Figyelem: az oldal eredeti nyelvű változata portugál nemrég módosult. Az Ön által kiválasztott nyelvi változatot most készítik fordítóink.
Az oldal jelenleg a következő nyelveken olvasható: angol.
Swipe to change

Kis értékű követelések

Portugália
Tartalomszolgáltató:
European Judicial Network
Európai Igazságügyi Hálózat (polgári és kereskedelmi ügyek)

1 A kis értékű követelésekre vonatkozó speciális eljárás létezése

A nemzeti jogban két különleges eljárás van a kis értékű követelésekre (a 269/98. sz. törvényerejű rendelet alapján):

 • a szerződésből eredő pénzügyi kötelezettségek teljesítése iránti speciális eljárás, amely egy gyors és egyszerűsített nyilatkozattételi eljárást jelent;
 • a fizetési meghagyás, amely arra szolgál, hogy a végrehajtható okirat jogerejével ruházza fel a kis összegű tartozás nem teljesítésével kapcsolatos követelést.

1.1 Az eljárás alkalmazási köre, küszöbérték

Mindkét fent említett különleges eljárás alkalmazható, amennyiben teljesülnek az alábbi feltételek:

 • pénzügyi kötelezettségről van szó (a tartozást készpénzben kell kiegyenlíteni)
 • e kötelezettség szerződésen alapul
 • az érintett összeg nem haladja meg a 15 000 eurót.

1.2 Az eljárás alkalmazása

A kérelmező választhat az 1. kérdésre adott válaszban körülírt eljárások közül.

1.3 Nyomtatványok

A szerződésből eredő pénzügyi kötelezettségek teljesítése iránti speciális eljárás esetében a kereseti kérelmet és az ellenkérelmet nem szükséges eljárási iratban előadni, más szóval a beadványokat nem kell számozott pontokra tagolni. Ha a kereseti kérelmet és az ellenkérelmet jogi képviselő nyújtja be, azokat elektronikus úton kell megküldeni a bíróság informatikai támogató rendszere által e célra biztosított speciális formanyomtatványon, kivéve, ha a képviselő jogos indokra hivatkozva mellőzi a rendszer használatát. Ha a kérelmet és az ellenkérelmet a felek maguk nyújtják be, a speciális formanyomtatványt nem szükséges használni, és e beadványok a bíróságnak ajánlott postai küldeményként vagy fax útján is megküldhetők.

A fizetési meghagyás iránti kérelmet speciális formanyomtatványon kell benyújtani, amely elérhető az alábbi linken: https://www.citius.mj.pt/Portal/consultas/Injuncoes/Injuncoes.aspx. E formanyomtatvány használata kötelező, függetlenül attól, hogy azt a fél közvetlenül vagy képviselő útján nyújtja be.

A fizetési meghagyásra vonatkozó formanyomtatványt, ha azt a jogi képviselő nyújtja be, a bíróság informatikai támogató rendszerén keresztül elektronikusan kell megküldeni (kivéve, ha a képviselő jogos indokra hivatkozva mellőzi a rendszer használatát). A fizetési meghagyásra vonatkozó formanyomtatvány papír alapon is benyújtható, ha azt közvetlenül a fél nyújtja be.

1.4 Segítségnyújtás

A jogi segítségnyújtási rendszer mindkét eljárásban alkalmazandó (pl. jogi képviselő kijelölése, a jogi képviselő díjazásának megfizetése, az eljárási illetékek és más hasonló díjak megfizetése).

1.5 A bizonyításfelvételre vonatkozó szabályok

A szerződésből eredő pénzügyi kötelezettségek teljesítése iránti speciális eljárás esetében a bizonyítékok bemutatása a következőképpen történik:

 • A bizonyítékot a tárgyaláson terjesztik elő.
 • Ha a követelés összege nem haladja meg az 5 000 eurót, az egyes felek legfeljebb három tanút meghallgatását kérhetik. Minden más esetben legfeljebb öt tanú meghallgatása kérhető. Egy fél bizonyítandó tényenként egyik esetben sem kérhet három tanú meghallgatásánál többet.
 • A legfeljebb 5 000 euró perértékű ügyekben, ha a felek nem hatalmaztak meg jogi képviselőt, vagy a jogi képviselő nem jelent meg, a tanúk kikérdezését a bíró végzi.
 • A szakértői bizonyítékot mindig egyetlen szakértő szolgáltatja.
 • A bíró további bizonyítást írhat elő, ha az a megfelelő döntéshozatalhoz elengedhetetlen. Ilyen esetekben a bíró az általa megfelelőnek ítélt időpontban felfüggesztheti a tárgyalást, és annak folytatására időpontot tűz ki. A határozatot harminc napon belül meg kell hozni.

A fizetési meghagyás:

 • Nincs szükség bizonyításra, ha a fizetési meghagyással szemben az értesített alperes nem terjeszt elő ellentmondást, amely esetben az illetékes bírósági tisztviselő a következő záradékkal látja el a fizetési meghagyást – „E dokumentum jogerős”.
 • Ha a fizetési meghagyás ellen ellentmondást terjesztenek elő, azt a szerződésből eredő pénzügyi kötelezettségek teljesítése iránti speciális eljárás formájában fogják vizsgálni, és az erre vonatkozó bizonyításfelvételi eljárás lesz irányadó.
 • Ha az alperes értesítése lehetetlennek bizonyul, a fizetési meghagyást a felperes ilyen irányú kérelmére rendes eljárásban vizsgálják; ellenkező esetben a bírósági tisztviselő visszaküldi a fizetési meghagyást a felperesnek.

