Izvorna jezična inačica ove stranice rumunjski nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Sljedeći jezici: engleski već su prevedeni.
Swipe to change

Sporovi male vrijednosti

Rumunjska
Sadržaj omogućio
European Judicial Network
Europska pravosudna mreža (u građanskim i trgovačkim stvarima)

1 Postojanje posebnog postupka za sporove male vrijednosti

Člancima 1026. – 1033. novog Zakona o parničnom postupku, koji je stupio na snagu 15. veljače 2013., uređuje se postupak za sporove male vrijednosti.

1.1 Područje primjene postupka, prag

U članku 1025. novog Zakona o parničnom postupku navodi se da vrijednost zahtjeva, bez kamata, parničnih troškova i ostalih dodatnih iznosa, ne smije biti veća od 10 000 RON na datum upućivanja sudu.

Što se tiče područja primjene (ratione materiae), postupak za sporove male vrijednosti ne može se primijeniti u fiskalnim, carinskim ili upravnim predmetima ili u pogledu odgovornosti države za radnje ili propuste povezane s izvršavanjem javne ovlasti. Isto tako, taj se postupak ne primjenjuje na zahtjeve koji se odnose na: bračno stanje ili svojstvo fizičkih osoba; prava vlasništva koja proizlaze iz obiteljskih odnosa; nasljedstvo; nesolventnost, nagodbu s vjerovnicima, postupke koji uključuju likvidaciju nesolventnih društava ili drugih pravnih osoba ili druge slične postupke; socijalno osiguranje; radno pravo; najam nekretnina, osim za postupke koji uključuju dugovanja i isplatu novca; arbitražu; povredu prava na privatnost ili prava koja se tiču osobnosti.

1.2 Prijava postupka

U novom Zakonu o parničnom postupku postupak za sporove male vrijednosti alternativne je prirode. Tužitelj može birati između postupka za sporove male vrijednosti i redovitog sudskog postupka. Ako je tužitelj pokrenuo sudski postupak podnošenjem zahtjeva, on se rješava u redovitom postupku osim ako tužitelj, najkasnije do prvog ročišta, izričito zahtijeva primjenu posebnog postupka. U slučaju kada se zahtjev ne može riješiti u skladu s postupkom za sporove male vrijednosti, sud o tome tužitelju šalje obavijest, a ako tužitelj ne povuče svoj zahtjev, on će se rješavati u okviru općeg prava. Prvostupanjski sud nadležan za rješavanje zahtjeva je okružni sud. Mjesna nadležnost utvrđuje se u skladu s općim pravom.

1.3 Obrasci

Nalogom br. 359/C od 29. siječnja 2013. ministra pravosuđa o odobrenju obrazaca koji se upotrebljavaju u postupku za sporove male vrijednosti predviđenima člancima 1025. – 1032. Zakona br. 134/2010 o Zakonu o parničnom postupku predviđa se obvezan standardni obrazac za postupak za sporove male vrijednosti. Standardni su obrasci: obrazac zahtjeva, obrazac za izmjenu ili/i ispravak obrasca zahtjeva te obrazac za odgovor.

1.4 Aide

Osigurava se u granicama aktivne uloge koju provodi sudac, nije posebna za ovu vrstu predmeta.

1.5 Obrasci

Sud može isto tako prihvatiti druge elemente dokaza osim podnesaka stranaka. Međutim, ne prihvaćaju se elementi dokaza koji su nerazmjerno skupi za izvođenje u usporedbi s vrijednošću podnesenog tužbenog zahtjeva ili protutužbe.

1.6 Pomoć

U članku 1028. i dalje novog Zakona o parničnom postupku navodi se da tužitelj pokreće postupak za sporove male vrijednosti ispunjavanjem obrasca zahtjeva te njegovim podnošenjem ili slanjem nadležnom sudu poštom ili drugim sredstvom kojim se osigurava prijenos i potvrda o primitku. Preslike podnesaka koje tužitelj namjerava upotrijebiti isto se tako podnose ili šalju s obrascem zahtjeva. Ako informacije koje tužitelj pruži nisu dovoljno jasne ili su neprimjerene ili ako obrazac zahtjeva nije točno ispunjen, sud tužitelju nudi mogućnost da ispuni ili ispravi obrazac ili da pošalje dodatne informacije ili dokumente, osim u slučajevima kada je tužbeni zahtjev očito neutemeljen ili nedopušten. Zahtjev se odbija ako je očito neutemeljen ili nedopušten. Ako tužitelj ne ispuni ili ne ispravi obrazac zahtjeva u roku koji je sud odredio, zahtjev se odbacuje.

