sporove male vrijednosti osmišljen je kao neformalni postupak. Sudsko osoblje moći će pružiti pomoć u ispunjavanju potrebnih obrazaca i objašnjavanju postupka. Međutim, ono ne može davati pravne savjete.

Strankama u sporu pomoć bi mogao pružiti i Ured za savjetovanje građana (Citizens' Advice Bureau) ili centri za savjetovanje potrošača.

Stranka u sporu s invaliditetom koji otežava dolazak na sud ili komunikaciju trebala bi se obratiti djelatniku službe za korisnike predmetnog suda koji će joj možda moći pružiti dodatnu pomoć.

1.5 Pravila koja se odnose na izvođenje dokaza

Sud za sporove male vrijednosti neformalan je te se na njega ne primjenjuju stroga pravila o izvođenju dokaza. U skladu s tim, sud može raspravu voditi na bilo koji način koji smatra pravednim. Sve stranke moraju se, podložno mogućem pravnom prigovoru, složiti da će ih sudac ispitati pod prisegom.

1.6 Pisani postupak

Ako se predmet ne osporava i odnosi se na točno utvrđeni iznos, predmetno potraživanje može se razmotriti bez održavanja rasprave, samo na temelju pisanih dokaza. Taj je postupak poznat kao donošenje presude zbog ogluhe.

1.7 Sadržaj presude

Sudac u pravilu donosi usmenu odluku u kojoj navodi razloge donošenja te odluke. Međutim, može odlučiti donijeti pisanu presudu.

1.8 Povrat troškova

Na povrat troškova primjenjuju se ograničenja. Sudac trenutačno može naložiti plaćanje sljedećih troškova:

  • sudskih pristojbi; i
  • troškova vještačenja.

U slučaju nerazumnog postupanja jedne od stranaka, sudac toj stranci može naložiti snošenje troškova. Ako je postupak pravilno pokrenut na regionalnom sudu, sudac može nadoknaditi odgovarajuće troškove.

1.9 Mogućnost žalbe

Stranka koja je izgubila spor te je prisustvovala raspravi ili je bila zastupana na njoj može podnijeti žalbu samo na način da od suca zatraži da obrazloži svoju odluku te Visokom sudu podnese zahtjev za utvrđivanje je li ta odluka suca bila u skladu sa zakonom.

Ako se stranka koja je izgubila spor nije prisustvovala raspravi niti je bila zastupana na njoj nakon donošenja odluke ili presude obrati uredu za sporove male vrijednosti i izjavi da nije primila zahtjev ili da ga nije primila pravodobno kako bi imala dovoljno vremena za podnošenje odgovora, ili da iz bilo kojeg drugog razloga nije pravodobno odgovorila, tada će joj se savjetovati da podnese zahtjev za ukidanje odluke. Stranci koja je dobila spor poslat će se primjerak zahtjeva i bit će pozvana da podnese svoj pisani odgovor u roku od 14 dana. Nakon što razmotri zahtjev i mogući odgovor sudac može:

  • odlučiti da postoji valjani razlog za nepodnošenje odgovora te može ukinuti presudu bez održavanja rasprave i dati uputu o načinu daljnjeg postupanja u postupku; ured za sporove male vrijednosti obavijestit će stranke o svakom nalogu koji sudac izda ili
  • odrediti datum održavanja rasprave o zahtjevu za ukidanje te odluke; stranke će biti obaviještene o tom datumu i pozvane da prisustvuju raspravi; ured za sporove male vrijednosti isto će tako strankama poslati primjerak naloga koji sudac može donijeti nakon razmatranja zahtjeva te vrste.

Isto tako, ako poštanski ured vrati dokumentaciju stranke koja je izgubila spor uredu za sporove male vrijednosti i ako je jasno da stranka nije imala saznanja o prijavi potraživanja, ured će od suca zatražiti da opozove donesenu odluku i stupit će u kontakt sa strankom koja je dobila spor kako bi joj dala dodatne informacije, npr. novu adresu tuženika.

Ostale poveznice

Dodatne informacije o postupcima mogu se pronaći na internetskim stranicama Sudske službe Sjeverne Irske (Northern Ireland Courts and Tribunals Service).

Pomoć za stranke s invaliditetom

Na određenim sudovima pomoć mogu pružiti djelatnici službe za korisnike. Ako oni ne mogu pomoći, stranka s invaliditetom može se obratiti informacijskom centru sudske službe na broj +44 300 200 7812.

Posljednji put ažurirano: 23/11/2021

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća kontaktna točka EJN-a. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska pravosudna mreža i Europska komisija ne preuzimaju nikakvu odgovornost u pogledu informacija ili podataka sadržanih ili navedenih u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.