Sporovi male vrijednosti

Švedska
Sadržaj omogućio
European Judicial Network
Europska pravosudna mreža (u građanskim i trgovačkim stvarima)

1 Postojanje posebnog postupka za sporove male vrijednosti

Da, postoji poseban postupak za sporove male vrijednosti.

1.1 Područje primjene postupka, prag

Posebne postupke za sporove male vrijednosti provodi redovni prvostupanjski sud (okružni sud, tingsrätt) ako je potraživanje tužitelja ispod određenog praga. Prag trenutačno (od 2019.) iznosi 23 250 SEK. Vrijednost praga nije iznos propisan zakonom već je povezana s osnovnim cjenovnim iznosom, što znači da se vrijednost praga izračunava s obzirom na cjenovne trendove.

1.2 Prijava postupka

Taj postupak nije ograničen samo na određene vrste predmeta, kao što su potrošački sporovi. Primjenjivi su kriteriji da predmet mora biti građanski predmet i da vrijednost spora mora biti ispod vrijednosti praga. Postupak se ne može koristiti u obiteljskim sporovima.

1.3 Obrasci

Obrazac zahtjeva za pokretanje europskog postupka za sporove male vrijednosti dostupan je na internetskim stranicama švedske Nacionalne sudske uprave (Domstolsverket).

1.4 Pomoć

Pomoć za pokretanje postupka dostupna je na okružnom sudu. Državna tijela imaju opću obvezu pružanja usluge koja je propisana zakonom. Ta obveza znači da osobe mogu nazvati ili posjetiti okružni sud, na primjer, i dobiti opći savjet o postupku i o pravilima koja se primjenjuju na postupak. Predsjedavajući sudac obavezan je osigurati da se sporna pitanja objasne te da stranke navedu na što se planiraju pozivati u tom predmetu, za vrijeme priprema za predmet i ovisno o prirodi predmeta. U praksi sudac izvršava svoje dužnosti putem dodatnih pitanja i primjedbi.

1.5 Pravila koja se odnose na izvođenje dokaza

Ne postoje posebna pravila za predmete u sporovima male vrijednosti. Drugim riječima, potrebno je dostaviti usmene i pisane dokaze. Pisane izjave svjedoka dopuštene su samo u posebnim situacijama. Više informacija o pravilima za izvođenje dokaza u građanskim predmetima u skladu sa švedskim pravom možete pronaći ovdje.

1.6 Pisani postupak

Sud može donijeti presudu samo na osnovi pisanog postupka. Ta se mogućnost koristi ako usmeni postupak nije potreban u vezi s istragom u predmetu ili ga nije zatražila nijedna stranka.

1.7 Sadržaj presude

Ne postoje posebna pravila o sadržaju presude u sporovima male vrijednosti. Sljedeća se pravila primjenjuju na sve građanske predmete, uključujući presude u sporovima male vrijednosti. Presuda se donosi u pisanom obliku i u njoj su navedeni sljedeći podaci u zasebnim odjeljcima: naziv suda i datum i mjesto donošenja presude, stranke i njihovi zastupnici ili odvjetnici, izreka presude, potraživanja i navodi stranaka i okolnosti na kojima se temelje i osnova za presudu, uključujući podatke o onome što je dokazano u predmetu.

1.8 Povrat troškova

Posebna pravila o troškovima najvažnija su posebna značajka sporova male vrijednosti. Stranka koja je bila uspješna u postupku ima pravo na jednokratnu nadoknadu sat vremena pravne pomoći na svakom sudu te na nadoknadu sudskih pristojbi, putnih troškova i dnevnica povezanih s dolaskom na rasprave, troškova izvođenja dokaza svjedoka i troškova prijevoda dokumenata. Naknada se dodjeljuje ako se potražuje razuman iznos troškova kako bi uspješna stranka mogla ostvariti svoje pravo. Prema tome, ne dobiva se naknada troškova zastupnika koji su iznad iznosa koji odgovara iznosu savjetovanja u trajanju od sat vremena.

1.9 Mogućnost žalbe

Protiv presude koju je donio nižestupanjski sud moguća je žalba višestupanjskom sudu.

Žalbeni sud (hovrätt) može preispitati odluku okružnog suda na temelju odobrenja za podnošenje žalbe. Odobrenje za podnošenje žalbe može se dati samo ako je preispitivanje žalbe na višem sudu važno za primjenu zakona, ako postoje osnove za promjenu odluke koju je donio okružni sud ili ako postoji drugi posebni razlozi za žalbu. Stranka koja se želi žaliti protiv presude okružnog suda mora to učiniti pisanim putem i okružni sud mora zaprimiti žalbu u roku od tri tjedna od datuma donošenja presude.

Posljednji put ažurirano: 22/03/2022

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća kontaktna točka EJN-a. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska pravosudna mreža i Europska komisija ne preuzimaju nikakvu odgovornost u pogledu informacija ili podataka sadržanih ili navedenih u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.