Ieškiniai dėl nedidelių sumų

Čekija
Turinį pateikė
European Judicial Network
Europos teisminis tinklas (civilinėse ir komercinėse bylose)

1 Ar numatyta konkreti reikalavimų dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūra?

1.1 Procedūros taikymo sritis, didžiausia reikalavimo suma

Čekijoje nėra konkrečios ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūros. Į ieškinių dėl nedidelių sumų kategoriją (t. y. atsižvelgiant į finansinės kompensacijos dydį) atsižvelgiama tik apeliaciniame procese.

1.2 Procedūros taikymas

Civilinio proceso kodekso 202 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad skundai dėl teismo sprendimų, susijusių su 10 000 CZK (Čekijos kronų) neviršijančia pinigine kompensacija, neskaitant bet kokių palūkanų ir mokesčių, susijusių su reikalavimu, yra nepriimtini; ši nuostata netaikoma už akių priimtiems teismo sprendimams.

Todėl skundus dėl už akių priimtų sprendimų galima pateikti net jeigu sprendimas buvo priimtas dėl mažesnės nei 10 000 CZK sumos.

Civilinio proceso kodekso 238 straipsnio 1 dalies c punkte nustatyta, kad skundai dėl teisės klausimo yra nepriimtini dėl tų teismo sprendimų ir nutarčių, kurių ginčijamoje rezoliucinėje dalyje būna priimtas sprendimas dėl 50 000 CZK neviršijančios piniginės kompensacijos (neskaitant bet kokių palūkanų ir mokesčių, susijusių su reikalavimu), išskyrus atvejus, kai skundai yra susiję su sutartimi nustatytais vartotojų santykiais arba darbu.

1.3 Formos

Nėra jokių formų, susijusių su ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūra.

1.4 Pagalba

Pagal Civilinio proceso kodeksą reikalaujama, kad teismai informuotų šalis apie jų procesines teises ir pareigas. Šiuo atžvilgiu įstatyme nustatyta, kokią informaciją teismas turi suteikti šalims konkrečioje procesinėje situacijoje.

1.5 Įrodymų rinkimo taisyklės

Tos pačios taisyklės taikomos įrodymų pateikimui, vertinimui ir gavimui civilinėje byloje, nepaisant bylos sumos.

1.6 Rašytinė procedūra

Įstatyme dėl ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūros nenustatyta jokių išimčių, susijusių su bylų nagrinėjimo tvarka.

1.7 Sprendimo turinys

Sprendimas, priimtas taikant ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūrą, turinio požiūriu nesiskiria nuo bet kurio kito sprendimo.

1.8 Išlaidų atlyginimas

Išlaidų atlyginimo tvarka nustatoma pagal bendrąsias civilinio proceso taisykles.

1.9 Galimybė apskųsti sprendimą

Kaip nurodyta pirmiau, skundai dėl teismo sprendimų, susijusių su 10 000 CZK (Čekijos kronų) neviršijančia pinigine kompensacija, neskaitant bet kokių palūkanų ir mokesčių, susijusių su reikalavimu, yra nepriimtini; ši nuostata netaikoma už akių priimtiems teismo sprendimams.

Paskutinis naujinimas: 31/03/2021

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos Europos teisminio tinklo kontaktinės įstaigos. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Nei Europos teisminis tinklas, nei Europos Komisija neprisiima atsakomybės ar įsipareigojimų dėl šiame dokumente pateiktos arba nurodytos informacijos arba duomenų. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.