Kis értékű követelések

Szlovénia
Tartalomszolgáltató:
European Judicial Network
Európai Igazságügyi Hálózat (polgári és kereskedelmi ügyek)

1 A kis értékű követelésekre vonatkozó speciális eljárás létezése

A szlovén jogszabályok a kis értékű követelésekre vonatkozóan külön eljárást írnak elő, amelyet a polgári perrendtartásról szóló törvény (Zakon o pravdnem postopku, ZPP) 30. fejezete szabályoz.

1.1 Az eljárás alkalmazási köre, küszöbérték

A polgári perrendtartás rendelkezései értelmében a kis értékű követelésekkel kapcsolatos jogvita az, amelyben a követelt összeg nem haladja meg a 2 000 EUR-t. Kereskedelmi jogviták esetében a kis értékű követelésekkel kapcsolatos jogvita az, amelyben a követelt összeg nem haladja meg a 4 000 EUR-t. A kis értékű követelések fogalma olyan jogvitákra is kiterjed, ahol a követelés nem vagyoni jellegű, és a felperes kijelenti a keresetben, hogy a követelés teljesítése helyett hajlandó elfogadni a 2 000 EUR-t (kereskedelmi jogvitákban 4 000 EUR-t) nem meghaladó pénzösszeget, valamint ahol a követelés tárgya valamely ingóság átadása, amennyiben a felperes által a keresetben megjelölt összeg nem haladja meg a 2 000 EUR-t (kereskedelmi jogvitákban a 4 000 EUR-t). A kis értékű követelésekre vonatkozó jogviták nem terjednek ki a következőkre: a tulajdonra vonatkozó jogviták, a szerzői jogi jogviták, a találmányok és védjegyek használatára vagy védelmére, vagy a kereskedelmi név használati jogára vonatkozó jogviták, versenyjogi jogviták vagy a birtokháborítási jogviták.

1.2 Az eljárás alkalmazása

Az eljárás alkalmazását az 1.1. pont ismerteti. A kis értékű követelések eljárását a helyi bíróságon (okrajno sodišče) folytatják le, kivéve a kereskedelmi jogvitákat, amelyekben a kerületi bíróság (okrožna sodišče) határoz.

1.3 Nyomtatványok

Formanyomtatványok csak azon kis értékű követelésekre vonatkozó eljárásoknál léteznek, amelyeket valamely fél hiteles dokumentum alapján kezdeményezett. A kitöltött űrlapot elektronikus úton a következő címre lehet benyújtani: https://evlozisce.sodisce.si/esodstvo/index.html. Ez a hiteles dokumentumon alapuló végrehajtási eljárást takarja, amely kellően megindokolt panasz benyújtását követően ugyanúgy folytatódik, mint a fizetési meghagyással szembeni ellentmondás esetén alkalmazandó eljárás. Ezt leszámítva nincs olyan egyéb, előre elkészített formanyomtatvány a kis értékű követelésekre vonatkozóan, amely segíthetné a feleket a jogvita elindításában.

Az elektronikus úton benyújtott kérelmekre vonatkozó részletesebb információk az „Automatikus feldolgozás” című részben találhatók.

1.4 Segítségnyújtás

A felek költségmentességet igényelhetnek, amely akkor jár nekik, ha megfelelnek az ingyenes jogi segítségnyújtásról szóló törvényben (Zakon o brezplačni pravni pomoči, ZBPP) megállapított feltételeknek.

1.5 A bizonyításfelvételre vonatkozó szabályok

A kis értékű követelésekre vonatkozó eljárások során a felperesnek a keresetben valamennyi tényt fel kell sorolnia, és valamennyi bizonyítékot elő kell terjesztenie, míg az alperes ezt az ellenkérelemben köteles megtenni. Ekkor mindkét fél egy-egy előkészítő iratot nyújthat be. A későbbi írásbeli beadványokban benyújtott tényeket és bizonyítékokat figyelmen kívül hagyják. Az ellenkérelem és az előkészítő iratok benyújtásának határideje nyolc nap.

1.6 Írásbeli eljárás

A kis értékű követelésekre vonatkozó eljárásokat írásban benyújtott kereset alapján folytatják le. A bíróság korlátozhatja a bizonyításfelvétel időtartamát és terjedelmét, és saját belátása szerint folytathatja le az eljárást annak érdekében, hogy megteremtse az egyensúlyt a felek jogainak megfelelő védelme, valamint az eljárás meggyorsításának és a költségek mérséklésének célkitűzése között.

1.7 Az ítélet tartalma

A kis értékű követelésekre vonatkozó eljárásban a határozatot közvetlenül a főtárgyalás után hirdetik ki. Az írásbeli ítélet bevezető részből, rendelkező részből, indokolásból és a jogi instrukciókból áll. A bíróság teljes terjedelmű vagy rövidített indoklást is alkalmazhat az írásbeli ítéletében.

1.8 A költségek megtérítése

Az eljárás költségeit az adott fél pernyertessége függvényében állapítják meg – azaz a pervesztes fél köteles megtéríteni a másik fél költségeit.

1.9 Fellebbezési lehetőség

Az elsőfokú ítélet vagy a kis értékű követelésekkel kapcsolatos jogvita lezárásaként hozott végzés ellen nyolc napon belül lehet fellebbezni. Az ítélet és a végzés csak a polgári perrendtartásról szóló törvény 339. cikkének második bekezdésében említett polgári eljárásjogi rendelkezések súlyos megsértése, valamint az anyagi jog megsértése alapján támadható meg. A kis értékű kereskedelmi követelésekre vonatkozó eljárásokban csak a fellebbezési szándékát bejelentett fél fellebbezhet az ítélet ellen. A kis értékű követelésekre vonatkozó jogviták esetében nincs felülvizsgálati eljárás, és az eljárás megismétlését is csak korlátozott okok alapján lehet elrendelni.

Kapcsolódó hivatkozások

http://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/zakonodaja/preciscenaBesedilaZakonov

http://www.sodisce.si/

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs

http://www.pisrs.si/Pis.web/

Utolsó frissítés: 08/01/2020

Ennek a lapnak a különböző nyelvi változatait az Európai Igazságügyi Hálózat tagállami kapcsolattartói tartják fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Sem az Európai Igazságügyi Hálózat, sem a Bizottság nem vállal semmilyen felelősséget, illetve kötelezettséget az e dokumentumban közzétett vagy hivatkozott információk és adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.