Sporovi male vrijednosti

Portugal
Sadržaj omogućio
European Judicial Network
Europska pravosudna mreža (u građanskim i trgovačkim stvarima)

1 Postojanje posebnog postupka za sporove male vrijednosti

Postoje dva posebna postupka u nacionalnom pravu koja se primjenjuju na sporove male vrijednosti (propisana Uredbom sa zakonskom snagom br. 269/98 od 1. rujna 1998.):

 • posebna tužba kojom se traži ispunjenje novčanih obveza koje proizlaze iz ugovora i koja se sastoji od brzog i pojednostavnjenog deklaratornog postupka (članci 1. do 5. Postupovnih pravila (Regime dos Procedimentos) priloženih Uredbi sa zakonskom snagom br. 269/98);
 • platni nalog, odnosno mjera kojom zahtjev povezan s neispunjenjem obveza podmirivanja duga male vrijednosti dobiva snagu naloga za izvršenje (članci 7. do 22. Postupovnih pravila priloženih Uredbi sa zakonskom snagom br. 269/98).

1.1 Područje primjene postupka, prag

Oba prethodno navedena posebna postupka primjenjuju se kad se ispune sljedeći zahtjevi:

 • postoji novčana obveza (obveza koju je potrebno namiriti u novcu)
 • ta obveza proizlazi iz ugovora
 • iznos ne premašuje 15 000 EUR.

1.2 Prijava postupka

Podnositelj pritužbe može odabrati jedan od postupaka utvrđenih u odgovoru na pitanje 1.

1.3 Obrasci

Kad je riječ o posebnoj tužbi kojom se traži ispunjenje novčanih obveza koje proizlaze iz ugovora, zahtjev i obrana ne moraju se iznijeti u postupovnim dokumentima. Drugim riječima, podnesci se ne moraju označiti po brojevima članaka. Kad ih podnosi pravni zastupnik, moraju se poslati elektroničkim putem upotrebom posebnih obrazaca koji se u tu svrhu mogu pronaći u računalnom sustavu za potporu sudovima, osim ako pravni zastupnik navede opravdane razloge za neupotrebljavanje tog sustava. Kad ih podnose stranke osobno, posebni obrazac nije potreban i mogu se dostaviti sudu preporučenom poštom ili faksom.

Platni nalog mora se podnijeti na posebnom obrascu koji se nalazi na poveznici Postupak za platni nalog – Citius Portal (mj.pt). Upotreba tog obrasca obvezna je, neovisno o tome podnosi li ga stranka osobno ili preko zastupnika.

Kad ga podnosi pravni zastupnik, obrazac platnog naloga mora se poslati elektronički, putem računalnog sustava za potporu suda (osim ako zastupnik navede opravdane razloge za neupotrebljavanje sustava). Ako ga stranka podnosi osobno, obrazac platnog naloga može se podnijeti u papirnatom obliku.

1.4 Pomoć

Mehanizam pravne pomoći primjenjuje se na oba postupka (npr. imenovanje pravnog zastupnika, plaćanje troškova pravnog zastupnika, plaćanje sudskih pristojbi i drugih povezanih troškova) (Zakon o pristupu sudovima (Lei de acesso aos tribunais), Zakon br. 34/2004 od 29. srpnja 2004.).

Više informacija o toj temi dostupno je u informativnom članku o pravnoj pomoći.

1.5 Pravila koja se odnose na izvođenje dokaza

Kad je riječ o posebnoj tužbi kojom se traži ispunjenje novčanih obveza koje proizlaze iz ugovora, izvođenje dokaza provodi se kako je navedeno u nastavku.

 • dokazi se izvode na raspravi
 • ako vrijednost zahtjeva ne premašuje 5 000 EUR, svaka stranka može pozvati najviše tri svjedoka. U svim ostalim slučajevima može se pozvati najviše pet svjedoka. Ni u jednom od prethodno navedenih slučajeva stranka ne može pozvati više od tri svjedoka za svaku od predmetnih činjenica.
 • kad je riječ o zahtjevima čija vrijednost ne premašuje 5 000 EUR i stranke nemaju pravne zastupnike ili se zastupnik ne pojavi, svjedoke će ispitati sudac
 • vještačenje uvijek obavlja jedan vještak
 • sudac može zahtijevati dodatne dokaze koje smatra nužnima za donošenje odgovarajuće odluke. U takvim slučajevima rasprava se može prekinuti u trenutku kada sudac to smatra prihvatljivim te će se dogovoriti datum za nastavak. Presuda se mora donijeti u roku od 30 dana.