Postupak za sporove male vrijednosti pisani je postupak i u potpunosti se vodi pred sudskim vijećem. Sud može strankama naložiti da dođu na sud ako smatra da je njihova nazočnost potrebna ili na zahtjev bilo koje od stranaka. Sud takav zahtjev može odbiti kada ocijeni da usmena rasprava nije nužna s obzirom na okolnosti predmeta. Razlozi za odbijanje daju se u pisanom obliku i na njih se ne može uložiti žalba.

Nakon zaprimanja točno ispunjenog obrasca zahtjeva sud će tuženiku poslati obrazac za odgovor zajedno s preslikom obrasca zahtjeva i preslikama tužiteljevih podnesaka. Tuženik mora poslati uredno ispunjen obrazac za odgovor u roku od 30 dana od uručenja dokumenata, kao i preslike dokumenata koje namjerava upotrijebiti. Tuženik može odgovoriti bilo kojim drugim primjerenim sredstvom, a da ne upotrijebi obrazac za odgovor. Sud će tužitelju odmah dostaviti preslike tuženikova odgovora, protutužbu, ako je primjenjivo, i tuženikove podneske. Ako je tuženik podnio protutužbu, tužitelj mora predati uredno ispunjen obrazac s odgovorom ili odgovoriti bilo kojim drugim sredstvom u roku od 30 dana od datuma uručenja protutužbe. Protutužba, koja se u ovom postupku ne može rješavati, bit će odvojena i rješavat će se u skladu s općim pravom. Sud može zatražiti da stranke dostave dodatne informacije u roku određenom u ovu svrhu koji ne smije biti dulji od 30 dana od primitka tuženikova ili, ako je primjenjivo, tužiteljeva odgovora. Ako je sud odredio rok za dolazak stranaka na sud, mora im se uručiti sudski poziv. Kad god sud odredi rok za završetak postupovnog koraka, obavješćuje zainteresiranu stranu o posljedicama u slučaju nepridržavanja tog roka.

Sud će donijeti svoju presudu u roku od 30 dana od primitka svih potrebnih informacija ili, ako je primjenjivo, nakon usmene rasprave. Ako od zainteresirane strane ne dobije odgovor u roku, sud donosi presudu o glavnom zahtjevu ili protutužbi povezanoj s aktima priloženima predmetnom spisu. Presuda koju donosi prvostupanjski sud izvršiva je od datuma njezina donošenja te se uručuje strankama.

1.7 Pravila koja se odnose na izvođenje dokaza

Ne.

1.8 Povrat troškova

U članku 1031. novog Zakona o parničnom postupku navodi se da se stranka koja izgubi spor smatra odgovornom za plaćanje parničnih troškova na zahtjev druge stranke. Međutim, sud neće stranci koja je dobila spor odobriti nepotrebne troškove niti troškove koji su nerazmjerni vrijednosti zahtjeva.

1.9 Mogućnost žalbe

Člankom 1032. novog Zakona o parničnom postupku predviđa se da je na sudsku presudu dopuštena žalba samo u roku od 30 dana od uručenja presude. Ako postoje osnove, žalbeni sud može odgoditi izvršenje pod uvjetom da je određena jamčevina u iznosu od 10 % sporne vrijednosti. Odluka žalbenog suda uručuje se strankama i pravomoćna je.

Posljednji put ažurirano: 29/03/2022

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća kontaktna točka EJN-a. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska pravosudna mreža i Europska komisija ne preuzimaju nikakvu odgovornost u pogledu informacija ili podataka sadržanih ili navedenih u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.