Ieškiniai dėl nedidelių sumų

Austrija
Turinį pateikė
European Judicial Network
Europos teisminis tinklas (civilinėse ir komercinėse bylose)

1 Ar numatyta konkreti reikalavimų dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūra?

1.1 Procedūros taikymo sritis, didžiausia reikalavimo suma

Austrijos teisėje ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūros nėra. Tačiau Austrijos civilinio proceso kodekse (vok. ZPO) numatytas supaprastintas procesas arba specialiosios procesinės normos tam tikroms byloms, nagrinėjamoms apylinkių teismuose.

Kai kurios iš šių specialiųjų procesinių normų taikomos tik nedideliems ieškiniams iki 1 000 EUR (žr. 1.5 punktą) arba 2 700 EUR (žr. 1.9 punktą).

1.2 Procedūros taikymas

Nedideliems ieškiniams taikomos specialiosios normos pagal Austrijos procesinę teisę yra privalomos, proceso šalys negali susitarti jų netaikyti.

Taigi, nei teismas, nei proceso šalys negali inicijuoti ieškinio nagrinėjimo vadinamojo įprasto proceso tvarka.

1.3 Formos

Kadangi Austrijoje nėra ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūros, nėra ir konkrečių tokiems ieškiniams skirtų formų.

1.4 Pagalba

Teisinis atstovavimas Austrijoje neprivalomas, kai ginčo suma yra iki 5 000 EUR. Teisėjai turi padėti teisinio atstovo neturinčioms proceso šalims, t. y. jie turi informuoti proceso šalis apie jų procesines teises ir pareigas, taip pat apie teisinius jų veiksmų ir neveikimo padarinius. Teisinio atstovo neturinčios proceso šalys taip pat gali žodžiu užregistruoti savo ieškinį jurisdikciją turinčiame apylinkės teisme arba savo gyvenamosios vietos apylinkės teisme. Jeigu teisinio atstovo neturinčios proceso šalies rašytinis pareiškimas yra netinkamas, teisėjas turi tai proceso šaliai pateikti atitinkamą paaiškinimą ir rekomendacijų. Tai neturi daryti poveikio teisėjo nešališkumui.

1.5 Įrodymų rinkimo taisyklės

Kai pareiškiami 1 000 EUR vertės neviršijantys ieškiniai, teismas gali nepaisyti proceso šalies pateiktų įrodymų, jeigu išsiaiškinti visas atitinkamas aplinkybes būtų neproporcingai sunku. Tačiau ir šiuo atveju teisėjas turi sąžiningai priimti nešališką sprendimą, orientuotą į viso proceso rezultatą. Šis sprendimas gali būti persvarstomas tolesniais apeliacinio skundo pateikimo etapais.

1.6 Rašytinė procedūra

Austrijos teisėje neleidžiama viso proceso atlikti vien raštu. Pavyzdžiui, civilinio proceso teisėje pagal tiesioginių įrodymų principą (vok. sachlicher Unmittelbarkeitsgrundsatz: tiesioginiams faktinių aplinkybių įrodymams turi būti teikiama pirmenybė vien netiesioginių įrodymų šaltinių atžvilgiu) rašytinių liudytojų parodymų pateikti kaip dokumentinių įrodymų neleidžiama.

1.7 Sprendimo turinys

Pagal Austrijos Civilinio proceso kodeksą, jeigu sprendimas paskelbiamas žodžiu, rašytinei sprendimo kopijai taikomi ne tokie griežti reikalavimai ir tai nepriklauso nuo ginčo sumos. Jeigu sprendimas buvo paskelbtas žodžiu, dalyvaujant abiem proceso šalims, ir nė viena proceso šalis laiku jo neapskundė apeliacine tvarka, teismas gali išduoti „sutrumpintą sprendimo kopiją“, kurioje nurodomi tik pagrindiniai sprendimo motyvai.

1.8 Išlaidų atlyginimas

Pagal Austrijos teisę išlaidos civilinėse bylose paprastai kompensuojamos proporcingai proceso sėkmingumui. Ir teismo išlaidos, ir teisiniai mokesčiai tiesiogiai susiję su ginčijama suma. Todėl paprastai už mažesnę ginčijamą sumą bus mokamos mažesnės teismo išlaidos ir teisiniai mokesčiai. Kadangi išlaidos tarifų forma nustatytos įstatymuose ir kituose teisės aktuose, galima užtikrinti, kad išlaidos nedideliems ieškiniams būtų mažos. Tačiau specialių išlaidų reglamentavimo taisyklių šio pobūdžio ieškiniams nėra.

1.9 Galimybė apskųsti sprendimą

Austrijos teisėje numatytos tik ribotos teisės apeliacine tvarka apskųsti per ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procesą priimtus sprendimus. Paduoti apeliacinį skundą procese dėl pirmąja instancija išnagrinėtų 2 700 EUR ar mažesnės vertės ieškinių leidžiama tik tuo atveju, jeigu buvo netinkamai įvertinti teisiniai bylos aspektai, arba dėl negaliojimo (dėl itin didelių procesinių klaidų). Kitų didelių procesinių klaidų užginčyti negalima. Negalima užginčyti ir iš esmės netikslių pirmosios instancijos teismo nustatytų (remiantis, pavyzdžiui, netinkamu įrodymų vertinimu) faktinių aplinkybių. Kitais aspektais taikomos vadinamojo įprasto proceso taisyklės.

Paskutinis naujinimas: 05/06/2023

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos Europos teisminio tinklo kontaktinės įstaigos. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Nei Europos teisminis tinklas, nei Europos Komisija neprisiima atsakomybės ar įsipareigojimų dėl šiame dokumente pateiktos arba nurodytos informacijos arba duomenų. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.