1.6 Írásbeli eljárás

A teljes eljárás írásban történik, ha az alperest értesítették és nem terjesztett elő ellentmondást a fizetési meghagyással szemben.

A tanú, ha a szerződésből eredő pénzügyi kötelezettségek teljesítése iránti speciális eljárás során bizonyítékot kell benyújtania, e kötelezettségének írásban is eleget tehet, ha a tényekről a feladatai ellátásának eredményeképpen szerzett tudomást.

Ilyen esetben a tanúvallomás írásban történik, azt a tanú keltezéssel és aláírásával látja el, valamint megjelöli az érintett eljárást, az ismert tényeket és azt, hogy milyen okból ismeri e tényeket.

1.7 Az ítélet tartalma

Amennyiben a szerződésből eredő pénzügyi kötelezettségek teljesítése iránti speciális eljárás során tárgyalást tartanak, a határozatot szóban hirdetik ki és arról diktálás útján átirat készül, melynek során az indokolást röviden ismertetik.

Ha a fizetési meghagyást helybenhagyják, ilyen értelemben vett határozatot nem hoznak, a bírósági tisztviselő mindössze záradékkal látja el a végrehajtható okiratot.

1.8 A költségek megtérítése

A pernyertes fél jogi költségeit a pervesztes fél viseli a pervesztesség mértékén alapuló csúszó skála szerint. Ily módon a pernyertes fél alábbi költségei térülhetnek meg részben vagy egészben: a már kifizetett bírósági illetékek; a fél részéről olyan bizonyíték előállításával összefüggésben felmerült költség, amely bizonyítékot nem e fél kérte, illetve amelyet nem használtak fel; a bírósági végrehajtónak fizetett díjazás és az említett bírósági végrehajtó részéről felmerült kiadások (pl. ha az idézést a bírósági végrehajtó kézbesítette az alperesnek); az ügyvéd megbízási díja és az említett ügyvéd részéről felmerült kiadások.

A megtérítendő összegeket magyarázó feljegyzésben kell megjelölni. E feljegyzést a költségtérítésre jogosult félnek a határozat jogerőre emelkedésétől számított öt napon belül kell megküldenie a bíróság, a pervesztes fél és, adott esetben, a bírósági végrehajtó részére.

A magyarázó feljegyzés a következő információkat tartalmazza:

 • a fél neve, az ügyszám, a jogi képviselő vagy a bírósági végrehajtó neve;
 • a fél által bírósági illetékként kifizetett összegek megjelölése;
 • azon összegek megjelölése, amelyeket a fél a bírósági végrehajtó részéről előzőleg felmerült kiadások után fizetett;
 • a jogi képviselőnek vagy a bírósági végrehajtónak fizetett összegek megjelölése;
 • a várt összeg feltüntetése.

Fő szabály szerint, jogszabály ellenkező rendelkezése hiányában, közvetlenül a pervesztes fél viseli a pernyertes fél költségeit.

1.9 Fellebbezési lehetőség

A szerződésből eredő pénzügyi kötelezettségek teljesítése iránti speciális eljárás során hozott határozat a fellebbviteli bíróságnak benyújtott fellebbezés útján megtámadható, feltéve, hogy a szóban forgó összeg meghaladja az 5 000 eurót, és a vitatott, 2 500 euró perértéket meghaladó határozat hátrányos a kérelmezőre nézve.

Ez a rendes fellebbezés. A nemzeti jogszabályok a rendkívüli jogorvoslatot is lehetővé teszik és szabályozzák.

A fizetési meghagyás esetében a bíróhoz kell benyújtani a fizetési meghagyás iránti kérelem bírósági tisztviselő által történő elutasításával, valamint a végrehajtási záradék kibocsátásának bírósági tisztviselő által történő megtagadásával szembeni kifogást.

Hasznos linkek:

Az 1998. szeptember 1-i 269/98. sz. törvényerejű rendelet az alábbi linken érhető el: http://www.pgdlisboa.pt/leis/lei_mostra_articulado.php?nid=574&tabela=leis

Az Igazságügyi Minisztérium Citius portálja az alábbi linken érhető el: https://www.citius.mj.pt/.

Figyelmeztetés

A polgári és kereskedelmi ügyekben illetékes Európai Igazságügyi Hálózat kapcsolattartó pontját, a bíróságokat, egyéb szerveket és hatóságokat nem kötik a jelen tájékoztatóban foglalt információk. A vonatkozó hatályos jogi szövegeket is végig kell olvasni, mivel lehetnek bennük olyan módosítások, amelyeket a jelen tájékoztató még nem tartalmaz.

Utolsó frissítés: 05/01/2024

Ennek a lapnak a különböző nyelvi változatait az Európai Igazságügyi Hálózat tagállami kapcsolattartói tartják fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Sem az Európai Igazságügyi Hálózat, sem a Bizottság nem vállal semmilyen felelősséget, illetve kötelezettséget az e dokumentumban közzétett vagy hivatkozott információk és adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.