Izvorna jezična inačica ove stranice poljski nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Swipe to change

Sporovi male vrijednosti

Poljska
Sadržaj omogućio
European Judicial Network
Europska pravosudna mreža (u građanskim i trgovačkim stvarima)

1 Postojanje posebnog postupka za sporove male vrijednosti

U poljskom pravu postoji pojednostavnjeni postupak. Uređen je člancima od 505.1 do 505.14 Zakona o parničnom postupku.

Taj pojednostavnjeni postupak obuhvaća racionalizaciju i optimizaciju dokaznih i žalbenih postupaka ubrzavanjem i pojednostavnjenjem sudskih postupaka te uvođenjem strožih formalnih zahtjeva za stranke koje se na taj način obvezuju na disciplinirano djelovanje pri poduzimanju radnji.

Poljskim Zakonom o parničnom postupku obuhvaćen je europski postupak za sporove male vrijednosti. Postupak je uspostavljen Uredbom (EZ) br. 861/2007 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. srpnja 2007. o uvođenju europskog postupka za sporove male vrijednosti radi racionalizacije i pojednostavnjenja građanskih i trgovačkih postupaka. Uredba se primjenjuje u svim državama članicama EU-a osim u Danskoj. U poljsko je pravo prenesena člancima od 505.21 do 505.27.a Zakona o parničnom postupku.

1.1 Područje primjene postupka, prag

Pojednostavnjeni postupak primjenjuje se u sljedećim predmetima za koje su nadležni okružni sudovi (sądy rejonowe):

  • zahtjevi na temelju ugovora, ako njihova vrijednost nije veća od 20 000 PLN, te zahtjevi povezani s garancijom ili jamstvom kvalitete ili zahtjevi koji proizlaze iz neusklađenosti robe široke potrošnje s potrošačkim kupoprodajnim ugovorom, ako vrijednost predmeta ugovora nije veća od tog iznosa,
  • zahtjevi u vezi s plaćanjem najma stanova te naknadama koje plaćaju najmoprimci i naknadama za korištenje stanom u stambenoj zadruzi, neovisno o vrijednosti zahtjeva.

U skladu sa sudskom praksom Vrhovnog suda (Sąd Najwyższy) zahtjevi zbog neizvršenja ili neprimjerenog izvršenja obveze trebali bi se razmatrati u pojednostavnjenom postupku ako vrijednost zahtjeva nije veća od 20 000 PLN. U slučaju da tužitelj potražuje iznos manji od 20 000 PLN, koji predstavlja preostali dio zahtjeva koji je već ispunjen u iznosu većem od 20 000 PLN, taj će se zahtjev isto tako razmatrati u pojednostavnjenom postupku. Fraza „na temelju ugovora” znači da se zahtjevi koji proizlaze iz nezakonitih akata, neopravdanog bogaćenja i postojanja prava vlasništva, suvlasništva ili zajedničkog prava ili postojanja drugog prava vlasništva čije stjecanje ili korištenje dovodi do obveze plaćanja ne mogu voditi u pojednostavnjenom postupku. Zahtjevi koji proizlaze iz pravnih akata koji nisu ugovori isto se tako ne mogu voditi u skladu s ovim postupkom: jednostrani pravni akti, zastupanja bez ovlaštenja, legitima portio i obveze koje proizlaze iz upravne odluke ili izravno iz odredbi prava.

Pojednostavnjeni postupak može se primijeniti u predmetima koji uključuju fizičke osobe te pravne osobe ili poduzeća, zaposlenike i poslodavce. Kao takva, primjena postupka nije ograničena na vrstu subjekta. To znači da se pitanja povezana s osobljem ili poslovanjem mogu razmatrati u pojednostavnjenom postupku.

Europski postupak za sporove male vrijednosti spada u nadležnost okružnih i regionalnih sudova (sądy okręgowe) te pravosudnih službenika u skladu s mjesnom nadležnošću kako je navedena u Zakonu o parničnom postupku (članak 16. Zakona o parničnom postupku, u vezi s njegovim člankom 17. i člankom 505. stavkom 22.).

U skladu s prethodno navedenom Uredbom, sporovi male vrijednosti sporovi su u građanskim i trgovačkim stvarima (uključujući potrošačke stvari) te predmeti u kojima vrijednost zahtjeva, bez kamata i troškova, nije veća od 5000 EUR (u trenutku kada nadležni sud zaprimi obrazac zahtjeva).

