Ieškiniai dėl nedidelių sumų

Belgija
Turinį pateikė
European Judicial Network
Europos teisminis tinklas (civilinėse ir komercinėse bylose)

1 Ar numatyta konkreti reikalavimų dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūra?

Pagal Belgijos teisės aktus jokia speciali procedūra ieškiniams dėl nedidelių sumų nenumatyta, nors bylų nagrinėjimas supaprastinta tvarka siekiant įpareigoti sumokėti skolą yra numatytas (procédure sommaire d’injonction de payer/summiere rechtspleging om betaling te bevelen): žr. atskirą dokumentą.

Ieškiniams dėl nedidelių sumų speciali procedūra nenumatyta. Taikoma įprasta teisinė procedūra, bet ji labai paprasta.

Įprasta procedūra yra tokia:

  • antstolio pranešimu (exploit d’huissier/deurwaardersexploot) įteikiamas šaukimas (citation/dagvaardiging);
  • raštu pasikeičiama argumentais (conclusions/conclusies);
  • surengiamas teismo posėdis (plaidoirie/pleidooi) ir procesas užbaigiamas;
  • teismo sprendimas.

Iš esmės jokių supaprastinimų nenumatyta, tačiau kai kurie ieškiniai pareiškiami ne įteikiant pirmiau nurodytą šaukimą, o pareiškimu, kuriuo pradedamas įprastas rungimosi principu grindžiamas procesas ir kuris pateikiamas tiesiogiai teismui (requête contradictoire/verzoekschrift op tegenspraak) (Teismų kodekso (Code judiciaire/Gerechtelijk Wetboek) 1034bis–1034sexies straipsniai). Pavyzdžiui, toks prašymas gali būti pateikiamas kilus nuomotojo ir nuomininko ginčui. Teismų kodekso 1344bis straipsnyje nurodyta, kad, visada taikant žemės ūkio paskirties žemės nuomai nustatytas taisykles, bet kuris ieškinys, susijęs su turto nuoma, gali būti pareiškiamas taikos teismo (justice de paix/vredegerecht) kanceliarijai (greffe/griffie).

1.1 Procedūros taikymo sritis, didžiausia reikalavimo suma

1.2 Procedūros taikymas

1.3 Formos

1.4 Pagalba

1.5 Įrodymų rinkimo taisyklės

1.6 Rašytinė procedūra

1.7 Sprendimo turinys

1.8 Išlaidų atlyginimas

1.9 Galimybė apskųsti sprendimą

Nuorodos

Teisės aktai, susiję su supaprastinta tvarka nagrinėjamomis bylomis dėl įpareigojimo sumokėti: Interneto svetainė:Federalinė viešoji teisingumo tarnyba:

  • Rubrikoje „Rechtsbronnen”/„Sources de droit“ spustelkite „Geconsolideerde wetgeving”/„Législation consolidée“.
  • Rubrikoje „Juridische aard“/„Nature juridique“ pasirinkite „Gerechtelijk Wetboek“/„Code judiciaire“.
  • Rubrikoje „Woord(en)“/„Mot(s)“ įveskite „664“.
  • Spustelkite „Opzoeking“/„Recherche“ ir tada „Lijst“/„Liste“.
  • Spustelkite „Detail“/„Détail“
Paskutinis naujinimas: 03/09/2021

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos Europos teisminio tinklo kontaktinės įstaigos. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Nei Europos teisminis tinklas, nei Europos Komisija neprisiima atsakomybės ar įsipareigojimų dėl šiame dokumente pateiktos arba nurodytos informacijos arba duomenų. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.