Sporovi male vrijednosti

Slovačka
Sadržaj omogućio
European Judicial Network
Europska pravosudna mreža (u građanskim i trgovačkim stvarima)

1 Postojanje posebnog postupka za sporove male vrijednosti

Ne postoji poseban postupak za sporove male vrijednosti, koji su uređeni općim odredbama o parničnim postupcima. Za potraživanja u iznosu do 2000 EUR ne održavaju se rasprave te je za njih predviđena samo jednostavna procjena.

1.1 Područje primjene postupka, prag

Postupak je uređen općim odredbama o parničnim postupcima.

1.2 Prijava postupka

Postupak se pokreće podnošenjem zahtjeva u okviru uobičajenog postupka za bilo koju vrstu zahtjeva za pokretanje postupka.

1.3 Obrasci

Nisu predviđeni posebni obrasci.

1.4 Pomoć

Stranke imaju pravo na pomoć u skladu s općom obvezom sudova da stranke u svakom trenutku obavješćuju o njihovim postupovnim pravima i obvezama te o mogućnosti odabira odvjetnika ili kontaktiranja Centra za pravnu pomoć (Centrum právnej pomoci).

https://www.centrumpravnejpomoci.sk

1.5 Pravila koja se odnose na izvođenje dokaza

Postupak je uređen općim odredbama o parničnim postupcima.

1.6 Pisani postupak

Taj je postupak obično isti kao u drugim parničnim postupcima.

1.7 Sadržaj presude

Taj je postupak obično isti kao u drugim parničnim postupcima.

1.8 Povrat troškova

Taj je postupak obično isti kao u drugim parničnim postupcima.

Sud će odrediti nadoknadu troškova postupka ovisno o uspjehu stranaka u postupku. Ako je stranka bila samo djelomično uspješna, sud će proporcionalno dodijeliti sudske troškove ili će odlučiti da nijedna stranka nema pravo na naknadu sudskih troškova. Ako je jedna stranka postupovno odgovorna za prekid postupka, sud će joj naložiti da nadoknadi troškove druge stranke. Ako je jedna stranka odgovorna za troškove postupka koji inače ne bi nastali, sud će joj naložiti da te troškove nadoknadi drugoj stranki. U iznimnim okolnostima te zbog posebnih razloga sud neće odrediti nadoknadu troškova strankama.

1.9 Mogućnost žalbe

Stranka ima mogućnost podnošenja žalbe protiv presude na način uobičajen za parnični postupak. Žalba se može podnijeti sudu čija se odluka osporava u roku od 15 dana nakon primitka odluke.

Posljednji put ažurirano: 06/05/2024

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća kontaktna točka EJN-a. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska pravosudna mreža i Europska komisija ne preuzimaju nikakvu odgovornost u pogledu informacija ili podataka sadržanih ili navedenih u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.