1.2 Prijava postupka

Na temelju članka 505.3 svi se postupci u pojednostavnjenom postupku mogu odnositi samo na jedan zahtjev. Nekoliko se zahtjeva može spojiti u jedan zahtjev samo ako proizlaze iz istog ugovora ili iz ugovora iste vrste. U slučaju nedopuštenog spajanja nekoliko zahtjeva u jedan zahtjev predsjedavajući će sudac naložiti vraćanje zahtjeva na temelju članka 130.1 Zakona o parničnom postupku ako se ne prihvati zahtjev za ispravkom te formalne nepravilnosti. Ako tužitelj podnosi zahtjev samo za jedan njegov dio, predmet će se razmatrati u pojednostavnjenom postupku ako bi taj postupak bio primjeren za cjelokupni zahtjev koji proizlazi iz činjenica na koje se tužitelj poziva. Zahtjevi se u pojednostavnjenom postupku ne mogu mijenjati. Protutužbe i prijeboji dopušteni su ako su zahtjevi prihvatljivi za razmatranje u pojednostavnjenom postupku. Primarno interveniranje, sekundarno interveniranje, obavijesti trećih strana i promjene stranaka nisu dopušteni.

Predmeti se razmatraju u pojednostavnjenom postupku bez obzira na želje stranaka, što znači da je taj postupak obvezan.

1.3 Obrasci

Na temelju Zakona o parničnom postupku (članak 505.2 u vezi s člankom 125. stavkom 2.) sve podneske, uključujući tužbene zahtjeve, odgovore na tužbu, prigovore protiv presude zbog ogluhe ili podneske koji sadržavaju dokaze ponuđene tijekom pojednostavnjenog postupka, trebalo bi dostaviti na službenim obrascima.

Službeni obrasci dostupni su u mjesnim uredima, uredima tajništva suda i na stranicama Ministarstva pravosuđa ( http://bip.ms.gov.pl/pl/formularze ). Propust u pogledu upotrebe obveznog obrasca predstavlja formalnu nepravilnost.

U skladu s općim odredbama Zakona o parničnom postupku (članak 130.), ako je podnesak koji je trebao biti dostavljen na službenom obrascu dostavljen na drugi način ili se ne može obraditi jer nisu ispunjeni drugi formalni uvjeti, predsjedavajući sudac zahtijeva od stranke da ispravi nepravilnosti u roku od tjedan dana te šalje podnesak toj stranci. U zahtjevu za ispravljanje nepravilnosti trebalo bi navesti sve nepravilnosti na koje se u podnesku naišlo. Ako stranka ne ispuni zahtjev do isteka roka ili ponovo dostavi nepravilan podnesak, predsjedavajući sudac naložit će vraćanje podneska.

U skladu s europskim postupkom za sporove male vrijednosti postoje četiri standardna obrasca priložena kao prilozi prethodno navedenoj Uredbi. Ti su obrasci: obrazac tužbenog zahtjeva, obrazac zahtjeva suda ili sudskog vijeća za ispunjavanje ili ispravljanje obrasca tužbenog zahtjeva, obrazac za odgovore i potvrda koja se odnosi na presude donesene u europskom postupku za sporove male vrijednosti.

1.4 Pomoć

U pojednostavnjenom postupku primjenjuje se načelo koncentracije dokaza. Sud neće uzeti u obzir tvrdnje i navode stranaka te prijedloge za dokaze koje su stranke dostavile nakon što se podnese tužbeni zahtjev, protutužba ili prigovor protiv presude zbog ogluhe ili nakon što je završilo prvo ročište određeno za raspravu (prekluzija), osim ako stranka dokaže da dokazi nisu mogli, ili nisu trebali, biti prije podneseni (sučeva slobodna odluka). Razlog tomu je brzina pojednostavnjenog postupka. Ako zaključi da je nemoguće ili vrlo teško nepobitno dokazati iznos zahtjeva, sud može odrediti primjeren iznos u presudi prema svojoj diskrecijskoj odluci nakon razmatranja činjenica u predmetu. Ako sud zaključi da je predmet vrlo složen ili da je za njegovo rješavanje potrebno posebno znanje, predmet će se ispitati u okviru uobičajenog postupka. Sud može pozvati svjedoke i druge osobe na način koji smatra najprimjerenijim u smislu što većeg smanjenja troškova pojednostavnjenog postupka. Radi ubrzavanja pojednostavnjenog postupka, mišljenja vještaka ne smatraju se prihvatljivima (članak 505.6). Radi ubrzavanja pojednostavnjenog postupka, mišljenja vještaka ne smatraju se prihvatljivima (članak 505.6 Zakona o parničnom postupku).

