Ieškiniai dėl nedidelių sumų

Suomija
Turinį pateikė
European Judicial Network
Europos teisminis tinklas (civilinėse ir komercinėse bylose)

1 Ar numatyta konkreti reikalavimų dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūra?

Dabartiniuose Suomijos teisės aktuose nėra procesinių nuostatų, priklausančių nuo ieškovo reikalaujamos piniginės sumos. Tačiau pagal bylos pobūdį gali būti nurodyta taikyti tinkamą proceso formą. Visi įvairūs išsamaus teisinio proceso etapai byloje bus vykdomi tik tuo atveju, jeigu tai yra pagrįsta ir taip pageidauja suinteresuotosios šalys. Pavyzdžiui, bylą gali išspręsti vienas teisėjas be jokio parengiamojo žodinio posėdžio arba taikydamas vien rašytinę procedūrą. Ne ginčo tvarka nagrinėjamos civilinės bylos taip pat turi atskirą specialią procedūrą. Dėl neginčytinų reikalavimų tvarkymo žr. „Mokėjimo įsakymo procedūros – Suomija“ ir „Automatizuotas tvarkymas – Suomija“.

1.1 Procedūros taikymo sritis, didžiausia reikalavimo suma

Kaip jau minėta, piniginė ieškinio suma neturi reikšmės. Proceso forma priklauso nuo kokybinio bylos turinio.

1.2 Procedūros taikymas

Procesas civilinėse bylose inicijuojamas paduodant apygardos teismui (suom. käräjäoikeus) rašytinį prašymą išduoti šaukimą. Neginčytini reikalavimai taip pat gali būti pateikti elektroniniu prašymu (žr. „Mokėjimo įsakymo procedūra – Suomija“).

1.3 Formos

Nacionaliniu lygmeniu nėra jokių formų, išskyrus pranešimo apie ketinimą apeliacine tvarka apskųsti apygardos teismo sprendimą formą. Tam tikri apygardų teismai yra parengę konkretaus tipo korespondencijos formas; tai daugiausia prašymų ar atsakymų formos. Formų naudoti neprivaloma.

Neginčytini reikalavimai gali būti pateikti naudojant elektroninio prašymo formą (žr. „Mokėjimo įsakymo procedūra – Suomija“).

1.4 Pagalba

Prireikus procesiniais klausimais konsultuoja teismų kanceliarijos.

1.5 Įrodymų rinkimo taisyklės

Jeigu reikalavimas neginčijamas, įrodymų pateikti nereikia. Jeigu taikoma tik rašytinė procedūra, bus nagrinėjami tik rašytiniai įrodymai. Nėra specialių nuostatų, kuriose būtų nurodyta, kad įrodymų rinkimui nagrinėjant ieškinius dėl nedidelių sumų būtų taikomos specialios taisyklės.

1.6 Rašytinė procedūra

Bylą galima išspręsti be žodinio posėdžio, remiantis vien rašytiniais įrodymais. Taip visada sprendžiamos ne ginčo tvarka nagrinėjamos bylos. Ginčijami reikalavimai gali būti išnagrinėti remiantis vien rašytiniais įrodymais, jeigu bylos pobūdis toks, kad nereikia pagrindinio posėdžio, ir nė viena suinteresuotoji šalis neprieštarauja, kad būtų taikoma rašytinė procedūra.

1.7 Sprendimo turinys

Nėra specialių nuostatų dėl bylose, kuriose nagrinėjami ieškiniai dėl nedidelių sumų, priimamų sprendimų turinio.

1.8 Išlaidų atlyginimas

Paprastai pralaimėjusiai proceso šaliai bus nurodyta sumokėti visas pagrįstas teisines išlaidas, kurias priešinga proceso šalis patyrė imdamasi reikiamų veiksmų byloje. Tačiau nustatytos išlaidų, kompensuojamų neginčytinų reikalavimų atveju ir bylose dėl gyvenamųjų patalpų nuomos, viršutinės ribos. Šiais atvejais išlaidų, kurias bylą pralaimėjęs atsakovas gali būti įpareigotas sumokėti ieškovui, didžiausia suma nustatoma pagal išlaidų lentelę.

1.9 Galimybė apskųsti sprendimą

Teisei paduoti apeliacinį skundą bylos pobūdis įtakos neturi. Apeliacinio apskundimo tvarka visoms byloms vienoda. Pranešimas apie ketinimą apeliacine tvarka apskųsti apygardos teismo sprendimą turi būti pateiktas per tam tikrą terminą, o apeliacinius skundus nagrinėja apeliacinis teismas (suom. hovioikeus).

Paskutinis naujinimas: 19/04/2024

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos Europos teisminio tinklo kontaktinės įstaigos. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Nei Europos teisminis tinklas, nei Europos Komisija neprisiima atsakomybės ar įsipareigojimų dėl šiame dokumente pateiktos arba nurodytos informacijos arba duomenų. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.