Izvorna jezična inačica ove stranice portugalski nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Sljedeći jezici već su prevedeni.
Swipe to change

Sporovi male vrijednosti

Portugal
Sadržaj omogućio
European Judicial Network
Europska pravosudna mreža (u građanskim i trgovačkim stvarima)

1 Postojanje posebnog postupka za sporove male vrijednosti

Postoji poseban pojednostavljeni postupak koji se primjenjuje na predmete iz ovog pitanja.

1.1 Područje primjene postupka, prag

Za posebni postupak u kojem se traži ispunjenje novčane obveze za koju se smatra da je male vrijednosti ili koja je proizašla iz neke komercijalne transakcije primjenjuje se granica od 15 000 EUR.

1.2 Prijava postupka

Ovaj postupak nije obvezan.

1.3 Obrasci

U portugalskom pravu ne postoje obrasci za takve postupke za deklaratorni pravni lijek.

1.4 Pomoć

Mehanizam pravne pomoći primjenjuje se na sve sudove za sve vrste predmeta.

U predmetima čija vrijednost iznosi 5 000 EUR ili manje, ako stranke nisu imenovale zakonskog zastupnika ili on nije došao na raspravu na kojoj se raspravljalo o predmetu i na kojoj je donesena presuda, ispitivanje svjedoka provodi sudac.

1.5 Pravila koja se odnose na izvođenje dokaza

U ovom se postupku primjenjuju pravila o izvođenju dokaza koja su manje stroga i fleksibilnija su od onih koja se primjenjuju na redovni deklaratorni postupak.

Pravila u kojima se odražava nastojanje da postupak bude manje zahtjevan i fleksibilniji sljedeća su:

a)      dokazi se izvode na raspravi. Ako je predmetni iznos niži od 5 000 EUR, stranke mogu pozvati samo tri svjedoka. U ostalim slučajevima mogu pozvati pet svjedoka. Međutim, ne smiju pozvati više od tri svjedoka za svaku od činjenica koju nastoje dokazati. Oni koji su naveli da ne znaju ništa, nisu uključeni u tu svrhu;

b)      rasprava se održava u roku od trideset dana, a ako je predmetni iznos niži od 5 000 EUR, nije nužno dogovoriti datum sa zakonskim zastupnikom;

c)      odsutnost bilo koje od stranaka, čak i ako je opravdana, nije razlog za odgodu; razlog za odgodu nije ni odsutnost zakonskog zastupnika, čak i ako je opravdana, ako je predmetni iznos niži od iznosa navedenog u prethodnoj točki;

d)     ako je iznos viši od tog iznosa i u slučaju odgode, rasprava se mora održati u roku od trideset dana. Nije dopuštena druga odgoda;

e)      ako sudac smatra da je potrebna daljnja istraga za donošenje odgovarajuće odluke, on prekida raspravu u trenutku kada to smatra najprikladnijim i odmah dogovara datum za te istrage. Suđenje mora završiti u roku od trideset dana;

f)       vještačenje uvijek obavlja jedan vještak.

g)      nakon zaključenja izvođenja dokaza, svaki zakonski zastupnik može dati kratku izjavu.

1.6 Pisani postupak

Kao i ostali postupci, ovaj postupak ima strukutru usmenog.

1.7 Sadržaj presude

Pravila o sadržaju presude fleksibilnija su jer obrazloženje uvijek mora biti sažeto odnosno kratko i jasno.

Osim toga, sudac ne mora napisati presudu, ali je može odmah izdiktirati za zapisnik.

Sudska odluka koja se donosi u predmetima u kojima tuženik, koji je osobno pozvan, ne osporava tužbu, ima puno lakšu strukturu jer će jedini sučev postupak, koji će imati snagu presude, biti dodati tužbi odredbu o izvršenju, osim ako postoji jasna osnova za odgodne iznimke ili ako je zahtjev očito nedopustiv.

Odgodne će se iznimke (propusti u postupku koji su sucu dovoljno važni da on ne može ocijeniti zahtjev i osloboditi tuženika) dopustiti ili će se tuženikovi zahtjevi odbaciti kao očito nedopustivi samo ako postoje jasni dokazi o tim pitanjima.

1.8 Povrat troškova

Ne postoje ograničenja.

Do pet dana nakon konačne odluke stranke koje imaju pravo na nadoknadu troškova šalju odgovarajuće obrazloženje sudu za stranku koja nije uspjela u postupku.

Obrazloženje mora sadržavati sljedeće informacije:

a)      ime stranke, broj predmeta i ime odvjetnika ili ovršitelja;

b)      pod posebnim naslovom, iznose koje stranka plaća kao sudske troškove;

c)      pod posebnim naslovom, iznose koje stranka plaća kao izdatke;

d)     pod posebnim naslovom, iznose plaćene za troškove zakonskog zastupnika, osim ako su predmetni iznosi viši od 50 % ukupnih sudskih troškova koje plaća stranka koja nije uspjela i stranka koja je uspjela u postupku;

e)      iznos koji treba primiti.

Troškove plaća izravno stranka koja nije uspjela u postupku stranci koja je vjerovnik tih troškova, osim ako je drugačije propisano u članku 540. Zakona o parničnom postupku.

Stranci koja nije bila uspješna u postupku, u skladu s odredbama Zakona o parničnom postupku, nalaže se plaćanje sljedećih iznosa kao troškova:

a)      iznosa koji se odnose na sudske troškove koje plaća stranka koja je bila uspješna u postupku, razmjerno plaći;

b)      iznosa koje plaća uspješna stranka za izdatke;

c)      ukupno 50 % svih sudskih troškova koje plaćaju stranka koje nije uspješna i stranka koja je uspješna za nadoknadu odvjetničkih troškova uspješne stranke, ako se dostavi navedeno obrazloženje.

1.9 Mogućnost žalbe

Žalbe ne podliježu posebnim pravilima i stoga ne postoje izuzeća ili posebna ograničenja za mogućnost žalbe i žalba je dopuštena (ili nije) u skladu s općim uvjetima.

Ligações úteis

Dodatne informacije dostupne su na sljedećim poveznicama:

Posljednji put ažurirano: 14/01/2020

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća kontaktna točka EJN-a. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska pravosudna mreža i Europska komisija ne preuzimaju nikakvu odgovornost u pogledu informacija ili podataka sadržanih ili navedenih u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.