Otvoreni postupci u području građanskog pravosuđa koji su započeti prije isteka prijelaznog razdoblja nastavit će se na temelju prava EU-a. Na temelju uzajamnog sporazuma s Ujedinjenom Kraljevinom na portalu e-pravosuđe do kraja 2024. ostat će dostupne informacije povezane s Ujedinjenom Kraljevinom.

Sporovi male vrijednosti

Škotska
Sadržaj omogućio
European Judicial Network
Europska pravosudna mreža (u građanskim i trgovačkim stvarima)

1 Postojanje posebnog postupka za sporove male vrijednosti

Grofovijski sudovi u Škotskoj do 28. studenoga 2016. primjenjivali su postupak za sporove male vrijednosti, koji je bio pojednostavnjeni postupak za odlučivanje o novčanim potraživanjima do praga od 3000 GBP.

Od 28. studenoga 2016. primjenjuje se novi oblik prijave potraživanja poznat kao jednostavni postupak (Simple Procedure).

Postupak koji je sljedeći po redu naziva se skraćeni postupak (Summary Cause), a obuhvaća potraživanja u iznosu do 5000 GBP i nešto je složeniji od jednostavnog postupka.

Jednostavni postupak

Svatko tko 28. studenoga 2016. ili nakon tog datuma prijavi potraživanje čija je novčana vrijednost 5000 GBP ili manje, a kojim se traži isplata, predaja, povrat pokretne imovine, ili se nekomu nalaže da izvrši određenu činidbu, trebao bi se koristiti jednostavnim postupkom.

Jednostavni postupak sudski je postupak osmišljen kao brz, jeftin i neformalan način rješavanja sporova čija novčana vrijednost nije veća od 5000 GBP.

Potraživanje grofovijskom sudu prijavljuje tužitelj. Stranka protiv koje se potraživanje prijavljuje naziva se tuženik. Konačnu odluku u okviru prijave potraživanja donosi grofovijski sudac ili grofovijski sudac u skraćenom postupku (summary sheriff). Za korištenje jednostavnim postupkom ne morate angažirati odvjetnika, ali možete to učiniti ako želite.

Dodatne informacije o jednostavnom postupku mogu se pronaći na internetskim stranicama Škotske sudske službe (Scottish Courts and Tribunals Service).

1.1 Područje primjene postupka, prag

Jednostavnim postupkom zamijenjen je prijašnji postupak za sporove male vrijednosti. Jednostavnim postupkom zamijenjen je i skraćeni postupak, ali samo kad je riječ o tužbama radi isplate, predaje ili povrata pokretne imovine ili tužbama kojima se nekomu nalaže da izvrši određenu činidbu.

Tužbe se u skraćenom postupku mogu podnijeti kao tužbe za povrat novca ili imovine (furthcoming), tužbe radi isplate iznosa koji se tek treba utvrditi (count, reckoning and payment), tužbe za povrat nepokretne imovine, predaju te privremeno uzdržavanje. Ako se prijavljuje neka druga vrsta potraživanja, potraživani iznos trebao bi biti manji od 5000 GBP.

1.2 Prijava postupka

Tužba podnesena u okviru jednostavnog ili skraćenog postupka mora biti u skladu s pravilima suda, koja se moraju slijediti. Ta se pravila mogu pronaći na internetskim stranicama Škotske sudske službe.

1.3 Obrasci

Postoje posebni obrasci za svaku fazu jednostavnog i skraćenog postupka, npr. obrazac prijave potraživanja/tužbe, obrazac odluke (decision form / extract decree). Obrasci se moraju upotrebljavati, a utvrđeni su u pravilima o jednostavnom postupku iz 2016. i pravilima o skraćenom postupku iz 2002. Ti su obrasci dostupni na internetskim stranicama Škotske sudske službe.

1.4 Pomoć

Za pomoć pri ispunjavanju obrasca prijave potraživanja (obrazac 3A) može se obratiti službeniku grofovijskog suda (sheriff clerk) te raznim savjetodavnim agencijama kao što je Ured za savjetovanje građana (Citizens Advice Bureau). Za dodatne informacije o jednostavnom postupku potrebno je obratiti se grofovijskom sudu mjesno nadležnom za tužitelja.

Informacije o grofovijskim sudovima u Škotskoj mogu se pronaći na internetskim stranicama Škotske sudske službe.

1.5 Pravila koja se odnose na izvođenje dokaza

Rasprave u okviru jednostavnog postupka održavaju se što neformalnije s obzirom na okolnosti potraživanja. Grofovijski sudac ili grofovijski sudac u skraćenom postupku objašnjava sve pravne pojmove ili izraze koji se upotrebljavaju. Sudu se mogu podnijeti isprave i drugi dokazi i to u skladu s pravilima o jednostavnom postupku, uključujući pravila o onom što se treba poslati tužitelju ili tuženiku i svim primjenjivim rokovima za podnošenje isprava ili drugih dokaza.

