Izvorna jezična inačica ove stranice španjolski nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Swipe to change

Sporovi male vrijednosti

Španjolska
Sadržaj omogućio
European Judicial Network
Europska pravosudna mreža (u građanskim i trgovačkim stvarima)

1 Postojanje posebnog postupka za sporove male vrijednosti

Da, za zahtjeve vrijednosti do 6 000 EUR propisan je usmeni postupak, ne dovodeći u pitanje moguću primjenu europskog postupka za sporove male vrijednosti u skladu s Uredbom (EZ) br. 861/2007 Europskog parlamenta i Vijeća za iznose koji su obuhvaćeni njezinim područjem primjene.

1.1 Područje primjene postupka, prag

Za zahtjeve vrijednosti do 6000 EUR propisan je usmeni postupak.

1.2 Prijava postupka

Podnošenjem zahtjeva u pisanom obliku.

1.3 Obrasci

Ne postoje standardni obvezni obrasci. Međutim, uredi viših sudaca (Decanatos) pružaju standardne obrasce za zahtjeve vrijednosti do 2 000 EUR koje tužitelji mogu upotrebljavati za podnošenje zahtjeva, a tuženici za odgovor.

Mogu se preuzeti na stranicama Glavnog sudbenog vijeća (Consejo General del Poder Judicial).

Ako je vrijednost zahtjeva veća od 2 000 EUR, obvezno je sudjelovanje odvjetnika (abogado) i predstavnika suda (procurador). Zahtjev se ne može izvršiti ili osporiti bez pravnog zastupanja.

Ako tuženik ne osporava zahtjev, to ne znači da će se priznati njegova vrijednost već samo činjenica da tuženik nije ispunio obvezu te će se postupak nastaviti.

1.4 Pomoć

U usmenom postupku tužitelji mogu zastupati sami sebe pred sudom, ali ako je vrijednost zahtjeva veća od 2 000 EUR, obvezno je sudjelovanje odvjetnika i predstavnika suda.

Ako se tužitelj ne pojavi na raspravi, zastupan po odvjetniku ili predstavniku suda ili osobo, ako pravno zastupanje nije obvezno, smatra se da je zahtjev povučen, osim ako tuženik ima legitimni interes u sporu i zatraži da se postupak nastavi do donošenja konačne presude o meritumu.

Ako se tuženik ne pojavi osobno, postupak se nastavlja.

1.5 Pravila koja se odnose na izvođenje dokaza

Primjenjuju se opća pravila o dokazima: dopuštaju se sve vrste dokaza te je moguće zatražiti i dostaviti dokaze prije rasprave.

1.6 Pisani postupak

Tužbeni zahtjev i obrana podnose se u pisanom obliku. Postupovna pitanja rješavaju se na raspravi. Slično tome, dokazi se izvode usmeno i prvenstveno na raspravi.

1.7 Sadržaj presude

Presuda se objavljuje u pisanom obliku uz obrazloženje kao i u svim drugim postupcima.

1.8 Povrat troškova

Ako je obvezno sudjelovanje odvjetnika i predstavnika suda te postoji nalog za plaćanje troškova, stranki u čiju su korist dosuđeni troškovi mogu se, nakon procjene, nadoknaditi troškovi, pod uvjetom da nisu viši od jedne trećine iznosa troškova postupka za svaku stranku u sporu koja je ishodila nalog.

Ako stranka u čiju su korist dosuđeni troškovi živi izvan mjesta suđenja, mogu joj se nadoknaditi troškovi predstavnika suda, čak i ako njegovo sudjelovanje nije obvezno.

1.9 Mogućnost žalbe

Žalba protiv presude je moguća ako je vrijednost zahtjeva viša od 3 000 EUR. Žalba se podnosi istom sudu, u pisanom obliku i roku od najkasnije 20 dana.

O žalbama odlučuje Pokrajinski sud (Audiencia Provincial), u kojem zasjeda sudac pojedinac, a na njegove odluke nisu dopuštene žalbe. Međutim, u nekim je autonomnim zajednicama moguća žalba na te odluke u skladu s njihovim građanskim pravom.

Posljednji put ažurirano: 10/03/2023

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća kontaktna točka EJN-a. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska pravosudna mreža i Europska komisija ne preuzimaju nikakvu odgovornost u pogledu informacija ili podataka sadržanih ili navedenih u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.