Platni nalozi:

 • ako obaviješteni tuženik ne ospori platni nalog, dokazi se ne moraju izvesti te će službenik nadležnog suda na platnom nalogu navesti sljedeće– „Ovaj dokument ima pravnu snagu”
 • ako se platni nalog ospori, bit će u skladu s obrascem posebne tužbe kojom se traži ispunjenje novčanih obveza koje proizlaze iz ugovora te će se primjenjivati povezani postupak za izvođenje dokaza
 • ako nije moguće obavijestiti tuženika, s platnim nalogom postupa se kao s uobičajenim predmetom ako je tužitelj izrazio takvu želju; u suprotnom će službenik vratiti platni nalog tužitelju.

1.6 Pisani postupak

Ako se tuženika obavijesti i on ne ospori platni nalog, cijeli se postupak odvija pisanim putem.

Kad je riječ o posebnoj tužbi kojom se traži ispunjenje novčanih obveza koje proizlaze iz ugovora i u okviru koje svjedoci moraju izvoditi dokaze, mogu to učiniti pisanim putem ako su saznali za činjenicu obavljajući svoje dužnosti.

U takvim slučajevima svjedok zapisuje, datira i potpisuje iskaz, naznačuje radnju na koju se odnosi, činjenice kako su mu poznate i razloge zbog kojih navedeni svjedok ima ta saznanja.

1.7 Sadržaj presude

Kad je riječ o posebnoj tužbi kojom se traži ispunjenje novčanih obveza koje proizlaze iz ugovora i u okviru koje se saziva rasprava, presuda se donosi usmeno i diktira u zapisnik, a obrazloženje se iznosi na sažet način.

Ako se platni nalog prihvati, ne postoji odluka kao takva, nego samo nalog za izvršenje koji prilaže sudski službenik.

1.8 Povrat troškova

Sudske troškove uspješne stranke plaća stranka koja je izgubila spor, u skladu s kliznom ljestvicom koja se temelji na teretu gubitka. Uspješna stranka mogla bi dobiti potpun ili djelomičan povrat sljedećih troškova: već plaćenih sudskih troškova, troškova stranke nastalih zbog podnošenja dokaza ako navedena stranka nije zatražila te dokaze ili se takvi dokazi nisu upotrijebili, naknade plaćene sudskom izvršitelju i troškova za rad sudskog izvršitelja (npr. ako sudski izvršitelj dostavlja tuženiku sudski poziv), nagrada i naknada troškova za rad odvjetnika.

Iznosi za koje se plaća povrat troškova moraju se navesti u obrazloženju. Stranka kojoj je odobren povrat troškova mora poslati to obrazloženje sudu, stranci koja je izgubila spor i sudskom izvršitelju, prema potrebi, u roku od pet dana nakon što odluka postane pravomoćna.

Obrazloženje će sadržavati sljedeće informacije:

 • ime stranke, broj predmeta i ime pravnog zastupnika ili sudskog izvršitelja
 • iznose koje stranka plaća kao sudske troškove
 • iznose koje stranka plaća za prethodno nastale troškove za rad sudskog izvršitelja
 • iznose koje stranka plaća za nagradu pravnog zastupnika ili naknadu sudskog izvršitelja
 • iznos koji treba primiti.

Opće je pravilo da stranka koja je izgubila spor izravno plaća troškove uspješne stranke, osim ako je zakonom propisano drukčije.

1.9 Mogućnost žalbe

Odluke donesene u okviru posebne tužbe kojom se traži ispunjenje novčanih obveza koje proizlaze iz ugovora mogu se osporiti žalbom koja se podnosi žalbenom sudu ako predmetni iznos premašuje 5 000 EUR i ako je pobijana odluka nepovoljna za podnositelja zahtjeva u iznosu većem od 2 500 EUR.

To je oblik redovne žalbe. Postoje i pravila kojima se uređuju izvanredne žalbe i koja su propisana u nacionalnom zakonodavstvu.

U pogledu platnog naloga, pritužbe se moraju podnijeti sucu kad je riječ o odbacivanju zahtjeva za platni nalog i odbacivanju spajanja naloga za izvršenje koje je proveo sudski službenik.

Korisne poveznice:

Napomena

Informacije iz ovog informativnog članka nisu obvezujuće za kontaktnu točku Europske pravosudne mreže u građanskim stvarima, sudove, druge subjekte ni tijela. Isto tako, relevantni se važeći pravni tekstovi moraju pročitati u cijelosti jer možda postoje izmjene koje još nisu uključene u ovaj informativni članak.

Posljednji put ažurirano: 10/05/2024

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća kontaktna točka EJN-a. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska pravosudna mreža i Europska komisija ne preuzimaju nikakvu odgovornost u pogledu informacija ili podataka sadržanih ili navedenih u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.