1.5 Pravila koja se odnose na izvođenje dokaza

U pojednostavnjenom postupku primjenjuje se načelo koncentracije dokaza. Sud neće uzeti u obzir tvrdnje i navode stranaka te prijedloge za dokaze koje su stranke dostavile nakon što se podnese tužbeni zahtjev, protutužba ili prigovor protiv presude zbog ogluhe ili nakon što je završilo prvo ročište određeno za raspravu (prekluzija), osim ako stranka dokaže da dokazi nisu mogli, ili nisu trebali, biti prije podneseni (sučeva slobodna odluka). Razlog tomu je brzina pojednostavnjenog postupka. Ako zaključi da je nemoguće ili vrlo teško nepobitno dokazati iznos zahtjeva, sud može odrediti primjeren iznos u presudi prema svojoj diskrecijskoj odluci nakon razmatranja činjenica u predmetu. Ako sud zaključi da je predmet vrlo složen ili da je za njegovo rješavanje potrebno posebno znanje, predmet će se ispitati u okviru uobičajenog postupka. Sud može pozvati svjedoke i druge osobe na način koji smatra najprimjerenijim u smislu što većeg smanjenja troškova pojednostavnjenog postupka. Radi ubrzavanja pojednostavnjenog postupka, mišljenja vještaka ne smatraju se prihvatljivima (članak 505.6).

1.6 Pisani postupak

Pojednostavnjeni je postupak u pravilu pisani postupak. Većinu zahtjeva stranaka trebalo bi dostaviti na posebnim službenim obrascima. Međutim, u pojednostavnjenom postupku zahtjevi se mogu podnijeti i usmeno. Stranka može podnijeti zahtjev da se obrazloženje presude navede odmah nakon donošenja presude (članak 505.8). Stranka koja je nazočna na ročištu tijekom kojeg se donese presuda može se odreći svojeg prava na žalbu s pomoću izjave podnesene nakon donošenja presude. Ako se sve stranke koje ispunjavaju uvjete odreknu prava na žalbu, presuda postaje pravomoćna i obvezujuća.

Europski postupak za sporove male vrijednosti pisani je postupak (članak 125. stavak 2., u vezi s člankom 505. stavkom 21. Zakona o parničnom postupku).

1.7 Sadržaj presude

Ako sud zaključi da se radi o vrlo složenom predmetu ili da je za njegovo rješavanje potrebno posebno znanje, tada ga, u skladu s člankom 505.7 Zakona o parničnom postupku, može razmatrati u uobičajenom postupku. U tom se slučaju ne naplaćuje dodatna naknada. Predmet razmatra sud pred kojim je održana prva rasprava u okviru odgovarajućeg postupka, s izuzetkom pojednostavnjenog postupka. Odluku suda u skladu s člankom 505.7 treba donijeti tijekom rasprave kao odluku koju se ne može pobijati.

1.8 Povrat troškova

Tužiteljima se naplaćuje pristojba za podnošenje zahtjeva u pojednostavnjenom postupku, kao što je to slučaj u primjeni uobičajenog postupka. Međutim, pristojbe za zahtjeve u okviru pojednostavnjenog postupka uređene su drukčijim pravilima, točnije člankom 28. Zakona o sudskim pristojbama (građanski predmeti) od 28. srpnja 2005. Tim se člankom predviđa paušalna pristojba, ovisno o iznosu zahtjeva ili predmetu ugovora. Sljedeće se pristojbe naplaćuju za sljedeće iznose:

  • do 2000 PLN: pristojba od 30 PLN,
  • između 2000 i 5000 PLN: pristojba od 100 PLN,
  • između 5000 i 7500 PLN: pristojba od 250 PLN,
  • više od 7500 PLN: pristojba od 300 PLN.

U pojednostavnjenom postupku troškove podmiruju stranke u skladu s općim pravilima utvrđenima u člancima od 98. do 110. Zakona o parničnom postupku. U skladu s člankom 98. Zakona o parničnom postupku stranka koja je izgubila spor mora drugoj stranci nadoknaditi troškove povezane s ostvarivanjem prava i obranom na njezin zahtjev. Sud dosuđuje troškove u svakoj presudi kojom se zaključuje predmet u određenom stupnju.

1.9 Mogućnost žalbe

Protiv presuda donesenih na temelju Uredbe može se podnijeti žalba žalbenom sudu. Ako je presudu donio okružni sud, žalba se podnosi putem tog suda regionalnom sudu, a ako je presudu donio regionalni sud, žalba se podnosi putem tog suda žalbenom sudu (sąd apelacyjny) (članci 367. i 369. Zakona o parničnom postupku, u vezi s člankom 505. stavcima 26. i 27.).

Ako su uvjeti utvrđeni člankom 7. stavkom 3. Uredbe ispunjeni, sud donosi presudu zbog ogluhe. Tuženik se može žaliti protiv presude zbog ogluhe sudu koji je donio tu presudu. Ako je ishod predmeta nepovoljan, tužitelj se može žaliti na temelju općih pravila (članak 339. stavak 1., članak 342. i članak 344. stavak 1. Zakona o parničnom postupku).

Posljednji put ažurirano: 11/03/2022

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća kontaktna točka EJN-a. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska pravosudna mreža i Europska komisija ne preuzimaju nikakvu odgovornost u pogledu informacija ili podataka sadržanih ili navedenih u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.