1.6 Pisani postupak

Ako se tužba ne osporava, primjenjuje se isključivo pisani postupak. Međutim, ako se osporava, može se zahtijevati održavanje rasprave ili pak grofovijski sudac ili grofovijski sudac u skraćenom postupku može donijeti odluku bez održavanja rasprave.

Grofovijski sudac ili grofovijski sudac u skraćenom postupku isto tako može donijeti odluku da se održi rasprava o upravljanju predmetom. Rasprava o upravljanju predmetom održava se u sudnici ili na bilo kojem drugom mjestu koje odredi grofovijski sudac ili grofovijski sudac u skraćenom postupku. Grofovijski sudac ili grofovijski sudac u skraćenom postupku odlučit će i o načinu na koji će se održati rasprava, na primjer putem videokonferencije, konferencijskog poziva ili na bilo koji drugi način koji odredi sudac.

1.7 Sadržaj presude

Grofovijski sudac ili grofovijski sudac u skraćenom postupku može donijeti odluku odmah nakon održavanja rasprave ili može temeljitije razmotriti predmet prije nego što donese odluku. Ako grofovijski sudac ili grofovijski sudac u skraćenom postupku odluči temeljitije razmotriti predmet, odluku mora donijeti u roku od četiri tjedana od datuma održavanja rasprave.

Grofovijski sudac ili grofovijski sudac u skraćenom postupku mora obrazložiti odluku koju je donio u prisutnosti stranaka. Ako sudac donosi odluku nakon što temeljitije razmotriti predmet, mora se sastaviti bilješka u kojoj se navode razlozi donošenja te odluke.

1.8 Povrat troškova

Troškovi se u pravilu ne nadoknađuju kad je riječ o potraživanjima u jednostavnom postupku u vrijednosti manjoj od 300 GBP ili jednakoj tom iznosu.

Ako je vrijednost potraživanja veća od 300 GBP, ali manja od 1500 GBP ili jednaka tom iznosu, iznos troškova koje sud u pravilu može nadoknaditi stranci koja dobije spor ne smije biti veći od 150 GBP.

Ako je vrijednost potraživanja veća od 1500 GBP, ali manja od 3000 GBP ili jednaka tom iznosu, iznos troškova koje sud u pravilu može nadoknaditi stranci koja dobije spor ne smije biti veći od 10 % vrijednosti potraživanja.

Na potraživanja u vrijednosti od 3001 GBP do 5000 GBP na sličan se način primjenjuje opće pravilo kojim stranka koja izgubi spor plaća troškove stranke koja je dobila spor. Ako stranku zastupa odvjetnik, ti bi troškovi mogli biti veći. Dodatne informacije o troškovima mogu se pronaći na internetskim stranicama Škotske sudske službe.

Na tužbe u skraćenom postupku ne primjenjuju se ista ograničenja, a račun troškova u pravilu procjenjuje službenik grofovijskog suda, koji zatim odobrava grofovijski sudac ili grofovijski sudac u skraćenom postupku.

1.9 Mogućnost žalbe

Protiv odluke donesene u jednostavnom postupku može se podnijeti žalba. Žalba Grofovijskom žalbenom sudu mora se putem obavijesti o žalbi u obrascu 16A podnijeti sudu koji je odlučivao o potraživanju u jednostavnom postupku i to u roku od četiri tjedna od trenutka kad službenik grofovijskog suda pošalje obrazac odluke stranci koja je dobila spor. Na skraćeni postupak primjenjuju se posebne odredbe o podnošenju žalbi, a dodatne informacije mogu se pronaći na internetskim stranicama Škotske sudske službe.

Međutim, kad je riječ o neosporenim potraživanjima u jednostavnom postupku, sudu se može podnijeti zahtjev za opoziv odluke grofovijskog suca ili grofovijskog suca u skraćenom postupku. To se može učiniti u određenim okolnostima, a zahtjev se mora podnijeti putem obrasca 13B. Dodatne informacije o postupku opoziva odluke mogu se pronaći na internetskim stranicama Škotske sudske službe.

Ostale poveznice

Na internetskim stranicama Škotske sudske službe nalaze se pravila o redovnom, skraćenom i jednostavnom postupku.

Grofovijski sudac u skraćenom postupku

Radno mjesto grofovijskog suca u skraćenom postupku utvrđeno je Zakonom o reformi sudova (Škotska) iz 2014.  Više informacija može se pronaći na internetskim stranicama Sudstva Škotske (Judiciary of Scotland).

Posljednji put ažurirano: 24/11/2021

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća kontaktna točka EJN-a. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska pravosudna mreža i Europska komisija ne preuzimaju nikakvu odgovornost u pogledu informacija ili podataka sadržanih ili navedenih u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.